Thứ Hai, 4/12/2023
Bắc Kạn: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tại huyện Na Rì, để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Dân vận khéo”, Ban Dân vận Huyện ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành các văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo". Cụ thể từ tháng 12/2020 đã tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Kế hoạch số 20-KH/HU về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Kết luận số 03-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” đến các tổ chức đảng trực thuộc; triển khai thực hiện Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 15/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” năm 2021. Ban Dân vận Huyện ủy thường xuyên đôn đốc, nắm tình hình các đơn vị triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo” tại cơ sở.

 
Thực hiện mô hình “Dân vận khéo” cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Na Rì giúp người dân lao động sản xuất. 


Ban Dân vận Tỉnh ủy, cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ và phong trào “Dân vận khéo” cấp tỉnh ban hành Hướng dẫn số 01-HD/BDVTU ngày 20/4/2021 về thực hiện phong trào “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025; hướng dẫn các đơn vị, địa phương tiếp tục đăng ký, duy trì mô hình “Dân vận khéo” tại cơ sở. Qua đó, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ đăng ký xây dựng mô hình “Dân vận khéo”, tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc duy trì, nhân rộng những mô hình điển hình có sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, gắn với nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Số lượng đăng ký mô hình của các tổ chức cơ sở đảng được thực hiện cơ bản đảm bảo theo tinh thần của Kết luận số 03-KL/TU ngày 10/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục triển khai thực hiện phong trào “Dân vận khéo”, có trên 90% chi bộ, đảng bộ cơ sở có mô hình đăng ký thực hiện. Các mô hình đăng ký gắn với mục tiêu phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, an sinh xã hội tại địa phương, những nhiệm vụ trọng tâm trong năm như xây dựng nông thôn mới, thực hiện cải cách hành chính, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vận động Nhân dân cùng chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Đến nay, toàn tỉnh có 2.011 mô hình "Dân vận khéo", trong đó có 1.354 mô hình đăng ký mới, 657 mô hình duy trì. Chợ Đồn là địa phương có nhiều mô hình nhất với 544 mô hình, huyện Pác Nặm có 297 mô hình, các huyện Na Rì, Bạch Thông, Ngân Sơn đều có trên 200 mô hình. Trong các mô hình đăng ký thực hiện thì mô hình về xây dựng nông thôn chiếm phần lớn với 1.274/2.011 mô hình. Đã có nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng.

Các đơn vị, địa phương đã xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch năm 2021 để tổ chức thực hiện. Công tác tuyên truyền được các cấp, các ngành, các cơ quan thông tin truyền thông quan tâm. Ban Chỉ đạo các cấp được kiện toàn kịp thời và thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc triển khai thực hiện tại các đơn vị, địa phương theo kế hoạch đề ra. Việc đăng ký các mô hình “Dân vận khéo” được các chi, đảng bộ cơ sở triển khai thực hiện từ đầu năm để làm cơ sở đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng cuối năm. Tiếp tục duy trì, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” đã được công nhận ở các đơn vị, địa phương.

Đồng chí Phan Thị Na- Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết: Nhiều tổ chức đảng, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, hội viên và Nhân dân đã có mô hình với những cách làm hay, đổi mới, sáng tạo và đạt được những kết quả bước đầu, góp phần nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân về công tác dân vận, phong trào “Dân vận khéo”, cũng như góp phần tích cực vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương…/.

(baobackan.com.vn)

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất