Thứ Bảy, 30/9/2023
Thị xã Phú Thọ: “Dân vận khéo” góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Lãnh đạo Ban Dân vận Thị ủy, nhà máy Z121 và các tổ chức chính trị - xã hội
trao tặng nhà nhân ái cho đoàn viên Trần Anh Tuấn, phường Phong Châu, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ


Để triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo”, Thị ủy thị xã Phú Thọ quan tâm chỉ đạo và tạo điều kiện để phong trào được phát triển, có sự lan tỏa sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị, ở nhiều lĩnh vực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, lựa chọn đăng ký những việc khó, việc mới, những vấn đề cần quan tâm giải quyết, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương, đơn vị. Tiêu biểu như: Vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; tham gia công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện phong trào nhân đạo, từ thiện; phát triển kinh tế; đảm bảo an ninh trật tự...

Đến nay, trên địa bàn toàn thị xã đã có tổng số 184 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong đó 93 mô hình trong lĩnh vực kinh tế; 53 mô hình trong lĩnh vực văn hóa xã hội; 19 mô hình trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh; 19 mô hình trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Tiêu biểu như vận động kinh phí xây dựng 02 nhà đại đoàn kết tại phường phong Châu và xã Văn Lung (giá trị xây nhà tại phường Phong Châu là trên 300 triệu đồng, tiền vận động ủng hộ 50 triệu đồng; giá trị xây nhà tại xã Văn Lung gần 200 triệu đồng, tiền vận động ủng hộ 80 triệu đồng).

Thông qua phong trào, các mô hình được xây dựng chủ yếu tập trung vào việc vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, vận động, huy động được nguồn lực trong nhân dân để phát huy nội lực, góp phần giảm nghèo tại địa phương. Điển hình trong lĩnh vực này, Hội nông dân từ Thị xã đến cơ sở thực hiện có hiệu quả phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinnh doanh giỏi, đoàn kết nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng”; phong trào “Nông dân thi đua xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng nông thôn mới”… Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh các cấp chú trọng đẩy mạnh các mô hình, câu lạc bộ chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất, chất lượng cây trồng vật nuôi, các mô hình tổ nhóm vay vốn giúp nhau phát triển kinh tế.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình đã tập trung vào việc tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; xây dựng các câu lạc bộ gia đình văn hóa, vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình; nâng cao chất lượng cuộc sống, giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý rác thải ô nhiễm môi trường…

Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong thời gian qua của Thị ủy Thị xã Phú Thọ đã tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị; tinh thần trách nhiệm, năng lực chỉ đạo, tham mưu của hệ thống dân vận ngày một hiệu quả. Nhiều cán bộ, công chức, viên chức tự giác học tập rèn luyện nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, lề lối làm việc và thái độ phục vụ nhân dân, luôn tôn trọng và lắng nghe ý kiến của nhân dân, kịp thời xem xét, đề xuất và giải quyết những kiến nghị, tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, từ đó nâng cao vai trò trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị về công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Qua thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã phát huy được hiệu quả trong việc khơi dậy nội lực của nhân dân, có sức lan tỏa, tạo thành phong trào quần chúng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nhiều địa phương, đơn vị đưa ra được những cách làm hay, giải pháp sáng tạo và đúc kết được nhiều kinh nghiệm tốt trong công tác vận động quần chúng, làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện có hiệu quả hơn trong các phong trào thi đua. Từ những kết quả đạt được trong phong trào thi đua "Dân vận khéo" có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, phong trào thi đua “Dân vận khéo” phải được các cấp uỷ đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện xây dựng các mô hình, điển hình trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hai là, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào, đồng thời có chương trình lồng ghép với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động khác để phong trào thật sự đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.

Ba là, phải coi trọng đào tạo xây dựng đội ngũ cán bộ Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết, có ý thức trách nhiệm, có kỹ năng khéo léo trong tuyên truyền vận động giải thích để nhân dân hiểu rõ và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bốn là, việc xây dựng nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” phải xuất phát từ tình hình đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị. Giải quyết được những vấn đề bức thiết ngay từ cơ sở, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, gắn bó giữa Đảng với nhân dân.

Vũ Thành Trung

Gửi cho bạn bè