Chủ Nhật, 24/9/2023
Nguyên Bình: Dân vận khéo phát huy sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của nhân dân
Mô hình trồng cây lê VH6 tại xóm Nà Lèng, xã Quang Thành (Nguyên Bình) mang lại hiệu quả kinh tế cao

Phong trào thi đua DVK được các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị huyện Nguyên Bình tập trung hướng về cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng, xóa đói giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới.

Trong phát triển kinh tế, huyện tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển kinh tế, thực hiện chương trình giảm nghèo; phát triển kinh tế hộ gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thực hiện thâm canh, tăng vụ. Từ khi thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU đến nay, huyện xây dựng được 70 mô hình DVK trong phát triển kinh tế.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu có cách làm sáng tạo như: Tổ hội chăn nuôi bò sinh sản tại xóm Nà Tổng, mô hình cây ăn quả tại xóm Vũ Ngược, Tổng Say; mô hình trồng rau sạch tại xóm Nà Khoang, Đoàn Kết, mô hình trồng cây ăn quả tại xóm Vũ Ngược, Đồng Tâm, xã Vũ Minh; mô hình chăn nuôi gà thả đồi tại xóm Hoài Khao; mô hình trồng cây lê VH6 tại xóm Nà Lèng, xã Quang Thành; trồng và chế biến miến dong tại thị trấn Tĩnh Túc...

Phong trào thi đua DVK trên lĩnh vực văn hóa, xã hội được triển khai thực hiện gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”..., được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia thực hiện có hiệu quả. Toàn huyện xây dựng được 65 mô hình DVK. Năm 2011 có 73% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 44,23% xóm, tổ dân phố văn hóa, 84,21% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa; năm 2020 có 93% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 85% xóm tổ dân phố văn hóa, 93,06% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Đến nay, huyện duy trì và phát huy hiệu quả 45 mô hình quần chúng tự quản về an ninh trật tự, 119 tổ tự quản về an ninh trật tự, 119 tổ hòa giải, 3 cụm an ninh liên hoàn khu vực giáp ranh. Xây dựng được 47 mô hình DVK trong lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, tiêu biểu như: Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo của xóm Cô Ba, xã Vũ Minh, xóm Bản Chang, xã Thành Công, xóm Nà Hoảng, xã Tam Kim, xóm Đồng Tâm, xã Hưng Đạo; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh của tổ dân phố 2, xóm Cốc Bó, thị trấn Nguyên Bình.

Phong trào thi đua DVK thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể thực hiện khá phong phú thông qua việc ra chủ trương, vận động, tuyên truyền, công khai, dân chủ lấy ý kiến nhân dân, làm cho nhân dân nhận thức rõ vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, vươn lên làm giàu, làm thay đổi bộ mặt nông thôn.

Tuyên truyền, vận động nhân dân hiến đất xây dựng các công trình công cộng, làm đường bê tông, nhà văn hóa xóm; đóng góp ngày công, vật liệu xây dựng cơ sở hạ tầng; cải tạo, nâng cấp công trình nước sạch; xóa nhà tạm, nhà dột nát; tham gia các hoạt động giữ gìn vệ sinh môi trường, đường làng ngõ xóm; chỉnh trang nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp… huyện đã vận động nhân dân hiến 18.648 m2 đất làm đường, mương thủy lợi, bê tông hóa 3.703 km đường làng ngõ xóm, vận động đóng góp 15.353 ngày công lao động, đóng góp vật liệu xây dựng và đóng góp tiền với trị giá trên 5,5 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.

Từ việc chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước phát huy quyền làm chủ, tiềm năng, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của nhân dân; tăng cường thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuất hiện nhiều mô hình DVK thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng trong việc vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện Nguyên Bình.  

(baocaobang.vn)

Gửi cho bạn bè