Thứ Tư, 1/2/2023
Kiểm soát quyền lực trong thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”: Lý luận và thực tiễn

-------------------------------------------------

(1) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội, 2016, tr. 40 - 41
(2) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014, Điều 2, khoản 3
(3) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sđd, Điều 4, khoản 3
(4) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Sđd, Điều 4, khoản 2
(5) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-99-QD-TW-2017-phat-huy-vai-tro-cua...

Nguyễn Minh Tuấn, PGS.TS. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh/tapchicongsan.org.vn

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi