Thứ Hai, 22/7/2024
Nghiệm thu Đề tài khoa học “Công tác dân vận góp phần xây dựng, phát huy mô hình tự quản cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới”

 Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu

Hội đồng nghiệm thu Đề tài do TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Chủ tịch. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; các nhà khoa học đến từ các cơ quan Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và đại diện Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Theo Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài do ThS. Lê Công Kỷ, Chủ nhiệm trình bày cho thấy: Giảm nghèo bền vững (GNBV) và xây dựng nông thôn mới (NTM) được Đảng, Nhà nước xác định là chủ trương lớn, quan trọng và xuyên suốt trong quá trình thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước. Trong thời gian gần đây, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành và tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (giai đoạn 2021 - 2030). Hiện nay, cả 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đang được triển khai thực hiện sâu rộng trên phạm vi toàn quốc, trong đó có các tỉnh khu vực Tây Nguyên.


 ThS. Lê Công Kỷ, Chủ nhiệm Đề tài trình bày Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài

Những kết quả đạt được trong lĩnh vực GNBV và XD NTM bên cạnh nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, của mỗi cán bộ đảng viên còn có vai trò rất quan trọng của của đội ngũ cán bộ thôn, buôn, làng của các mô hình tự quản (MHTQ), đặc biệt là vai trò của các MHTQ trong cộng đồng dân cư. Đặc biệt, các MHTQ trong cộng đồng dân cư ở vùng đồng bào DTTS ở Tây Nguyên đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tuy nhiên, hiện nay công tác dân vận trong việc phát huy MHTQ ở cộng đồng dân cư thực hiện mục tiêu GNBV và XD NTM vùng đồng bào DTTS ở nhiều nơi ở các tỉnh Tây Nguyên vẫn còn những hạn chế, thiếu sót nhất định, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GNBV và XD NTM ở các tỉnh Tây Nguyên.

Với nhiệm vụ: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về công tác dân vận trong xây dựng, phát huy MHTQ ở vùng đồng bào DTTS; Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận trong việc xây dựng, phát huy MHTQ ở cộng đồng thực hiện mục tiêu GNBV và XD NTM vùng đồng bào DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên; và Tư vấn, đề xuất các giải pháp về đổi mới và tăng cường công tác dân vận góp phần xây dựng, phát huy MHTQ ở cộng đồng thực hiện mục tiêu GNBV và XD NTM vùng đồng bào DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên, nhóm nghiên cứu Đề tài khoa học KHBĐ (2021)-18 đã làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và đánh giá thực trạng công tác dân vận trong việc xây dựng, phát huy MHTQ cộng đồng thực hiện mục tiêu GNBV và XD NTM ở vùng đồng bào DTTS các tỉnh Tây Nguyên, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, mục tiêu và giải pháp phù hợp nhằm tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong việc xây dựng, phát huy vai trò của các MHTQ vùng đồng bào DTTS ở các tỉnh Tây Nguyên.


 TS. Nguyễn Tiến Hoàng, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương,
Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị nghiệm thu, sau khi nghe Chủ nhiệm đề tài trình bày các kết quả nghiên cứu của Đề tài, các thành viên Hội đồng nghiệm thu và một số đại biểu tham dự đã lần lượt nhận xét phản biện, phát biểu đóng góp ý kiến, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng nghiệm thu thống nhất đánh giá: Đề tài được triển khai nghiêm túc, công phu; có kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp, hoàn thành tốt  mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đề ra.

Các sản phẩm của Đề tài cho thấy Chủ nhiệm Đề tài đã nghiêm túc, trách nhiệm tiếp thu, bổ sung các nội dung góp ý của Hội đồng cơ sở. Sản phẩm được thực hiện với hàm lượng thông tin phong phú, phản ánh các kết quả nghiên cứu ở cả khía cạnh lý luận và thực tiễn. Bố cục trình bày đảm bảo tính lôgic trong từng sản phẩm và giữa các sản phẩm. Các giải pháp đề xuất khá đầy đủ, có tính thực tiễn và tính khả thi cao...

Trên cơ sở đó, Hội đồng nhất trí thống nhất nghiệm thu Đề tài khoa học “Công tác dân vận góp phần xây dựng, phát huy mô hình tự quản cộng đồng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số các tỉnh Tây Nguyên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới” đạt loại Xuất sắc./.

Hoàng Phong

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất