Thứ Tư, 24/7/2024
Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương sinh hoạt khoa học quý 1/2016

Tham dự có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Nguyễn Thế Trung, Ngô Thị Doãn Thanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Lam cùng toàn thể cán bộ, chuyên viên của Ban Dân vận Trung ương.

Tại buổi sinh hoạt, sau phát biểu đề dẫn của đồng chí Lê Đình Nghĩa, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan, các đại biểu đã được nghe đồng chí Nguyễn Thế Trung trình bày đề cương chuyên đề "Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu cho Trung ương, cho cấp ủy đảng về công tác dân vận".

 
Quang cảnh sinh hoạt khoa học quý 1/2016 cơ quan Ban Dân vận Trung ương

Trong nội dung chuyên đề, đồng chí Nguyễn Thế Trung đặc biệt nhấn mạnh cán bộ, chuyên viên làm công tác dân vận cần có nhận thức sâu sắc về tư tưởng "Dân là gốc". Đây là tư tưởng xuyên suốt đã được hình thành trong quá trình của lịch sử dân tộc mà tiêu biểu là các thời Lý, Trần, Lê cho đến thời đại Hồ Chí Minh ngày nay. Theo đồng chí, tư tưởng này chính là nền tảng đối với công tác dân vận.

Trong chuyên đề, đồng chí nêu rõ: Công tác dân vận phải coi trọng công tác nghiên cứu lý luận gắn với tổng kết thực tiễn. Theo đó, cán bộ dân vận cần chú trọng nghiên cứu nắm vững chủ nghĩa Mác - Lênin về vấn đề quần chúng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận, các chỉ thị, nghị quyết, quan điểm của Đảng về công tác dân vận, các chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan mật thiết đến nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng...; coi trọng tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân vận từ những bài học thực tiễn trong cuộc sống liên quan đến các tầng lớp nhân dân cả trong và ngoài nước.

Cùng với chú trọng nâng cao nhận thức về lý luận, thực tiễn, trong báo cáo, đồng chí Nguyễn Thế Trung đã gợi mở cho cán bộ, chuyên viên của Ban một số nội dung trọng tâm cần nghiên cứu, tham mưu như công tác dân vận trong thời kỳ mới về công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác vận động, tập hợp giai cấp công nhân, đội ngũ trí thức, doanh nhân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh hiện nay và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu kết thúc sinh hoạt, đồng chí Lê Đình Nghĩa thay mặt Hội đồng khoa học cơ quan cảm ơn đồng chí Nguyễn Thế Trung với những đóng góp thiết thực, tâm huyết của chuyên đề. Những nội dung của chuyên đề không chỉ hữu ích đối với cán bộ, chuyên viên tham mưu, nghiên cứu của Ban nói riêng mà còn trở thành tài liệu tham khảo đối với cán bộ làm công tác dân vận trong cả nước.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất