Thứ Hai, 6/2/2023

Một số yêu cầu đặt ra đối với việc thự hiện dân chủ ở cơ sở theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"

        
TS. Đào Ngọc Báu
Viện Chính trị học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Bài cùng chuyên mục

Các bài khác

TẠP CHÍ IN