Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)

Căn cứ Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao; Nghị định số 111/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống, ngày hưởng ứng của các bộ, ngành, địa phương, Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024) như sau:


 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) và toàn xã hội về truyền thống vẻ vang 95 năm Công đoàn Việt Nam và của giai cấp công nhân Việt Nam; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm hình thành và phát triển; qua đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành và người sử dụng lao động xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong tổ chức, sự đồng thuận của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2024.

3. Các hoạt động kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, phù hợp với điều kiện thực tế của ngành, địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; những bài học kinh nghiệm lớn trong xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; phân tích đầy đủ, sâu sắc thời cơ, thách thức đặt ra cho Công đoàn Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế sâu rộng; nâng cao cảnh giác trước các âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực lao động, công đoàn.

2. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 20; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; Bộ Luật Lao động năm 2019, Luật Công đoàn năm 2012.

3. Tuyên truyền kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; Kế hoạch số 09/KH-TLĐ ngày 27/12/2023 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phản ánh sinh động các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”, “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” trong CNVCLĐ cả nước; tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tìm tòi các mô hình, cách làm mới, hiệu quả, nỗ lực vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và hoạt động công đoàn năm 2024.

4. Đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh, an toàn và trật tự xã hội.

III. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học “Đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

- Trao tặng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh lần thứ IV và tổ chức Hội nghị biểu dương 95 Chủ tịch Công đoàn cơ sở, nghiệp đoàn tiêu biểu toàn quốc lần thứ V.

- Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Công đoàn và hành động của đoàn viên, người lao động” theo hình thức trực tuyến và sân khấu hóa, kết hợp tìm hiểu truyền thống 95 năm Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức Hội nghị gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo chủ chốt công đoàn cấp tỉnh, ngành trung ương và tương đương và biểu dương “Cán bộ nữ công cơ sở tiêu biểu xuất sắc lần thứ 3” nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Ban Nữ công và 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức biên soạn và phát hành sách Lịch sử Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2014 - 2024.

- Tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tổng Liên đoàn có nhiều đóng góp cho phong trào công nhân và hoạt động Công đoàn; thăm hỏi, tặng quà gia đình các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn các thời kỳ.

- Tổ chức các Đoàn của Tổng Liên đoàn dâng hương tại một số di tích tiêu biểu gắn với lịch sử hình thành và phát triển của Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức đồng loạt trong toàn hệ thống “Bữa cơm Công đoàn”.

- Phối hợp tổ chức Giải Vô địch bóng đá công nhân toàn quốc năm 2024.

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch tuyên dương công nhân tiêu biểu là đảng viên trong các công đoàn cơ sở doanh nghiệp.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các tỉnh, thành phố

- Phát động đợt thi đua trong CNVCLĐ lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong CNVCLĐ các cấp.

- Phối hợp với công đoàn tổ chức “Bữa cơm công đoàn”.

- Tổ chức tốt hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; qua sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội và qua các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền…

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền kỷ niệm; phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam biên soạn, phát hành Đề cương tuyên truyền.

- Phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về Luật Công đoàn (sửa đổi); phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc trên lĩnh vực lao động, công đoàn.

2. Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

- Chỉ đạo công đoàn các cấp tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương cung cấp thông tin tuyên truyền tại Hội nghị Báo cáo viên Trung ương, Hội nghị giao ban Báo chí hàng tuần.

- Phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm; chủ động cung cấp thông tin về tấm gương “người tốt, việc tốt” và tập thể, cá nhân điển hình trong CNVCLĐ, trong hoạt động công đoàn

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm tư, nguyện vọng người lao động, tình hình quan hệ lao động, việc thực hiện chế độ, chính sách của doanh nghiệp và đấu tranh các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc trên lĩnh vực lao động, công đoàn; chủ động phối hợp với Bộ Công an trong phòng ngừa, ngăn chặn hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, đối tượng chống đối lợi dụng vấn đề lao động, công đoàn để chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh trật tự.

3. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Tuần Lễ sách, từ 22 - 28/7/2024 tại thành phố Hà Nội về chủ đề “Công nhân, công chức, viên chức với Văn hóa đọc” hưởng ứng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

- Phát hành Bộ tem “95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, 1929 - 2024”.

4. Ban cán sự đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phối hợp với Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng, nhất là ở những khu công nghiệp, khu chế xuất nơi có đông công nhân, lao động; tổ chức triển lãm, các hoạt động văn hóa - văn nghệ trên địa bàn các tỉnh, thành phố, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội tạo khí thế phấn khởi, thi đua trong CNVCLĐ cả nước.

5. Ban tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương

- Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm tại khoản 2, mục III của Hướng dẫn.

- Phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm, tập trung vào đóng góp của tổ chức công đoàn trong sự nghiệp phát triển của địa phương, ngành; các hoạt động xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh và chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động, nhất là công nhân ở những khu công nghiệp, khu chế xuất và trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Phối hợp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội về Luật Công đoàn (sửa đổi); phối hợp đấu tranh phản bác các thông tin sai trái, thù địch, xuyên tạc trên lĩnh vực lao động, công đoàn.

6. Các cơ quan báo chí

- Phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành Trung ương xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền phù hợp, bảo đảm đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.

- Mở chuyên trang, chuyên mục, diễn đàn, hội thảo, tọa đàm, giao lưu trực tuyến, xây dựng các phóng sự, tin, bài về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, phản ánh.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

2. Công nhân, công chức, viên chức, người lao động thi đua lập thành tích chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)!

3. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

4. Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội!

5. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước!

6. Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam!

7. Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

8. Công nhân, công chức, viên chức, người lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Xem Đề cương tuyên truyền Tại đây

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất