Thứ Tư, 24/7/2024
Hội nghị triển khai các văn bản mới năm 2019, 2020 của Đảng liên quan đến công tác dân vận khu vực Đồng bằng sông Hồng

  Quang cảnh Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Điểu K'Ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Đỗ Tiến Sỹ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên.

Cùng dự có đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh. Các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Nguyễn Lam, Nguyễn Phước Lộc; đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, Thường trực các Tỉnh ủy, Thành ủy và Trưởng Ban Dân vận của 13 tỉnh, thành phố, gồm: Quảng Ninh, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hà Nội, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hưng Yên.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương đã triển khai các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận gồm: Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 01/11/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo số 158-TB/TW ngày 02/01/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới; Thông báo số 160-TB/TW, ngày 15/01/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến quán triệt Kết luận số 65-KL/TW, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Sau quán triệt triển khai, đại biểu các tỉnh, thành phố đã thảo luận, tham gia đóng góp các ý kiến từ thực tiễn như: phát triển đảng, đoàn trong các doanh nghiệp, tổ chức tư nhân; các chính sách đối với người nghèo, người khuyết tật; việc phát triển các nhóm hội; sự tham gia của các ngành trong hệ thống dân vận đối với phát triển kinh tế - xã hội... Theo nhiều đại biểu, các giải pháp cần cụ thể, thiết thực nhằm sớm đưa các chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận đi vào cuộc sống…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ giới thiệu khái quát về tiềm năng, lợi thế và kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm qua, đồng thời khẳng định những kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ từ công tác dân vận và đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể của tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước khác góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...


Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ, ngay từ khi thành lập, với quan điểm, tầm nhìn sáng suốt, chiến lược, Đảng đã đề cao vai trò của công tác vận động quần chúng nhân dân với sự ra đời của Án nghị quyết, đề ra nhiệm vụ công nhân vận động, nông dân vận động, thanh niên vận động, phụ nữ vận động… Đây là cơ sở quan trọng để đất nước trải qua nhiều giai đoạn trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, vượt qua khó khăn, thách thức để đạt được thành công ngày hôm nay. Đồng chí nhấn mạnh, việc ban hành các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận có ý nghĩa quan trọng, tạo thuận lợi để cấp ủy, chính quyền các địa phương, đơn vị đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận. Đồng thời khẳng định, các tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Hồng và Thanh Hóa, Nghệ An đã nghiêm túc triển khai các văn bản của Đảng. 

Các tỉnh, thành phố trong khu vực đã có các giải pháp cụ thể để văn bản của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết, gắn công tác dân vận với các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, các cấp uỷ đảng chú trọng tổ chức và hoạt động của hệ thống dân vận. Chính quyền các cấp và các đơn vị đã tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn thể phối hợp hoạt động có hiệu quả, dân chủ ngày càng được mở rộng trong nhiều mặt của đời sống xã hội. Mặt trận Tổ quốc các cấp thay mặt nhân dân thực hiện giám sát; đồng thời, bao quát các hội đoàn thể, các tổ chức xã hội; tập hợp các tầng lớp nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức, khoa học... tạo thành một khối thống nhất, mạnh mẽ. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, củng cố vững chắc mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân…

Thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận trong thời gian tới, đồng Trưởng Ban Dân vận Trung ương lưu ý các địa phương cần có giải pháp trước những thách thức như: tình trạng dân số già, thiếu vốn và ngồn nhân lực lao động; tạo đột phá về khoa học công nghê, đổi mới sáng tạo, xây dựng văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam; nhằm mục tiêu tăng trưởng không dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ, dựa vào khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Về các chính sách an sinh xã hội, các địa phương cần quan tâm đến nhóm người yếu thế trong xã hội như: người nghèo, khuyết tật, trẻ em.. theo phương châm "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Đồng chí Trương Thị Mai yêu cầu, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các văn bản mới của Đảng về công tác dân vận để cán bộ, đảng viên và nhân dân biết, tham gia thực hiện; chú trọng đổi mới phương thức công tác làm dân vận ở các cấp; tăng cường đối thoại, xử lý kịp thời những vấn đề nhạy cảm; tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân...

Đối với Hưng Yên, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu nổi bật của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội; trong đó, có vai trò của công tác mặt trận đối với xây dựng nông thôn mới, công tác xây dựng chính quyền đoàn thể vững mạnh, tạo đột phá và những chuyển biến mới trong phát triển kinh tế xã hội bền vững. Đồng chí mong tỉnh Hưng Yên tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận của Đảng, phát triển trở thành điển hình, điểm sáng để học tập kinh nghiệm và làm theo đối với không chỉ các tỉnh, thành trong khu vực mà còn đối với các địa phương khác trong cả nước./.

Hoàng Phong

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất