Thứ Tư, 24/7/2024
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Ban Dân vận Trung ương

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu chỉ đạo tại
 buổi làm việc

Dự buổi làm việc, có đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng; Phạm Tất Thắng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

Các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương: Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng uỷ cơ quan; Bùi Tuấn Quang, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Các đồng chí trợ lý, thư ký đồng chí Thường trực Ban Bí thư; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương, Ban Dân vận Trung ương.


  Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương
phát biểu tại buổi làm việc



 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương
 trình bày báo cáo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh một số kết quả nổi bật là: Từ đầu nhiệm kỳ, Ban Dân vận Trung ương đã tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư những chủ trương lớn về công tác dân vận, trọng tâm là triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các giai cấp, tầng lớp xã hội, các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài; cụ thể hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay, Ban Dân vận Trung ương đã chủ trì thực hiện 15 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có 10 đề án đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua và ban hành văn bản chỉ đạo mới sau đề án. Đặc biệt, trong năm 2023, Ban Dân vận Trung ương đã tham mưu Bộ Chính trị trình Ban Chấp hành Trung ương đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”, trên cơ sở đó ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc”; đồng thời, tham mưu Ban Bí thư ban hành: Quyết định số 118-QĐ/TW, ngày 22/8/2023 về “Quy chế tổ chức và hoạt động của hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương” để thống nhất chỉ đạo hoạt động, tổ chức của 30 hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương; Kết luận 54-KL/TW, ngày 09/5/2023 về tiếp tục thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kết luận 58-KL/TW, ngày 23/6/2023 về tổ chức và hoạt động của người cao tuổi.

Để chủ động thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao, ngay từ đầu năm 2024, Ban Dân vận Trung ương đã xây dựng kế hoạch công tác năm với đầy đủ nhiệm vụ về công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công tác phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh ủy, thành ủy, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội về công tác dân vận của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, công tác tôn giáo, công tác mặt trận, đoàn thể và vận động người Việt Nam ở nước ngoài theo Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị khóa XIII ký ban hành ngày 30/7/2021 tại Quyết định số 23-QĐ/TW.


 Đồng chí Lương Cường và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài cùng các đại biểu dự buổi làm việc

6 tháng đầu năm 2024, Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và kế hoạch công tác đề ra để thực hiện các nhiệm vụ chính trị đảm bảo tiến độ, một số nhiệm vụ phát sinh được triển khai, giải quyết kịp thời.

Theo kế hoạch công tác, trọng tâm công tác tham mưu năm 2024 của Ban Dân vận Trung ương gồm: Tham mưu tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham mưu tổng kết 25 năm thực hiện Thông báo số 165-TB/TW của Bộ Chính trị và một số Đề án về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.

Ngoài các đề án do Ban Dân vận Trung ương chủ trì tham mưu, Ban Bí thư giao đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương chỉ đạo 02 đề án: Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp triển khai, dự kiến trình trong quý III, IV/2024. Cụ thể là: Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới; Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008, Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và 10 năm thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW.

Những tháng cuối năm, Ban Dân vận Trung ương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác năm, trọng tâm là: Tích cực triển khai thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án về công tác dân vận, trọng tâm là: Trình Bộ Chính trị đề án trong lĩnh vực dân tộc, tôn giáo; trình Ban Bí thư 02 đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới và tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 25, Hội nghị lần thứ bảy BCHTW Đảng (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Bên cạnh đó, chủ động triển khai công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ 14 của Đảng, gồm: Báo cáo kết quả công tác dân vận phục vụ xây dựng Báo cáo kết quả công tác xây dựng đàng 05 năm 2021-2025; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và xây dựng các văn bản triển khai nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV…


 Đồng chí Lâm Phương Thanh, Ủy  viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực
Văn phòng Trung ương Đảng
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

 
 Đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng uỷ cơ quan Ban Dân vận Trung ương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

 
 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương
phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc các đại biểu đã đóng góp ý kiến tập trung vào các vấn đề: thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần xây khối đại đoàn kết toàn dân tộc; công tác nghiên cứu khoa học trong ngành dân vận; công tác dân vận chính quyền…

Đánh giá cao những kết quả Ban Dân vận Trung ương đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ tới nay, nhất là kết quả trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, Ban Dân vận Trung ương đã nỗ lực khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư chủ trương lớn về công tác dân vận. Trong đó, trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt đã hoàn thành 11/15 đề án trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó có nhiều đề án lớn, quan trọng, mang tính chỉ đạo toàn hệ thống.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Trung ương đã làm tốt vai trò cơ quan thường trực, tham mưu hoạt động của: Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Hội đồng công tác quần chúng Trung ương; Ban Chỉ đạo Trung ương xử lý vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo. Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận các cấp đã làm tốt việc tham mưu để công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, đạt kết quả tích cực, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân.

Ban Dân vận Trung ương đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Đảng, có nhiều đổi mới, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành để phát huy trách nhiệm, năng lực, nhiệt huyết của cán bộ, đảng viên của Ban trong bối cảnh khối lượng công việc ngày càng nhiều, yêu cầu ngày càng cao, trong khi số lượng cán bộ rất ít.

Ghi nhận các đề xuất, kiến nghị tại buổi làm việc, Thường trực Ban Bí thư chỉ đạo các cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn và tương quan với các cơ quan trong hệ thống chính trị.

Để công tác dân vận đạt kết quả toàn diện hơn, nữa thời gian tới, nhất là trong 6 tháng cuối năm 2024, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tập trung quan tâm một số vấn đề sau:

Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng các đề án được giao; thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của các Ban Chỉ đạo về công tác dân vận; kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết vấn đề phức tạp phát sinh; thực hiện có hiệu quả Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục phát huy tốt cơ chế phối hợp công tác các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị.

Bên cạnh đó, chủ động, nắm sát hơn nữa tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo, nhất là việc phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc và cốt cán tôn giáo; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia ở vùng đồng bào dân tộc. Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029; Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam theo các văn bản chỉ đạo của Đảng.


 Đồng chí Lương Cường và đồng chí Bùi Thị Minh Hoài 
cùng các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương
tham quan phòng truyền thống Ban Dân vận Trung ương

Đồng thời chủ động triển khai và thực hiện có hiệu quả công tác phục vụ xây dựng văn kiện và chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trọng tâm là Báo cáo kết quả công tác dân vận phục vụ xây dựng Báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng 05 năm 2021-2025; báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Điều lệ Đảng (2011-2025) và xây dựng các văn bản triển khai nhiệm vụ tổ chức phục vụ Đại hội XIV.

Chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, điển hình và đẩy mạnh việc thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo hướng thiết thực hơn nữa gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, đặc biệt chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu, để chuẩn bị cho Đại hội Thi đua yêu nước ngành dân vận và các hoạt động kỷ niệm 95 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng vào năm 2025…

Trân trọng cảm ơn tình cảm và tiếp thu những định hướng của đồng chí Lương Cường dành cho Ban Dân vận Trung ương nói riêng và ngành Dân vận nói chung, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Ban Dân vận Trung ương sẽ tiếp tục nỗ lực, đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và nhân dân giao phó./.

Hoàng Phong

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất