Thứ Tư, 24/7/2024
Kế hoạch số 82-KH/BDVTW ngày 18/5/2023 của Ban Dân vận Trung ương về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW (Kết luận số 43) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Đánh giá đúng thực trạng việc tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 Kết luận số 43, trên cơ sở đó, báo cáo, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư các giải pháp về công tác dân vận nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đáp ứng yêu cầu, tình hình mới.

- Việc tổng kết được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả; đảm bảo thống nhất từ Trung ương đến các địa phương, đơn vị.

II. NỘI DUNG TỔNG KẾT

1. Đánh giá kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 của các cấp ủy, tổ chức đảng.

 2. Đánh giá kết quả thực hiện nội dung Nghị quyết số 25 và Kết luận số 43 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; trong đó tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

3. Kiến nghị, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về các chủ trương, giải pháp về công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu, tình hình mới.

III. HÌNH THỨC TỔNG KẾT

 1. Đối với các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương việc tổng kết tiến hành bằng hình thức phù hợp với thực tiễn địa phương và gửi báo cáo tổng kết về Ban Dân vận Trung ương (theo đề cương, phụ lục gửi kèm mẫu M1).

2. Các tổ chức đảng, đơn vị được phân công xây dựng báo cáo chuyên đề (có  tên và tiêu đề báo cáo gửi kèm theo mẫu M2). Đối với các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Ban Đảng Trung ương (trừ các tổ chức, đơn vị đã báo cáo chuyên đề) căn cứ nhiệm vụ và giải pháp, tổ chức thực hiện quy định trong Nghị quyết số 25 và kết luận số 43 xây dựng báo cáo gửi về Ban Dân vận Trung ương để tổng hợp ( đề cương báo cáo gửi kèm theo mẫu M3).

3. Ban Dân vận Trung ương tổ chức đoàn công tác, tiến hành kiểm tra, khảo sát tình hình kết quả thực hiện tại 13 địa phương, đơn vị, trong đó có 10 tỉnh, thành ủy gồm: Lạng Sơn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Yên, Bạc Liêu, Hậu Giang và 03 Ban cán sự đảng, gồm: Bộ Ngoại giao, Thanh tra Chính phủ, Tòa án Nhân dân tối cao. Thời gian dự kiến từ tháng 9 - 10/2023, Chương trình làm việc cụ thể sẽ thông báo trước 10 ngày khi Đoàn đến làm việc.

Tại mỗi địa phương, Đoàn công tác làm việc 1,5 ngày, trong đó: 01 ngày làm việc với 01 huyện, thị, thành phố trực thuộc và 01 cơ quan cấp sở, ngành (do địa phương bố trí); 01 buổi làm việc với Thường trực tỉnh uỷ, thành ủy; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội và một số sở, ngành có liên quan.

Tại các Ban cán sự đảng, Đoàn công tác làm việc với mỗi đơn vị 01 ngày, trong đó 01 buổi làm việc với thành viên Ban cán sự Đảng và các cơ quan có liên quan; 01 buổi làm việc trực tiếp với cơ quan chuyên môn (cấp Vụ) trực thuộc Ban cán sự đảng.

4. Trên cơ sở báo cáo của các địa phương, các Đảng đoàn, Ban cán sự đảng, Ban Đảng Trung ương và kết quả kiểm tra, khảo sát, nắm tình hình tại các địa phương, đơn vị, Ban Dân vận Trung ương chủ trì tổng hợp báo cáo và xin ý kiến Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức tổng kết với hình thức phù hợp. Thời gian hoàn thành: tháng 10/2023.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương giao Văn phòng phối hợp với các vụ, đơn vị có liên quan tham mưu tổ chức các đoàn kiểm tra, khảo sát; Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW  về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

2. Căn cứ Kế hoạch này, đề nghị các địa phương đơn vị hoàn thành báo cáo và gửi về Ban Dân vận Trung ương (qua Văn phòng Ban) trước ngày 30/8/2023. Riêng các đơn vị, địa phương được lựa chọn khảo sát, gửi dự thảo báo cáo trước ngày 30/7/2023.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Tất Thắng

 

 File: Kế hoạch số 82-KH/BDVTW, M1, M2, M3, Phụ lục

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất