Thứ Tư, 24/7/2024
Kết luận số 80-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”

Vừa qua, sau khi nghe Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-6-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận như sau:

1- Năm năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW đã đạt được nhiều kết quả thiết thực. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể và xã hội về thanh niên và công tác thanh niên có chuyển biến tích cực, hệ thống pháp luật, chính sách tiếp tục được hoàn thiện, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi hơn cho thanh niên trong học tập, lao động, rèn luyện, vui chơi giải trí lành mạnh và phát triển tài năng. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phát triển vững chắc, hoạt động có hiệu quả hơn, chất lượng chính trị của đoàn viên từng bước được nâng lên, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; đóng góp tích cực cho sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế.

2- Tuy nhiên, công tác thanh niên vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Một số cấp uỷ, chính quyền, cán bộ, đảng viên chưa quán triệt đầy đủ, sâu sắc các quan điểm của Đảng về công tác thanh niên; chưa cụ thể hoá các quan điểm, giải pháp của Nghị quyết phù hợp với thực tế địa phương, đơn vị; chưa quan tâm thường xuyên, đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và định hướng dư luận xã hội cho thanh niên chưa đáp ứng yêu cầu. Chính sách về thanh niên và công tác thanh niên thiếu đồng bộ và chậm đi vào cuộc sống. Vai trò của tổ chức đoàn ở một số nơi, nhất là trên địa bàn dân cư, còn hạn chế. Công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên khu vực kinh tế ngoài nhà nước, trong các khu công nghiệp, đối với thanh niên Việt Nam ở nước ngoài chưa đạt yêu cầu. Chất lượng nguồn nhân lực trẻ chưa đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Một bộ phận thanh niên có biểu hiện sa sút về lý lượng, đạo đức, lối sống, mắc tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật.

Tình hình trên có nguyên nhân khách quan, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một số cấp uỷ, chính quyền chưa thực sự quan tâm đến công tác thanh niên. Một số nội dung, giải pháp của Nghị quyết chậm được thể chế hoá, thiếu cơ chế phối hợp đồng bộ để thực hiện. Một số hoạt động của Đoàn và tổ chức thanh niên còn hình thức, chưa thực sự phù hợp với yêu cầu, nguyện vọng của thanh niên, chưa bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, cảm hoá thanh thiếu niên chậm tiến. Cán bộ Đoàn còn thiếu kỹ năng, đa phần ít được đào tạo, bồi dưỡng về công tác thanh vận. Một bộ phận thanh niên chưa thực sự phấn đấu vươn lên. Công tác quản lý báo chí của Đoàn, quản lý văn hoá phẩm, các sản phẩm thông tin, tuyên truyền còn bất cấp và thiếu tính định hướng.

3- Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá” đã xác định rõ quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu xây dựng một lớp thanh niên ưu tú trên mọi lĩnh vực, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; góp phần vào sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Để thực hiện thành công mục tiêu này, trong thời gian tới, các cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và toàn hệ thống chính trị cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã đề ra; trong đó, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan hữu quan đổi mới phương thức tuyên truyền để làm chuyển biến căn bản nhận thức, trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên, đoàn viên đối với công tác thanh niên và công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên.

- Ban Tổ chức Trung ương sớm ban hành hướng dẫn thực hiện Quy chế cán bộ đoàn, trong đó đặc biệt quan tâm đến vấn đề chuẩn hoá, trẻ hoá, tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp; luân chuyển, bố trí công tác phù hợp đối với cán bộ đoàn trưởng thành.

- Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo việc thể chế hoá nội dung của Nghị quyết. Nghiên cứu sớm trình Quốc hội Luật Thanh niên (bổ sung, sửa đổi), trong đó xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về thanh niên, cơ chế phối hợp trong công tác thanh niên và vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

- Ban Cán sự Đảng Chính phủ lãnh đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu, các chiến lược quốc gia, đặc biệt là Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2011-2020. Khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án nêu trong Nghị quyết số 45/NQ-CP , ngày 11-9-2009 của Chính phủ. Rà soát, bổ sung các chính sách về học tập, đào tạo nghề và việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn; quy hoạch và phát triển các khu vui chơi giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi; tạo cơ chế giao cho thanh niên đảm nhận các công trình thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh tại các vùng trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo rà soát, điều chỉnh chương trình giáo dục đạo đức, giáo dục công dân; phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, tư tưởng chính trị cho thanh niên, đấu tranh với các âm mưu lôi kéo, kích động thanh niên tham gia các hoạt động sai trái. Tiếp tục đổi mới phương thức tập hợp, mở rộng mặt trận đoàn kết thanh niên. Chú trọng xây dựng mô hình tổ chức và phương thức tập hợp thanh niên thông qua các mạng viễn thông, internet, thanh niên ở địa bàn dân cư và các doanh nghiệp mọi thành phần kinh tế. Chấn chỉnh, đảm bảo hoạt động báo chí trong hệ thống của Đoàn thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích đã được xác định là kênh thông tin hữu hiệu cho việc giáo dục, tập hợp, đoàn kết thanh niên. Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án “Tăng cường giáo dục đạo đức lối sống, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2013-2020”.

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia thực hiện Nghị quyết, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh để thanh niên học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, xứng đáng là đội xung kích cách mạng, rường cột nước nhà, là người chủ tương lai của đất nước.

4- Ban Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Kết luận này, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

 

T/M BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất