Thứ Hai, 22/7/2024
Hướng dẫn số 152 - HD/BTGTW ngày 05/4/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị khóa XIII về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

Thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, ngày 05 tháng 01 năm 2024 của Bộ Chính trị khóa XIII (sau đây viết tắt là Chỉ thị số 29-CT/TW), Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất với việc thực hiện các chủ trương của Đảng về chính sách xã hội, giáo dục. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị-xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, hội quần chúng căn cứ nội dung của Chỉ thị số 29-CT/TW và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đặc điểm, tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn của từng cấp, ngành, địa phương với các nội dung trọng tâm sau:

1. Tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, Nhân dân, cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi trong thời gian tới; thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc để bảo đảm mọi công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ học tập, hoàn thành phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc; cung cấp kiến thức, kỹ năng thiết yếu cho người mới biết chữ, người trong độ tuổi lao động thích ứng với những thay đổi của xã hội; tư vấn về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông hiểu, biết và lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực, nguyện vọng, hoàn cảnh. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, địa phương, đơn vị thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa chủ trương của Đảng về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, tạo sự đồng bộ, liên thông giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới chính sách về tiền lương, tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút đối với giáo viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh thực hiện phân cấp, phân quyền, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

3. Tiếp tục triển khai có hiệu quả đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên các cấp học, nhất là giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông. Sắp xếp mạng lưới trường, lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa. Ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi; phát triển mạng lưới trường, điểm trường, lớp học, trường dân tộc nội trú, lớp nội trú dân nuôi, lớp bán trú ở địa bàn khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa; lớp dân lập, tư thục ở khu đô thị đông dân cư. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, khai thác có hiệu quả tài nguyên giáo dục mở. Khuyến khích xã hội hóa, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia, phối hợp thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo:

- Xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 29-CT/TW; đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục trung học cơ sở, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, đơn vị.

- Xác định trách nhiệm cụ thể của cấp ủy, chính quyền, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là của người đứng đầu trong công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 29-CT/TW ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

2. Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo việc sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về giáo dục có liên quan đến phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Nghiên cứu, rà soát các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết có liên quan cần ban hành mới, hoặc cần sửa đổi, bổ sung phù hợp với nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 29-CT/TW. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

3. Ban cán sự đảng Chính phủ và các bộ, ngành:

3.1. Ban cán sự đảng Chính phủ lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW. Chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, quy định về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

3.2. Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan trực thuộc Chính phủ và địa phương từng bước triển khai phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho người lớn và thực hiện giáo dục tiểu học là giáo dục bắt buộc. Tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ những người hết tuổi lao động, người nội trợ, người khuyết tật được học tập, được trang bị kiến thức công nghệ, năng lực, kỹ năng thiết yếu; liên thông giữa giáo dục phổ thông và giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, phân luồng phù hợp với năng lực của người học, đáp ứng yêu cầu mới của phát triển kinh tế-xã hội. Phát triển mạng lưới trường, điểm trường, lớp học; trường dân tộc nội trú, lớp nội trú dân nuôi, lớp bán trú đối với các xã vùng núi, vùng sâu, vùng xa; nhất là các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu đô thị đông dân cư, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đầu tư phát triển một số trường đại học sư phạm trọng điểm, hình thành một số trường sư phạm vệ tinh làm nòng cốt trong đào tạo giáo viên.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành liên quan và địa phương trong quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục, bảo đảm đủ biên chế, nhất là giáo viên mầm non, có thể liên thông giữa các địa phương, phù hợp với nhu cầu thực tiễn, có tính đến đặc thù của ngành; đổi mới chính sách tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ, thu hút, bảo đảm điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhất là với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cơ sở giáo dục chuyên biệt; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước từ Trung ương đến cơ sở về giáo dục và đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách tài chính, bố trí ngân sách nhà nước, khuyến khích, huy động tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, xã hội tham gia công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, phát triển giáo dục và đào tạo.

- Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan, các tổ chức hội quần chúng thực hiện hiệu quả công tác xóa mù chữ cho người lớn trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị, thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả tài nguyên giáo dục mở, tạo dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 29-CT/TW. Hằng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

3.3. Ban cán sự đảng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội:

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, các quy định về hỗ trợ, khuyến khích học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông được lựa chọn chương trình giáo dục phù hợp, được thuận lợi trong chuyển đổi giữa các chương trình giáo dục, học thường xuyên, học suốt đời, liên thông giữa các trình độ giáo dục nghề nghiệp và cấp học cao hơn. Cung cấp thông tin kịp thời về nhu cầu việc làm, thị trường lao động tạo điều kiện cho học sinh phổ thông, người trong độ tuổi lao động lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, chuyển đổi nghề nghiệp thích ứng với những thay đổi của xã hội.

- Chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan của Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị số 29-CT/TW. Hằng năm tiến hành kiểm tra, đánh giá việc phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

3.4. Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, rà soát, sửa đổi, bổ sung, trình cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, các quy định cung cấp thông tin đáp ứng yêu cầu phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh bảo vệ trẻ em, học sinh, học viên, người học trong các cơ sở giáo dục và đào tạo trước thông tin không có lợi trên không gian mạng và xã hội, những vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển toàn diện về thể chất, tinh thần, nhân cách, năng lực và trí tuệ của người học. Hướng dẫn các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, thường xuyên tuyên truyền các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 29-CT/TW.

4. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các hội quần chúng phổ biến, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Xây dựng chương trình giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW; kịp thời phản ánh, phối hợp giải quyết những vấn đề liên quan đến công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Vận động đoàn viên, hội viên tích cực tuyên truyền, cung cấp thông tin, tư vấn, hỗ trợ, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 29-CT/TW.

5. Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, tham mưu tỉnh ủy, thành ủy xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, hướng dẫn, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW đến từng chi bộ.

Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chỉ thị số 29-CT/TW; kịp thời tham mưu, giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

6. Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW, định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

Lại Xuân Môn   

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất