Thứ Tư, 1/2/2023
Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số

 

Theo đó, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyến đổi số được quy định cụ thể như sau:

Trách nhiệm nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số: Nhận thức đầy đủ, quan điểm đúng đắn, chính kiến rõ ràng liên quan đến vai trò, vị trí, ý nghĩa của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, hội nhập quốc tế. Không ngừng học tập kiến thức, kỹ năng liên quan đến chuyển đổi số; gương mẫu, tiên phong sử dụng công nghệ thông tin trong công việc. Chỉ đạo quyết liệt, ứng dụng tốt các nền tảng số trong hoạt động của cơ quan. Nắm bắt, kịp thời xử lý nhanh, hiệu quả các tình huống phát sinh trong triển khai nhiệm vụ chuyến đổi số.

Trách nhiệm tuyên truyền thay đổi nhận thức liên quan đến chuyển đôi số: Chủ động học tập, nghiên cứu quan điểm, định hướng, mục tiêu của chuyển đổi số liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương phụ trách để cụ thể hóa, phù hợp với cơ quan. Tổ chức cho lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan học tập các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định của Trung ương, của tỉnh liên quan đến chuyển đổi số. Chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, truyền thông về chuyển đổi số trên các công cụ của cơ quan như website, bản tin, tờ rơi, hệ thống truyền thanh...

Trách nhiệm trong việc đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng chuyển đổi số: Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho toàn thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, bảo đảm 100% cán bộ, nhân viên vận hành thuần thục, hiệu quả úng dụng quản lý, chuyên ngành, chuyên môn khi triên khai tại cơ quan.

Trách nhiệm trong việc bảo đảm hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số: Chỉ đạo, giao bộ phận chuyên môn tại cơ quan thường xuyên kiếm tra, củng cố, duy trì hạ tầng mạng, máy tính, máy in, máy quét ảnh, các trang thiêt bị công nghệ thông tin khác phục vụ quản lý và chuyên môn nghiệp vụ tại cơ quan, thường xuyên kiểm tra, bảo đảm hệ thống mạng được kết nối với các mạng chuyên dùng theo đúng quy định của Chính phủ, của tỉnh. Giao trách nhiệm cụ thể cho quản trị mạng bảo đảm hệ thống mạng tại cơ quan hoạt động liên tục, thông suốt, an toàn. Chủ động nghiên cứu đề xuất các nhiệm vụ chuyển đổi số đưa vào dự toán hàng năm, các dự án đầu tư công, trình cấp có thấm quyền xem xét, phê duyệt.

Trách nhiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số: Chỉ đạo, quản lý, vận hành, khai thác tốt các hệ thống dùng chung của tỉnh như: thư điện tử; quản lý văn bản; dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử; cổng thông tin điện tử; hệ thống thông tin báo cáo và các hệ thống khác.

Chủ động đề xuất triển khai các ứng dụng nền tảng, các phần mềm chuyên ngành phục vụ cơ quan theo đúng kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, đồng thời, phù hợp với kiến trúc chính phủ điện tử của bộ, ngành dọc Trung ương. Các ứng dụng chuyên ngành, hệ thống thông tin do cơ quan xây dựng, phát triển, quản lý phải luôn luôn bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sông và thường xuyên khai thác, sử dụng. Chỉ đạo việc cập nhật, chia sẻ dữ liệu theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm bảo đảm an toàn thông tin, an toàn an ninh mạng: Thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định về an toàn thông tin, an ninh mạng. Chủ động, chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh trong việc đánh giá an toàn, an ninh mạng, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; có các biện pháp dự phòng trong trường hợp hệ thống mạng, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan bị tấn công, phá hoại.

Kim Nga

Gửi cho bạn bè

Các tin khác