Thứ Hai, 6/2/2023
Văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững

Các đồng chí: Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Phạm Hoàng Anh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; PGS.TS Đỗ Văn Thụ, Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan nhấn mạnh: Hòa cùng dòng chảy văn hóa của dân tộc, Vĩnh Phúc đã tạo dựng nên diện mạo một vùng đất vừa mang hồn cốt chung của dân tộc Việt Nam vừa mang cốt cách riêng của miền quê văn hiến; là trung tâm sinh tụ, nơi phát lộ dấu tích của người Việt cổ, nơi giao thoa giữa vùng văn hóa Hùng Vương với văn hóa Kinh Bắc – Thăng Long, một trong những trung tâm nho học, với 86 Tiến sĩ. Đặc biệt, trải qua mỗi chặng đường lịch sử, truyền thống văn hóa Vĩnh Phúc lại được kết tinh, bồi đắp thêm những lớp giá trị và di sản vô giá; con người Vĩnh Phúc được tôi rèn thêm những phẩm chất đặc thù, xứng đáng là chủ nhân của một vùng trọng địa, thiêng liêng.


 Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan phát biểu tại hội thảo

Để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội gắn với phát triển bền vững, tạo sự khởi đầu mới trong chặng đường nghiên cứu, xây dựng, phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu đóng góp các ý kiến, cung cấp nguồn tư liệu, đánh giá toàn diện, sâu sắc về nguồn lực, những đặc trưng cơ bản của văn hóa, con người Vĩnh Phúc. Trên cơ sở đó, đề xuất các mô hình, giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý nhà nước về văn hóa; các mô hình, giải pháp phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Đồng thời, đưa ra các giải pháp thúc đẩy sự gắn kết, hợp tác chặt chẽ, thiết thực và hiệu quả giữa tỉnh Vĩnh Phúc với các bộ, ngành, cơ quan khoa học và công nghệ ở Trung ương; tạo cơ sở để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững.


Tham luận tại hội thảo, các nhà khoa học đã tập trung làm rõ những yếu tố đặc trưng của văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong tiến trình lịch sử. Đồng thời, đưa ra các giải pháp, nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc hướng đến chân – thiện –mỹ trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Quan tâm đến vấn đề xây dựng, phát huy các giá trị di sản văn hóa, PGS.TS Đỗ Văn Trụ, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho rằng, để văn hóa thực sự trở thành nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Vĩnh Phúc cần nhận thức sâu sắc về vai trò của di sản văn hóa. Bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phải trở thành một trong những nhiệm vụ chiến lược, thường xuyên của tỉnh như tầm quan trọng của các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trở thành ý thức của cả hệ thống chính trị. Cùng với đó, phát huy vai trò của cộng đồng, của tổ chức và cá nhân trong việc bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ. Đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về di sản văn hóa tới bạn bè quốc tế và gắn chặt giữa di sản văn hóa với phát triển du lịch, xây dựng Vĩnh Phúc thành một điểm đến hấp dẫn.

Khẳng định xây dựng văn hóa trong chính trị là nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng phẩm chất của người lãnh đạo, PGS.TS Lê Văn Chiến, Viện trưởng Viện Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đưa ra 7 nhóm giải pháp để khơi dậy khát vọng phát triển, giúp Vĩnh Phúc hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững, gồm: Tăng cường giáo dục cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò, sự cần thiết phải nâng cao văn hóa chính trị; tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ, tri thức; nâng cao phẩm chất đạo đức, nhân cách cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm hoạt động đào tạo, bồi dưỡng văn hóa chính trị cho cán bộ; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng văn hóa chính trị với chủ động phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên; phát động, nhân rộng các phong trào học tập và thực hành văn hóa lãnh đạo theo gương cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ giá trị con người và các giải pháp để phát huy phẩm chất của người Vĩnh Phúc trong thời kỳ mới, TS Nguyễn Viết Chức, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Giáo dục của Quốc hội – một người con của Vĩnh Phúc cho biết, người Vĩnh Phúc có đủ 4 nhóm phẩm chất góp phần tạo nên hệ giá trị chuẩn mực, cốt lõi của con người Việt Nam gồm: Yêu nước, ý chí tự cường dân tộc; nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, trọng đạo lý; đoàn kết; cần cù, sáng tạo. Trong thời kỳ phát triển mới, với khát vọng đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045, Vĩnh Phúc cần gắn tình yêu quê hương, đất nước với việc đổi mới, xây dựng tỉnh ngày càng giàu có, phồn vinh theo lời căn dặn của Bác. Đồng thời, phát huy tốt phẩm chất tiên phong, quả cảm, sáng tạo, coi hệ giá trị con người là mốc chuẩn tu dưỡng, rèn luyện, vững tin trong mọi hoàn cảnh để phấn đấu vươn lên.

Trân trọng tiếp thu 11 ý kiến, tham luận của các nhà khoa học, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan khẳng định, các ý kiến, nguồn tư liệu về văn hóa, con người được các nhà khoa học đưa ra tại hội thảo là những thông tin mới và là cơ sở quan trọng cả về lý luận và thực tiễn để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành nghị quyết về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Phúc trong phát triển bền vững.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch có đánh giá tổng thể về hiện trạng phát triển văn hóa Vĩnh Phúc hiện nay và đề xuất các giải pháp quản lý, phát triển các di tích lịch sử mang ý nghĩa biểu trưng văn hóa của tỉnh như: Tháp Bình Sơn, đình Thổ Tang, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Tây Thiên- Tam Đảo, di chỉ Đồng Đậu, các di tích cách mạng, di tích lưu niệm Bác Hồ tại thị trấn Tam Đảo, di tích chiến khu Ngọc Thanh, tín ngưỡng thờ mẫu Tây Thiên; công tác đầu tư, phát triển các lễ hội truyền thống, các tín ngưỡng thờ Mẫu; hoạt động quản lý, phát triển tại các làng tiến sỹ; công tác quản lý, phát triển hoạt động sáng tạo nghệ thuật; việc khai thác, quản lý các thiết chế văn hóa, hoạt động văn hóa ở cơ sở....

Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, đề xuất giải pháp xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Vĩnh Phúc; đề xuất việc phát động học tập và thực hành văn hóa lãnh đạo theo gương cố Bí thư Tỉnh ủy Kim Ngọc nhằm phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. UBND tỉnh sớm ban hành, triển khai dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các khu du lịch, các tua, tuyến du lịch sinh thái, du lịch tâm linh tại Tây Thiên Tam Đảo và Văn Miếu.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các huyện, thành phố phối hợp với các vụ, viện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan Trung ương trong đề xuất Nhà nước cấp bằng di tích, di sản cho một số di tích, di sản cụ thể.  

Sau hội thảo, BTV Tỉnh ủy sẽ nghiên cứu và trình BCH Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Vĩnh Phúc đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững”.

PV


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi