Thứ Năm, 6/10/2022
Hà Nam: Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh ký kết, triển khai chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026
 

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Hà Nam
ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.


Giai đoạn 2016 - 2021, Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đã được tổ chức triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung, biện pháp cụ thể, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, phù hợp với đặc điểm, tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương. Chủ động phối hợp trong công tác tham mưu chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT). Quán triệt, hướng dẫn thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận trong thực hiện Quy chế dân chủ; đẩy mạnh cải cách hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo; xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ). Xây dựng, nhân rộng 44 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên lĩnh vực bảo đảm ANTT đang phát huy hiệu quả. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, địa phương xây dựng, triển khai 35 mô hình mới trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ…

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng thảo luận, thống nhất ký kết nội dung phối hợp tập trung vào 7 nhiệm vụ trọng tâm: Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác dân vận của hệ thống chính trị, công tác dân vận của Công an nhân dân (CAND). Phối hợp tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận; xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, thực hiện chính sách tôn giáo, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Phối hợp chỉ đạo tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; xây dựng và phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc trong các tôn giáo, lực lượng nòng cốt ở địa bàn phức tạp về ANTT, nhạy cảm về an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn. Phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, nhất là nâng cao nhận thức, ý thức tích cực tham gia bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, tích cực đấu tranh phản bác các sai trái, những thông tin và luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng quan điểm các vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, biển đảo, các vụ việc nhạy cảm, phức tạp về ANTT để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hạ uy tín lãnh đạo, gây phức tạp tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đồng tình, ủng hộ các chủ trương, dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thường xuyên phối hợp trong tổng hợp, trao đổi thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phối hợp sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận có liên quan đến bảo đảm ANTT. Phối hợp trong công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với các cơ quan, tổ chức và nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nội dung công tác 2 đơn vị cần tăng cường phối hợp trong thời gian tới: Tiếp tục phối hợp tổ chức quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh những chủ trương, giải pháp về công tác dân vận. Hai cơ quan phải thực sự chủ động, trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ phối hợp giai đoạn 2022 - 2026 đảm bảo cụ thể, thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức.

Nội dung phối hợp cần gắn liền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị với thực hiện Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Quy chế dân chủ ở cơ sở; cải cách thủ tục hành chính; công tác đối thoại, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang, nhất là bộ phận thường xuyên tiếp xúc trực tiếp, giải quyết công việc cho nhân dân.

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả gắn với Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và tình hình nhân dân, thông tin liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nắm chắc, dự báo tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề nhân dân bức xúc liên quan đến các lĩnh vực: đất đai, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, tín ngưỡng, tôn giáo...

Phối hợp bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận, cán bộ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đủ năng lực, trình độ, kỹ năng “Dân vận khéo” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

(baohanam.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất