Thứ Năm, 25/4/2024

Xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đoàn kết, ổn định, phát triển, hướng về đất nước

        
Phạm Quang Hiệu
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài

Các bài khác

TẠP CHÍ IN