Thứ Tư, 24/7/2024
Sóc Trăng: Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở
 

Đối thoại giữa thanh niên với lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng, một trong những hình thức phát huy dân chủ hiệu quả.Quá trình thực hiện, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị đã chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức họp dân xin ý kiến về những vấn đề liên quan đến nhân dân; thực hiện công khai các loại thủ tục hành chính, mức thu phí, lệ phí, thời gian thực hiện và trả kết quả hồ sơ hành chính cho công dân; công khai kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, xây dựng các công trình công cộng. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân được tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Khuyến khích người dân phát huy quyền làm chủ của mình theo luật định; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

Trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ cơ sở tỉnh đã tiến hành nhiều cuộc kiểm tra, giám sát về thực hiện dân chủ trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; dự toán thu - chi, quyết toán ngân sách; thu, quản lý, sử dụng các loại quỹ do nhân dân đóng góp; chất lượng, tiến độ các công trình; thực hiện các chính sách về an sinh xã hội, nhất là bình xét hộ nghèo, hỗ trợ vốn cho hộ nghèo, xây dựng nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, bảo hiểm y tế...

Tỉnh tổ chức tiếp 9.921 lượt công dân, 7.649 vụ khiếu nại, tố cáo, trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp 2.061 lượt công dân định kỳ và đột xuất, giải quyết 7.637/7.649 vụ, đạt tỷ lệ 99,84%. Tăng cường công tác đối thoại dân chủ, có 970 cuộc đối thoại định kỳ và đột xuất ở 517 lượt doanh nghiệp. Nhờ thực hiện tốt các loại hình Quy chế dân chủ cơ sở, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt trên 80%. Đặc biệt năm 2019, tỉnh Sóc Trăng lọt vào nhóm 10 tỉnh, thành phố đạt chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tỉnh Sóc Trăng cũng phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Chú trọng phát huy vai trò nòng cốt của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Triển khai thực hiện tốt Quyết định số 217, Quyết định số 21 của Bộ Chính trị về giám sát và phản biện xã hội, quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân để kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, không để phát sinh điểm nóng.

Đồng chí Hồ Thị Cẩm Đào – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đã tác động tích cực đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chuyển biến phương thức điều hành và lề lối làm việc của chính quyền, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Sóc Trăng cũng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm Quy chế dân chủ cơ sở, quyền làm chủ của nhân dân. Huy động cả hệ thống chính trị tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

(baosoctrang.org.vn)


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất