Thứ Tư, 24/7/2024
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)

 Chiều 7/5/1954, lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” của Quân đội nhân dân Việt Nam
tung bay trên nóc hầm tướng De Castries, đánh dấu Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ đã toàn thắng

Căn cứ Quyết định số 88-QĐ/TW, ngày 01/12/2022 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Trung ương;

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Công văn số 4571-CV/VPTW, ngày 19/8/2022 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổ chức kỷ niệm một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025; Công văn số 8567-CV/VPTW, ngày 29/11/2023 của Văn phòng Trung ương về việc chủ trương thực hiện Đề án kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên PhủBan Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố quyết định thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm nhằm khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tôn vinh, tri ân sâu sắc tới các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, thi đua lập thành tích chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm,  đúng quy định hiện hành; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, các sự kiện chính trị của đất nước, ban, bộ, ngành, địa phương; tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp Nhân dân.

II. CHỦ ĐỀ VÀ NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1. Chủ đề tuyên truyền

“CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ - SỨC MẠNH VIỆT NAM, TẦM VÓC THỜI ĐẠI”

2. Nội dung tuyên truyền

- Bối cảnh lịch sử, âm mưu của thực dân Pháp trong kế hoạch Nava; chủ trương của Đảng ta về mở Chiến dịch Điện Biên Phủ; diễn biến, kết quả của Chiến dịch; những chiến thắng và chiến công của quân, dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại và ý nghĩa to lớn, sâu sắc của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc và thời đại; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, ý chí quyết chiến, quyết thắng và sức mạnh của Quân đội nhân dân, Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.

- Tình đoàn kết chiến đấu thủy chung, son sắt của quân và dân ba nước Đông Dương; sự giúp đỡ quý báu của bạn bè quốc tế đối với cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của Nhân dân ta.

- Công lao, đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và các tầng lớp Nhân dân trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Những bài học kinh nghiệm quý báu của Chiến thắng Điện Biên Phủ cần tiếp tục được phát huy, lan tỏa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc    Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Những thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của đất nước, của đồng bào các dân tộc Tây Bắc và của tỉnh Điện Biên 70 năm qua; những nghị quyết, chiến lược, chương trình, dự án, định hướng phát triển vùng Tây Bắc và tỉnh Điện Biên trong thời gian tới, nhất là Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

- Đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

- Các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; chú trọng đến các phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, hoạt động về nguồn; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ viếng các Anh hùng liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử

1.1. Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa

- Tại Hà Nội: Vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn.

          + Thời gian: Sáng 6/5/2024.

          + Thành phần: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và thành phố Hà Nội.

+ Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tại Điện Biên: Tổ chức Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ.

+ Thời gian: Dự kiến 7 giờ 00 phút, ngày 07/5/2024.

+ Thành phần: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

+ Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

1.2. Tổ chức Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử: Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang A1, thăm Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi Him Lam, Đồi A1.

 - Thời gian: Dự kiến 14 giờ 00 phút, ngày 06/5/2024.

- Thành phần: Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

2. Tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành

2.1. Tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên

- Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm: Dự kiến 7 giờ 30 phút, ngày 07/5/2024.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Điện Biên

- Danh nghĩa tổ chức: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên.

- Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đọc diễn văn kỷ niệm.

- Tổ chức thực hiện: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan.

2.2. Tổ chức diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm tại tỉnh Điện Biên

- Thời gian: Dự kiến 8 giờ 00 phút ngày 07/5/2024.

- Địa điểm: Sân vận động tỉnh Điện Biên và trên một số tuyến đường của thành phố Điện Biên.

- Tổ chức thực hiện: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan.

3. Tổ chức hội thảo khoa học, tọa đàm và cuộc thi tìm hiểu

- Tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia: Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên thực hiện.

- Phát động Cuộc thi tìm hiểu 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ kết hợp với 70 năm ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam: Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo khoa học: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, nhất là các học viện, trường đại học, căn cứ vào điều kiện cụ thể để tổ chức ở quy mô phù hợp. 

4. Tổ chức gặp mặt, tôn vinh, tri ân người có công

- Tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ tại Hà Nội: Hội Cựu chiến binh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

Tổ chức các hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sĩ; gặp mặt, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng; vận động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện.

5. Tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao

- Tổ chức Chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm cầu: dự kiến Hà Nội, Điện Biên, Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Kon Tum: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa nổ tầm cao chào mừng: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên và Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. 

- Tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc và Triển lãm tranh cổ động tấm lớn: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và tỉnh Điện Biên thực hiện.

- Tổ chức Liên hoan ca múa nhạc chuyên nghiệp toàn quốc: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên thực hiện.

- Tổ chức Tuần phim kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức Lễ hội hoa Ban, Năm du lịch quốc gia Điện Biên 2024: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức giải đua xe đạp về Điện Biên Phủ - Cúp Báo Quân đội nhân dân: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng (Báo Quân đội Nhân dân), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Sơn La, Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan thực hiện.

- Tổ chức giải Thaco Marathon vì An toàn giao thông - Điện Biên Phủ 2024: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Phát động sáng tác các tác phẩm ảnh nghệ thuật và công bố trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 23 năm 2024: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên, Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện.

- Phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Điện Biên và 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các tỉnh, thành phố thực hiện.

- Phát động cuộc thi vẽ tranh của thiếu niên, nhi đồng về Chiến thắng Điện Biên Phủ và hình ảnh Điện Biên hôm nay: Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên thực hiện.

- Xây dựng các chương trình văn nghệ, âm nhạc bằng nhiều thứ tiếng trên các nền tảng số để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Đài Tiếng nói Việt Nam chủ trì thực hiện.

- Tổ chức chiếu phim tư liệu, phim truyện nhựa đề tài Chiến thắng Điện Biên Phủ trên các kênh truyền hình của tỉnh, thành phố, tại các rạp chiếu phim và tổ chức các loại hình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao chào mừng: Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện.

6. Xây dựng phim tài liệu

- Xây dựng phim tài liệu (03 tập): Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương thực hiện.

- Xây dựng phim hoạt hình tuyên truyền cho thiếu nhi: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo Hãng phim Hoạt hình Việt Nam thực hiện.

 - Xây dựng phim tài liệu bằng nhiều thứ tiếng để tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc: Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện.

7. Biên soạn, phát hành tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền; tổ chức triển lãm, giới thiệu sách, báo, tranh ảnh

- Tổ chức trưng bày, triển lãm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên chỉ đạo Bảo tàng Hồ Chí Minh thực hiện tại Hà Nội và Điện Biên.

- Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện theo phê duyệt của Chính phủ.

- Tổ chức trưng bày, triển lãm sách, ảnh, tem, tư liệu, hiện vật về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh Điện Biên thực hiện.

- Tổ chức biên soạn, phát hành tài liệu, sách, báo, tranh, ảnh, tổ chức triển lãm về chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ: Các bảo tàng, nhà xuất bản, các báo, tạp chí, hội mỹ thuật, thư viện... căn cứ vào điều kiện cụ thể thực hiện.

- Xuất bản sách, tài liệu, ấn phẩm (giấy và điện tử) về Chiến thắng Điện Biên Phủ: Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, chỉ đạo Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thực hiện; chủ trì biên soạn, phát hành kỷ yếu về 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

8. Xây dựng trùng tu, tôn tạo các công trình kỷ niệm và tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư

- Trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, chỉnh trang đô thị, các công trình thiết yếu phục vụ các hoạt động kỷ niệm: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện.

- Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Điện Biên trong quý III năm 2024: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan thực hiện.

- Tổ chức Hội chợ Thương mại quốc tế Vùng Tây Bắc năm 2024: Tỉnh Điện Biên chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương thực hiện.

9. Tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2024

- Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ: Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương thực hiện.

- Tổ chức phát động phong trào thi đua, chương trình hành động, lựa chọn xây dựng công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong năm 2024: Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, căn cứ vào điều kiện cụ thể chỉ đạo thực hiện.

10. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, intetnet, mạng xã hội, cổ động trực quan, thông qua các hội nghị báo cáo viên, sinh hoạt của các đoàn thể chính trị - xã hội

- Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương mở chuyên trang, chuyên mục đặc biệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động kỷ niệm lớn, trọng tâm, nhất là Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; các hoạt động tri ân, thăm hỏi các gia đình chính sách, người có công; biểu dương “người tốt, việc tốt”, các phong trào thi đua yêu nước; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, thù địch...

- Tổ chức công tác tuyên truyền trên internet, mạng xã hội với nội dung và hình thức đa dạng, phong phú qua các video, clip, bài viết...

- Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp từ Trung ương tới địa phương tăng cường báo cáo, nói chuyện truyền thống vào dịp kỷ niệm.

- Các tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị trong cả nước chỉ đạo tổ chức treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng zôn, pa nô, khẩu hiệu tuyên truyền.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn và đảng ủy trực thuộc Trung ương

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục III của Hướng dẫn (Lưu ý: các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương không tổ chức Lễ kỷ niệm).

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về các nội dung ở mục II của Hướng dẫn trên báo chí, trang thông tin điện tử, các phương tiện thông tin, cổ động trực quan, thông qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên và các ấn phẩm tuyên truyền.

- Chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương; nghiên cứu bố trí các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo hướng về Điện Biên và các tỉnh Tây Bắc; nắm chắc tình hình tư tưởng, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; quan tâm thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, người có công với nước, nhất là đối với những người đã từng tham gia chiến dịch Điện Biên; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, chú trọng đến những nơi căn cứ cách mạng hoặc chiến khu xưa, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo của Tổ quốc.

- Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về sự kiện.

- Chỉ đạo kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch, xuyên tạc sự kiện, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

2. Các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và các địa phương, đơn vị được giao chủ trì tổ chức các hoạt động tại mục III của Hướng dẫn chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời lưu ý thực hiện tốt một số nội dung sau:

2.1. Tỉnh Điện Biên

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục III của Hướng dẫn, nhất là kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, trong đó lưu ý chuẩn bị tốt chương trình, kịch bản và người điều hành Lễ kỷ niệm, việc mời đại biểu tham dự các hoạt động kỷ niệm, việc sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông thành lập Trung tâm báo chí để chỉ đạo tổ chức các hoạt động báo chí tuyên truyền về sự kiện.

- Huy động lực lượng luyện tập tham gia các khối diễu binh, diễu hành.

- Phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn, y tế, dịch bệnh, trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động...

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình theo phê duyệt của Chính phủ, nhất là các công trình phục vụ việc tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành và công trình chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.2. Ban Tuyên giáo Trung ương

- Là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; chủ trì, kết nối, phối hợp, theo dõi và kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm ở các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; biên soạn, phát hành kỷ yếu về các hoạt động kỷ niệm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, định hướng công tác tuyên truyền, kỷ niệm; phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm (thẩm định các bài diễn văn, phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thuyết minh các khối diễu binh, diễu hành; hội thảo khoa học cấp quốc gia; chương trình nghệ thuật; phim tài liệu; ấn phẩm tuyên truyền…).

Chủ trì biên soạn, phát hành đề cương tuyên truyền kỷ niệm.

2.3. Văn phòng Trung ương Đảng

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Điện Biên tham mưu, đề xuất đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự các hoạt động kỷ niệm và đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Phối hợp thẩm định diễn văn kỷ niệm, bài phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm, hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.4. Văn phòng Chính phủ: Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa,    Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ viếng các Anh hùng, liệt sĩ và thăm các di tích lịch sử; Lễ dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ liệt sĩ Chiến trường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên; Lễ kỷ niệm cấp quốc gia tại tỉnh Điện Biên và thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025.

2.5. Bộ Quốc phòng

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục III của Hướng dẫn.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án diễu binh, diễu hành; lưu ý xây dựng tốt kịch bản, điều hành, thuyết minh chương trình diễu binh, diễu hành và lựa chọn người đọc thuyết minh (có phương án dự phòng).

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Điện Biên tổ chức luyện tập, hợp luyện các lực lượng vũ trang; tham gia sơ duyệt, tổng duyệt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Tổ chức tuyên truyền và phát động thi đua trong toàn quân chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Phối hợp với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện chiến binh, thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược tại Hà Nội.

- Bố trí lực lượng tiêu binh, quân nhạc thực hiện nghi lễ tại Lễ dâng hương, dâng hoa; Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan có kế hoạch bảo đảm an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.6. Bộ Công an

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục III của Hướng dẫn.

- Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ để tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm; phối hợp  với Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia    Hồ Chí Minh, tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

- Cử và chỉ đạo lực lượng khối Công an Nhân dân tham gia các hoạt động kỷ niệm theo đề nghị của Ban Tổ chức.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.7. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hiệu quả các hoạt động nêu ở mục III của Hướng dẫn; chủ trì xây dựng kịch bản âm nhạc, kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan xây dựng và thực hiện tốt Đề án tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; phối hợp với tỉnh Điện Biên, Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn, đề xuất người điều hành Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kịch bản và chỉ đạo tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng.

- Hướng dẫn ngành dọc tổ chức tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, trọng tâm là tuyên truyền trên băng zôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử; triển lãm, trưng bày chuyên đề; tổ chức các chương trình văn hóa - văn nghệ, hoạt động thể dục, thể thao,… trên mọi miền của đất nước với tinh thần hướng về cơ sở chào mừng sự kiện.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.8. Bộ Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo đài Phát thanh và Truyền hình các địa phương tiếp sóng trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, chương trình cầu truyền hình trực tiếp; đưa tin các hoạt động kỷ niệm, xây dựng chương trình truyền hình, phát thanh chủ đề Chiến thắng Điện Biên Phủ bảo đảm hấp dẫn, thiết thực.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, tỉnh Điện Biên thành lập Trung tâm báo chí để chỉ đạo tổ chức các hoạt động báo chí tuyên truyền về sự kiện.

- Tăng cường quản lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền, nhất là việc biên soạn, phát hành sách, ấn phẩm tuyên truyền; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm trong việc đăng tải, phổ biến thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc sự thật lịch sử, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Phối hợp tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác khác theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 03 năm 2023 - 2025.

2.9. Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, tỉnh Điện Biên trình Chính phủ về việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử của Chiến trường Điện Biên Phủ; chỉnh trang các Nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, tỉnh Điện Biên, Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan: Tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các cựu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong và các lực lượng tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, các gia đình thân nhân liệt sĩ tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

2.10. Bộ Nội vụ

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước ở các cấp, các ngành chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn công tác khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

2.11. Bộ Ngoại giao

Chỉ đạo hướng dẫn cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm phù hợp; hướng dẫn phóng viên báo chí nước ngoài đưa tin Lễ kỷ niệm và các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan liên quan tổ chức tốt Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, nhất là việc lập danh sách khách mời và đại biểu quốc tế dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành theo quy định.

2.12. Bộ Y tế: Phối hợp với tỉnh Điện Biên và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hoạt động trong dịp kỷ niệm.

2.13. Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất phương án hỗ trợ vốn từ ngân sách Trung ương để xây dựng và hoàn thiện các công trình chào mừng kỷ niệm.

2.14. Bộ Tài chính

- Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kinh phí hỗ trợ các dự án, công trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo chào mừng kỷ niệm.

- Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán và thẩm định dự toán kinh phí thực hiện các hoạt động kỷ niệm của các ban, bộ, ngành, địa phương và tỉnh Điện Biên trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và tỉnh Điện Biên tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và phân bổ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm.

- Phối hợp với tỉnh Điện Biên đề xuất Ban Bí thư cho phép sử dụng nguồn kinh phí chi thường xuyên, bảo đảm thủ tục theo quy định đối với các dự án mua sắm phương tiện, công trình xây dựng, trùng tu, tôn tạo, nâng cấp, chỉnh trang hạ tầng đô thị...

2.15. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Dự thảo bài diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại Lễ kỷ niệm; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và tỉnh Điện Biên tổ chức tốt Hội thảo khoa học cấp quốc gia.

2.16. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ được nêu tại nội dung mục III của Hướng dẫn.

- Hướng dẫn tổ chức hoạt động tôn vinh, tri ân đối với thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trong phạm vi toàn quốc.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.

- Chủ trì, phối hợp với tỉnh Điện Biên và các địa phương triển khai xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên và một số tỉnh Tây Bắc.

- Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên phối hợp với ngành chức năng tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách; tăng cường các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở từng xã, phường, thôn, ấp, bản, đặc biệt là Nhân dân ở các vùng căn cứ kháng chiến xưa.

2.17. Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Dự thảo và lựa chọn bài phát biểu của cựu Chiến sĩ Điện Biên Phủ tại Lễ kỷ niệm; lưu ý (có phương án dự phòng).

2.18. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Chuẩn bị và lựa chọn bài phát biểu của đại diện thế hệ trẻ tại Lễ kỷ niệm; lưu ý (có phương án dự phòng).

3. Các cơ quan báo chí Trung ương, bộ, ngành và các tỉnh, thành phố

 - Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm sự kiện với nội dung phong phú, hấp dẫn và hình thức đổi mới, sáng tạo; tăng cường tuyên truyền những tác phẩm văn học nghệ thuật, tranh ảnh, thơ ca tiêu biểu sống mãi với thời gian của các văn nghệ sĩ viết về Chiến thắng Điện Biên Phủ và những tác phẩm được sáng tác mới chào mừng sự kiện.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức truyền hình, phát thanh trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; Chương trình nghệ thuật đặc biệt; Cầu truyền hình trực tiếp; tổ chức chiếu phim tài liệu và đưa tin về các hoạt động kỷ niệm.

- Đài Phát thanh - Truyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức tiếp sóng trực tiếp từ Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam; phát sóng các chương trình, các hoạt động kỷ niệm.

4. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội

- Tham mưu cho cấp ủy tổ chức các hình thức kỷ niệm phù hợp; căn cứ vào hướng dẫn và đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng hướng dẫn, đề cương hoặc tài liệu tuyên truyền về sự kiện đến cơ sở.

- Chỉ đạo đài Phát thanh - Truyền hình địa phương phối hợp với Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng và phát sóng các phim tài liệu, phóng sự về Chiến thắng Điện Biên Phủ.

- Chỉ đạo Hội Văn học Nghệ thuật, Hội Nhà báo tỉnh, thành phố động viên văn nghệ sĩ, đội ngũ phóng viên bám sát thực tiễn tuyên truyền, phổ biến, sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật, góp phần khơi dậy và phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, ý chí quyết thắng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác cổ động trực quan, nhất là trang trí cờ Đảng, cờ Tổ quốc trên đường phố, khu dân cư; thông tin trên các bảng điện tử, pa nô, áp phích, khẩu hiệu bảo đảm tính thời sự, ý nghĩa của sự kiện.

V. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Nhiệt liệt chào mừng 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024)!

2. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu!

3. Chín năm làm một Điện Biên - Nên vành hoa đỏ, nên thiên sử vàng!

4. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Thắng lợi vĩ đại của dân tộc Việt Nam!

5. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh!

6. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Một kỳ tích của thời đại Hồ Chí Minh!        

7. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam!

8. Phát huy mạnh mẽ tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa!

9. Điện Biên Phủ - Chiến thắng của sức mạnh trí tuệ và lòng dân Việt Nam!

10. Chiến thắng Điện Biên Phủ - Là chiến thắng của tình đoàn kết quốc tế!

11. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

12. Tinh thần Chiến thắng Điện Biên Phủ muôn năm!

13. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

14. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

15. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Đề cương tuyên truyền: Tại đây 

BAN TUYÊN GIÁO TRUNG ƯƠNG

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất