Chủ Nhật, 14/4/2024
Hội nghị tọa đàm: “Đảng lãnh đạo phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”

 Quang cảnh Hội nghị tọa đàm

Tham dự Tọa đàm có các đại biểu đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Ban Tổ chức Trung ương; Ban Dân vận một số Tỉnh ủy, Thành ủy; các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm của đồng chí Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Sau hơn 35 năm đổi mới, Đảng ta đã nhận thức ngày càng rõ hơn về phương thức lãnh đạo của Đảng và ý nghĩa, tầm quan trọng của đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Hội nghị Trung ương 5 (khoá X) đã ban hành các nghị quyết chuyên đề, trong đó có Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 30/7/2007 của Ban Chấp hành Trung ương khoá X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị. Sau đó, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW ngày 24/9/2007 về những công việc cần làm để triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), cùng văn bản đề cập đến vấn đề này, đặc biệt là Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011). Qua gần 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), nhiều vấn đề mới nảy sinh...

Hội nghị tọa đàm nhằm làm sáng tỏ hơn nữa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; từ đó, đề xuất các giải pháp tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trên cơ sở đó góp phần thực hiện việc đánh giá, tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; để triển khai Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương và chỉ đạo của Bộ Chính trị đối với Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII).

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã phát biểu ý kiến tập trung thảo luận đánh giá thực trạng, chia sẻ những kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X), việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ trong giám sát phản biện xã hội... thời gian qua tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời chỉ ra ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, cũng như những những vấn đề đặt ra trong quá trình thực hiện, những vấn đề mới và những việc cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo trong tình hình mới.

Kết luận tọa đàm, thay mặt Ban Tổ chức, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương cảm ơn các đại biểu đã đóng góp tham luận và đến tham dự buổi tọa đàm, thể hiện trách nhiệm, sự quan tâm của đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, các nhà khoa học và hoạt động thực tiễn tới chủ đề quan trọng và nhiều ý nghĩa của cuộc tọa đàm này.

Đồng chí Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Trong thời gian qua, nhận thức của Đảng ta về thực hành dân chủ ngày càng toàn diện và sâu sắc; việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy dân chủ của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Tuy  nhiên, bên cạnh đó, thực tiễn cho thấy, việc thực hiện phát huy dân chủ cũng còn hạn chế. Nhận thức về dân chủ và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa chưa đầy đủ, chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa dân chủ và kỷ luật, kỷ cương; chưa coi trọng đúng mức phát triển các hình thức dân chủ trực tiếp. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai và thực hiện tốt về công tác dân vận; một số cán bộ làm công tác dân vận còn hạn chế về trình độ, năng lực, chuyên môn nghiệp vụ. Cơ chế phối hợp hoạt động của một số cơ quan trong hệ thống chính trị về công tác dân vận chưa đồng bộ; việc thực hiện giám sát, phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị -  xã hội chưa thực sự hiệu quả...

Đồng chí nhấn mạnh: Các nhóm giải pháp được ban soạn thảo đề ra và được các đại biểu góp ý về giải pháp về đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đường lối, chủ trương công tác dân vận của Đảng; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân; Tiếp tục thể chế hóa các Nghị quyết, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; Kiện toàn, nâng cao chất lượng công tác tổ chức, cán bộ của Đảng;  Và nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ với nhân dân... Các ý kiến tham luận tại Tọa đàm sẽ được Ban soạn thảo tiếp thu nghiêm túc trong thực hiện hoàn thiện báo cáo chuyên đề phục vụ Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị”, trình Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)./.

Hoàng Phong

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất