Thứ Tư, 17/4/2024
Hội thảo khoa học: "Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay”

 Các đồng chí đồng chủ trị Hội thảo

Các đồng chí: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản, đồng chủ trì Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của 150 đại biểu, là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, cách nhà quản lý, hoạt động thực tiễn; đại biểu các bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương; lãnh đạo các nhà trường, học viện, các cơ quan nghiên cứu; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản...


 PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát biểu khai mạc Hội thảo

Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Hội thảo khoa học: "Những vấn đề mới về phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước hiện nay” để góp phần tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; trên cơ sở tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 12/3/2003, của Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đồng thời Hội thảo cũng nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày Truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2023), hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2023).


 PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản
phát biểu đề dẫn Hội thảo

Phát biểu đề dẫn Hội thảo, PGS.TS. Phạm Minh Tuấn, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nêu rõ, thực tiễn hơn 35 năm đổi mới đã khẳng định việc dựa vào nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh nhân dân là đường lối chiến lược, là nhiệm vụ trung tâm của cả hệ thống chính trị, trong đó, vai trò lãnh đạo của Đảng là yếu tố quyết định hàng đầu, là nhân tố bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, bối cảnh quốc tế và trong nước hiện nay đang tạo ra cả thời cơ và thách thức, vận hội và nguy cơ đan xen nhau, rất phức tạp, khó lường thì hơn lúc nào hết, bài học về đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nhân dân với tư cách là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước lại càng trở nên quan trọng, đòi hỏi phải được nâng lên một tầm cao mới, để quy tụ, đoàn kết mọi người dân Việt Nam có lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến vì lợi ích quốc gia - dân tộc, vì mục tiêu chung: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Việc nhận diện những vấn đề mới đang đặt ra hiện nay về phát huy sức mạnh nhân dân trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể, để bảo đảm sự công bằng, bình đẳng của mỗi người trong đóng góp cho sự phát triển đất nước và thụ hưởng thành quả phát triển. Làm rõ những vấn đề này sẽ là căn cứ xác đáng để đề xuất những quan điểm, giải pháp, biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hạn chế và thực hiện tốt nhiệm vụ phát huy sức mạnh nhân dân trong giai đoạn mới, bao hàm cả sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa tinh thần. Đồng chí  Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Cộng sản nêu rõ.


 Đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương tham luận tại Hội thảo

Tại Hội thảo, hơn 50 tham luận và các ý kiến phát biểu trực tiếp tại hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều nội dung mới, quan trọng về chủ thể, nội dung, phương thức, cơ chế phát huy vai trò và sức mạnh nhân dân.

Từ góc độ lý luận, nhiều tham luận đi sâu phân tích, làm rõ thêm nội hàm vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của nhân dân, vai trò của thực hành dân chủ, những thành tố cấu thành, cội nguồn sức mạnh của nhân dân, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh nhân dân trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Một số tham luận đã bàn sâu tới nội dung lý luận và thực tiễn mới về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy hiệu quả sức mạnh nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cùng đó, nhiều đại biểu cũng đưa ra thảo luận những vấn đề mới đặt ra từ thực tiễn trong quá trình triển khai các nghị quyết của Đảng về phát huy sức mạnh nhân dân. Coi đây là những luận cứ quan trọng, góp phần tham mưu hiệu chỉnh, nâng tầm lý luận về vấn đề phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh nhân dân trong bối cảnh phát triển mới của đất nước. Nhiều đại biểu cũng đề xuất các giải pháp nhằm củng cố, phát triển khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần phát huy sức mạnh nhân dân trong thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn, bối cảnh mới.


 TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực 
Ban Dân vận Trung ương phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo

Phát biểu tổng kết và bế mạc Hội thảo, TS. Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương khẳng định: Với tinh thần khoa học, khách quan, dân chủ và khẩn trương, đến giờ phút này có thể nói, Hội thảo đã thành công và hoàn thành nhiệm vụ, nội dung, chương trình đề ra. Đó là, nghiên cứu, phân tích, làm rõ hơn những vấn đề mới nảy sinh trong công tác dân vận của Đảng và hệ thống chính trị đối với việc phát huy mạnh sức mạnh của Nhân dân; nhằm đánh giá sâu sắc những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và nhận diện những vấn đề mới đặt ra, trên cơ sở đó đề xuất các quan điểm, giải pháp phù hợp nhằm phát huy hơn nữa sức mạnh nhân dân trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tham luận đều bảo đảm đúng định hướng chung, yêu cầu của hội thảo và có nội dung khoa học phong phú, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề Hội thảo. Trong đó, tập trung vào những vấn đề nội dung chủ yếu sau:

Một là, Hội thảo đã tiếp tục làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về vai trò to lớn của nhân dân và nội hàm phát huy sức mạnh Nhân dân trong giai đoạn hiện nay, hướng tới mục tiêu phát đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Các tác giả đi sâu phân tích về chủ thể, nội dung, phương thức, cơ chế phát huy vai trò và sức mạnh Nhân dân; đặc biệt, nhiều tham luận đã phân tích, làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về “vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân”, tầm quan trọng của thực hành dân chủ XHCN, những thành tố cấu thành, cội nguồn sức mạnh của Nhân dân, ý nghĩa của việc phát huy sức mạnh nhân dân trong tiến trình đổi mới, phát triển đất nước.

Hai là, nhiều tham luận của các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ nội dung trọng tâm của Hội thảo, đó là nhận diện, trao đổi về những vấn đề mới đang đặt ra hiện nay về phát huy sức mạnh nhân dân nói chung và trong từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Số lượng tham luận bàn về nội dung này rất phong phú, đa dạng về nhiều lĩnh vực khác nhau, từ sức mạnh chính trị, sức mạnh kinh tế, sức mạnh văn hóa - tinh thần của nhân dân... Các báo cáo tham luận đã bàn sâu nội dung lý luận và thực tiễn mới về đại đoàn kết dân tộc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc để phát huy hiệu quả sức mạnh Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhiều vấn đề mới đặt ra từ kinh nghiệm thực tiễn phát huy sức mạnh Nhân dân của một số địa phương đã cung cấp những luận cứ thực tiễn quan trọng về phương thức, cách làm để qua đó, góp phần hoàn thiện, nâng tầm lý luận về vấn đề phát huy mạnh mẽ hơn nữa sức mạnh Nhân dân trong bối cảnh phát triển mới của đất nước.

Ba là, nhiều tham luận đã tổng kết quá trình thực hiện nội dung, quan điểm mang tính chiến lược của Đảng về phát huy sức mạnh Nhân dân trong thời gian qua; chỉ ra những kết quả đạt được, cần tiếp tục phát huy và những hạn chế, yếu kém cần nhanh chóng khắc phục trong thời gian tới.

“Qua những tham luận tại Hội thảo, chúng ta càng có đủ cả cơ sở lý luận và căn cứ thực tiễn để khẳng định, phát huy sức mạnh nhân dân đã trở thành một trong những bài học kinh nghiệm lớn, là phương thức và cũng là điều kiện bảo đảm thực hiện thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và bài học kinh nghiệm này còn nguyên giá trị, cần tiếp tục vận dụng nhằm khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước”. Đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định.


 Quang cảnh Hội thảo

Kết quả Hội thảo là cơ sở, tài liệu nghiên cứu, tham khảo quý đối với các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, xây dựng và hoạch định chính sách, hoạt động thực tiễn… quan tâm đến vấn đề này. Các nội dung, tham luận tại Hội thảo sẽ được báo chí tiếp tục đăng tải giới thiệu trong thời gian tới.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất