Thứ Năm, 13/6/2024
Kế hoạch số 2297-KH/BDVTW ngày 26/12/2018 về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

Thực hiện chương trình công tác năm 2018, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Đánh giá kết quả công tác dân vận và kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018; rút kinh nghiệm, xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận và dân vận chính quyền năm 2019.

2. Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo đổi mới, thiết thực, hiệu quả.

II. Nội dung chương trình

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ năm 2019.

3. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, nhiệm vụ năm 2019.

4. Thảo luận.

5. Phát biểu của đồng chí Thủ tướng Chính phủ.

6. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương kết luận hội nghị.

III. Thời gian, địa điểm

1. Thời gian: 1/2 ngày, ngày 10 tháng 01 năm 2019.

2. Địa điểm: Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội.

3. Phương thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu trung tâm và 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

IV. Thành phần hội nghị

1. Điểm cầu trung tâm

1.1. Chủ trì

- Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

- Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực.

- Đồng chí Điểu K’ré, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương.

1.2. Đại biểu dự

- Lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

- Đại diện lãnh đạo các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương.

- Bí thư các tỉnh ủy, thành ủy; một số Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố.

- Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương.

- Các cơ quan báo chí.

2. Điểm cầu 63 địa phương (do Thường trực tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo)

- Thường trực tỉnh ủy.

- Lãnh đạo UBND tỉnh, thành phố.

- Lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy; đại diện lãnh đạo các ban Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, thành phố.

- Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của địa phương.

- Đại diện Thường trực, lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, quận, thị, thành ủy trực thuộc cấp tỉnh.

- Một số thành phần khác do Thường trực tỉnh ủy, thành ủy quyết định.

- Các cơ quan báo chí địa phương.

V. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân vận Trung ương

- Báo cáo Thường trực Ban Bí thư về chủ trương tổ chức hội nghị.

- Phối hợp với Ban cán sự đảng Chính phủ tổ chức hội nghị.

- Văn phòng xây dựng Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2018, nhiệm vụ năm 2019; chuẩn bị tài liệu; giấy mời đại biểu; liên hệ tham luận; cung cấp tài liệu cho các tỉnh ủy, thành ủy; đảm bảo điều kiện tổ chức hội nghị.

- Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, nội đung phối hợp năm 2019; phóng sự tại hội nghị.

2. Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy

- Tham mưu với Thường trực cấp ủy về thành phần dự hội nghị tại Trung ương và mời các thành phần dự hội nghị, phối hợp chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, ma-két hội nghị tại điểm cầu địa phương.

- Thông tin điểm cầu địa phương về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 30/12/2018 theo địa chỉ nội bộ Phòng Tổng hợp@BDVTW hoặc địa chỉ internet: phongth04@gmail.com để chuẩn bị phục vụ hội nghị.

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)

Điểu K’ré

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất