Thứ Sáu, 21/6/2024
Quyết định số 62-QĐ/BCĐTW ngày 03/8/2016 của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC cơ sở về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện QCDC ở cơ sở

- Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX);

- Căn cứ Quyết định số 17-QĐ/TW, ngày 10/6/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 61- QĐ/BCĐTW, ngày 26/6/2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, các thành viên Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Dân vận Trung ương và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

TRƯỞNG BAN DÂN VẬN TW

 

Kiêm

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TW

Trương Thị Mai

(Đã ký)

Quy chế hoạt động (file đính kèm) 

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất