Thứ Tư, 24/7/2024
Khánh Hòa: Triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và tập huấn nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Tổ chức tập huấn chuyên sâu về Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của Luật.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn Lao động, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong việc thực hiện tuyên truyền Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

2. Triển khai văn bản chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Triển khai văn bản quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

- Việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thực chất theo đúng quy định. Đồng thời, tiếp tục củng cố, kiện toàn và thực hiện tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

3. Thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ sở; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ những quy định không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

(phapluatkhanhhoa.vn) 


Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất