Thứ Hai, 22/7/2024

Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang và anh hùng, tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày càng vững mạnh toàn diện

        
Nguyễn Phú Trọng
Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam

TẠP CHÍ IN