Thứ Năm, 13/6/2024
Ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019

 Lãnh đạo Ban Dân vận TW và Ban Cán sự đảng Chính phủ ký kế hoạch thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2019

Mục đích của Kế hoạch phối hợp được xác định nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng 7 nội dung công tác dân vận của chính quyền theo Chương trình phối hợp số 79 giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2016 - 2021; trọng tâm là đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, nhất là những vụ việc khiếu kiện phức tạp, đông người, kéo dài; tạo đồng thuận trong xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi phương châm hành động của Chính phủ năm 2019 “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả”, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Theo đó, tập trung thực hiện một số nội dung chủ yếu là:

1. Đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản pháp luật có liên quan. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật cho người dân. Xác định công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chính quyền các cấp. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt và dự báo sát tình hình khiếu nại, tố cáo của công dân.

2. Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo để phân loại, đánh giá chất lượng, có giải pháp, tiến độ phù hợp để giải quyết dứt điểm, không để tình trạng quá hạn luật định, nâng cao tỷ lệ giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài phải phân công cán bộ có năng lực trực tiếp giải quyết, tiến hành đối thoại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý. Khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm trong đối thoại, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Hạn chế và tiến tới chấm dứt các đoàn khiếu kiện thuộc thẩm quyền của các địa phương về Trung ương khiếu kiện.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp công dân, nhất là trách nhiệm tiếp công dân định kỳ, đột xuất của người đứng đầu gắn với việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công khai lịch tiếp công dân. Chấm dứt tình trạng ủy quyền cho cấp phó tiếp công dân không đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế được tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài.

4. Bố trí đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết khiếu nại, tố cáo có năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kinh nghiệm thực tiễn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức được phân công nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo; kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

 5. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật còn bất cập, chưa phù hợp, nhất là trong lĩnh vực đất đai, bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng phát triển đô thị. Khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch, lập kế hoạch sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền của các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, môi trường, đầu tư. Đảm bảo trình tự, thủ tục, công khai, minh bạch, sự đồng thuận và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, tái định cư.

7. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo trong việc xem xét, xử lý, giải quyết và thông báo kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo do các cơ quan khác không có thẩm quyền giải quyết chuyển đến; thực hiện công khai kết quả kiểm toán, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Để bảo đảm thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp, Kế hoạch cũng xác định cụ thể trách nhiệm của Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ của mình. Đồng thời, yêu cầu Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và Ban Dân vận các tỉnh ủy, thành ủy xây dựng và triển khai Kế hoạch “Năm dân vận chính quyền” 2019 để triển khai thực hiện một cách khẩn trương, nghiêm túc và đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

                                                                                                                                                                                          Trung Kiên

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất