Thứ Sáu, 21/6/2024
Mọi chủ trương của Đảng, chính sách đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân

 Quang cảnh Hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo Tòa án nhân dân Tối cao; Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; Ban Dân nguyện thuộc UBTVQH; đại diện Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương.

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục được cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Điển hình là việc thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, xây dựng, ban hành các chính sách, pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nguyện vọng chính đáng và lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành dân chủ, công khai minh bạch, kỷ luật, kỷ cương tiếp tục được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động tiếp tục được đổi mới, nhất là trong phát huy quyền làm chủ, tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và phòng, chống dịch bệnh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội đất nước.


 Đồng chí Đặng Hữu Ngọ, Vụ trưởng Vụ Dân vận các cơ quan nhà nước, Ban Dân vận Trung ương
 trình bày báo cáo tại Hội nghị

Công tác cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính được chú trọng và triển khai quyết liệt; tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, đẩy mạnh xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử, Chính phủ số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số quốc gia; sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn, thư, khiếu nại, tố cáo được chú trọng, giải quyết kịp thời. Công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả, được nhân dân đồng tình đánh giá cao. Công tác phối hợp tiến hành công tác dân vận trong hệ thống chính trị ngày càng chặt chẽ, phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng đã thẳng thắng nêu ra những hạn chế, tồn tại của công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm, đó là: Công tác quán triệt, triển khai thực hiện một số văn bản của Đảng liên quan đến công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa kịp thời, sâu sắc. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện công tác dân vận có nơi chưa gắn nhiệm vụ công tác dân vận với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Công tác phổ biến, thông tin, tuyên truyền những chính sách liên quan trực tiếp đến lợi ích thiết thực của người dân chưa thường xuyên, liên tục. Tổ chức và hoạt động của một số cơ quan nhà nước các cấp chưa đổi mới mạnh mẽ; thực hiện chủ trương phân cấp, phân quyền chưa quyết liệt. Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tuy được triển khai quyết liệt nhưng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân ở một số địa phương hiệu quả chưa cao. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra điểm nóng, vượt cấp, kéo dài ở một số địa bàn. Công tác phối hợp giữa cơ quan nhà nước, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp ở một số địa phương hiệu quả chưa cao…

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nghị quyết của Quốc hội, văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các chương trình phối hợp về công tác dân vận… Cùng với đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng năm 2023 và nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật; rà soát, tháo gỡ các bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật, nhất là các lĩnh vực quản lý nhà nước về kinh tế, đất đai, tài nguyên môi trường.

Bên cạnh đó, các cơ quan, các cấp tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới, các văn bản của Đảng về xây dựng tổ chức, bộ máy và các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025. Các cơ quan hữu quan triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030; cải cách tư pháp, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả Đề án 06; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động tiếp công dân; đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua "Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025"; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp và tạo điều kiện phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung vào các nội dung đánh giá tình hình nhân dân; kết quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Các ý kiến cơ bản nhất trí với đánh giá kết quả thực hiện công tác dân vận của các cơ quan nhà nước 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 như đã nêu trong báo cáo. Từ thực tiễn công tác của đơn vị, các tham luận đã bổ sung, chia sẻ kinh nghiệm trong chỉ đạo, thực hiện, làm sâu sắc thêm kết quả công tác dân vận của Đảng và của toàn hệ thống chính trị, đồng thời, kiến nghị, đề xuất những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong thực hiện nhiệm vụ của công tác dân vận những tháng cuối năm 2023.


 Đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện
thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhấn mạnh: "Mọi chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đều hướng đến mục tiêu cuối cùng là vì nhân dân. Đây là mục tiêu nhất quán, xuyên suốt của Đảng ta. Nhiệm vụ đặt ra là từng ngành, từng cấp làm như thế nào để phục vụ nhân dân tốt nhất. Đây cũng là trách nhiệm của các cơ quan dân cử, khắc phục tình trạng luật pháp, chính sách có nhưng triển khai còn nhiều vấn đề".

Đồng chí Dương Thanh Bình đề xuất việc cử cán bộ khảo sát tình hình công tác dân vận thực tế, nhất là ở những vùng trọng điểm như khu vực: Tây Nguyên, Tây Bắc, Tây Nam Bộ… "Đây không chỉ là căn cứ đánh giá công tác dân vận của Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay mà còn là cơ sở đề xuất các chủ trương, giải pháp, kiến nghị, chính sách để giải quyết tận gốc vấn đề còn tồn tại, hạn chế hiện nay".

Đồng chí cho rằng: Cần nhấn mạnh và làm rõ vai trò của công tác dân vận chính quyền địa phương, tăng cường đội ngũ cán bộ làm dân vận ở cơ sở. Bên cạnh những nhiệm vụ giải pháp đề ra trong 6 tháng cuối năm theo báo cáo đã nêu, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội gợi mở việc tổ chức hội nghị quy mô toàn quốc hoặc khu vực về công tác dân vận về chính quyền gắn với một số nội dung khác để làm cơ sở đánh giá tình hình chung trên cả nước./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất