Thứ Tư, 22/5/2024
Đổi mới công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước ở Lâm Đồng
 
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho các tập thể đã có thành tích xuất sắc trong
công tác dân vận chính quyền thời gian qua
 


Thực hiện sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh đã quán triệt sâu sắc quan điểm công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang. Trong đó, Đảng lãnh đạo, chính quyền tổ chức thực hiện, Mặt trận, đoàn thể làm tham mưu và nòng cốt.

Thời gian qua, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng đã thực hiện công tác dân vận gắn với việc thường xuyên đổi mới và nâng cao năng lực quản lý nhà nước, chấn chỉnh, sửa đổi lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức; tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong thực thi công vụ. Cùng với đó, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cũng đã thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động quản lý, điều hành. Nhất là, công khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các khoản thu ngân sách và các nguồn thu khác; thực hiện bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo cho các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, giải quyết tốt chính sách đối với người nghèo, người yếu thế; quan tâm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện công tác dân vận, các cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp cũng đã phát huy vai trò làm chủ của nhân dân thông qua việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân được kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của chính quyền.

Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh cũng đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. UBND tỉnh đã thành lập Ban Tiếp công dân trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh, 100% các huyện, thành phố và cấp xã đã bố trí phòng tiếp dân, xây dựng quy chế tiếp công dân và phân công lãnh đạo trực tiếp tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của tổ chức và nhân dân. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác thanh tra nhân dân, công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động nắm tình hình và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, công dân nhanh chóng, kịp thời. Cùng với đó là thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin liên quan đến khiếu nại, tố cáo của tổ chức, công dân và tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri nhanh chóng, kịp thời, theo đúng quy định. Công tác hòa giải tại cơ sở được quan tâm, chú trọng thực hiện với các tổ hòa giải được thành lập ở từng thôn, tổ dân phố; công tác hòa giải từng bước được nâng cao về chất lượng, tổ chức và hoạt động ngày càng nền nếp, có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật. Qua đó, đã hạn chế tình trạng đơn, thư khiếu nại, tố cáo tại cơ sở.

Công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước cũng đã góp phần thực hiện hiệu quả trong cải cách hành chính trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính đã được chính quyền các cấp quan tâm triển khai thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực. UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để nâng cao các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành chính (Par-Index), hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI), sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) của tỉnh. Chính quyền các cấp tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Đồng thời, tăng cường công tác dân vận trong đẩy nhanh tiến trình cải cách hành chính, đảm bảo định hướng dân chủ, công khai, minh bạch, thuận lợi, dễ hiểu, dễ thực hiện; hạn chế nhũng nhiễu, gây phiền hà cho công dân và tổ chức.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố chuẩn hóa trên địa bàn tỉnh là 1.912 thủ tục, trong đó, cấp tỉnh 1.424 thủ tục, cấp huyện 323 thủ tục, cấp xã 165 thủ tục. Toàn tỉnh hiện có 18/18 sở, ban, ngành; 12/12 huyện, thành phố và 142/142 xã, phường, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Số lượng thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh đạt 100%. Sau khi có quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã nhập, đăng tải công khai kịp thời 100% thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đảm bảo phục vụ tốt cho việc theo dõi, tra cứu của tổ chức, cá nhân. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện theo đúng trình tự quy định. Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn đạt 98,66%.

Đồng chí Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho biết, việc phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa các cơ quan nhà nước với Ban Dân vận và Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp thời gian qua đã được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Từ đó, tạo thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tại địa phương.

(baolamdong.vn) 

Gửi cho bạn bè