Thứ Năm, 23/5/2024
Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

 Chức sắc tôn giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn khẳng định vấn đề dân tộc, tôn giáo là vấn đề chiến lược có tầm quan trọng đặc biệt; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, phát huy truyền thống và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là một bảo đảm quan trọng cho thắng lợi sự nghiệp cách mạng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Tại Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chỉ rõ “Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt các chính sách dân tộc, tôn giáo... Phát huy các nhân tố tích cực, nhân văn trong các tôn giáo, tín ngưỡng... Vận động, đoàn kết, tập hợp các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời đẹp đạo, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...”. Quán triệt, thấm nhuần các quan điểm trên, cùng với sự đa dạng văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh ngày càng được các cấp ủy đảng, chính quyền nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, tác động to lớn của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội, nhờ đó đã phát huy sức mạnh tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng, phát triển và bảo vệ quê hương, đất nước.

Để phát huy tốt vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, trong những năm qua, Đảng bộ tỉnh luôn xác định công tác tôn giáo là một trong những nhiệm vụ quan trọng, có sự ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả công tác vận động quần chúng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà.

Kế thừa các quan điểm, chủ trương của Ðảng và từ yêu cầu thực tiễn, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới, Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10/01/2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về “công tác tôn giáo trong tình hình mới”; Chỉ thị về nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Quan tâm giải quyết, xử lý các vụ việc phát sinh liên quan đến tôn giáo; hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 467/655 cơ sở tôn giáo hợp pháp. Các nhu cầu hoạt động tôn giáo chính đáng của các tổ chức, cá nhân tôn giáo được xem xét giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng quy định. Tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp luôn được quan tâm củng cố, kiện toàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo công tác Tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện, Tổ công tác tôn giáo cấp xã được thành lập và hoạt động hiệu quả, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo ổn định tình hình hoạt động tôn giáo.

Các cấp chính quyền, các ngành chức năng tăng cường làm tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, tích cực phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác. Các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh... cho chức sắc, chức việc các tôn giáo; tổ chức ký kết Giao ước thi đua yêu nước "Sống tốt đời, đẹp đạo" giữa các tổ chức tôn giáo trong toàn tỉnh. Theo đó, thời gian qua đã tổ chức quán triệt, triển khai cho 3.700 chức sắc, chức việc, nhà tu hành và 374 cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo các cấp về Luật tín ngưỡng, tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP, ngày 30/12/2017 của Chính phủ về “Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo”. Từ năm 2018, Tỉnh ủy đã cho chủ trương cấp phát Báo Bà Rịa - Vũng Tàu định kỳ cho chức sắc, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

 Ngoài ra, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào tôn giáo, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với đồng bào tôn giáo; trong tháng 9/2022, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thành công Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo tỉnh với chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Hội nghị nhận được sự quan tâm hưởng ứng tích cực của chức sắc, chức việc và đông đảo đồng bào tôn giáo. Qua Hội nghị, các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các tổ chức, chức sắc tôn giáo được lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết và trả lời theo đúng quy định.

Với sự quan tâm, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, chức sắc đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động tín đồ, đồng bào tôn giáo chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tiếp tục có những đóng góp thiết thực, quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng hành cùng Đảng, chính quyền, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đền ơn, Đáp nghĩa”, “Vì người nghèo”; phòng, chống tội phạm, trật tự xã hội... đóng góp công sức, tài lực, vật lực, hiến đất, đồng thuận, hỗ trợ giải phóng mặt bằng để tiến hành các dự án kinh tế - xã hội, các dự án hạ tầng kết nối giao thông trên địa bàn.

Qua tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Sống tốt đời, đẹp đạo” đã ghi nhận, biểu dương nhiều đóng góp của các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong phát triển kinh tế, an sinh xã hội cho người dân, nổi bật như: Đóng góp hơn 120 tỷ đồng cho các hoạt động từ thiện xã hội; nhận chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 1.000 đối tượng là trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, khuyết tật, đối tượng khó khăn, người già không nơi nương tựa; có 78/352 trường, cơ sở tư thục thuộc tôn giáo thường xuyên tiếp nhận khoảng trên 6.000 cháu theo học; có 08 phòng thuốc Nam phước thiện, khám, chữa bệnh cho khoảng 226.909 lượt người... Đặc biệt, trong giai đoạn đại dịch COVID-19 bùng phát, các tổ chức, chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo đã đồng hành cùng chính quyền chung tay phòng, chống dịch; tham gia ủng hộ quỹ vắc-xin phòng COVID-19 với gần 1,7 tỷ đồng và đóng góp lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá gần 28 tỷ đồng; có 03 cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đăng ký làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến và điểm lấy mẫu xét nghiệm; nhiều tu sĩ, tín đồ tôn giáo tham gia làm tình nguyện viên tuyến đầu chống dịch... những điều này đã tạo động lực để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sớm kiểm soát, đẩy lùi dịch bệnh, ổn định cuộc sống người dân trên địa bàn tỉnh.

Những kết quả trên đã khẳng định phương thức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua là bước đi đúng đắn, hợp lòng dân, phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng đối với công tác tôn giáo trong tình hình mới; từ đó, tập trung lãnh đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tôn giáo và quản lý nhà nước về tôn giáo, khơi gợi, định hướng và phát huy tinh thần dân chủ, đoàn kết tôn giáo, tạo sự đồng thuận, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa “ý Đảng” với “lòng dân”.

Từ thực tiễn triển khai và những kết quả đạt được trong công tác tôn giáo thời gian qua, cùng với những đóng góp, đồng hành của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rút ra được một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền trong công tác tôn giáo; kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, chính sách liên quan đến tôn giáo; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của tín đồ các tôn giáo bằng các chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giảm nghèo; phát huy vai trò của các tôn giáo trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động tại địa phương, cơ sở.

Thứ hai, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi cho tín đồ, các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động tôn giáo, chăm lo đời sống, sinh hoạt của tín đồ, đưa hoạt động tôn giáo vào khuôn khổ quản lý của Nhà nước.

Thứ ba, chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động đồng bào tôn giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nâng cao đời sống dân sinh, trình độ dân trí cho đồng bào tôn giáo; gắn kết hơn nữa mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và các tổ chức tôn giáo, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thực tiễn công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã chỉ ra rằng: Giữa lý tưởng của tôn giáo với mục tiêu xã hội chủ nghĩa có nhiều điểm tương đồng, trong đó, mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” là mạch kết nối, có tác dụng huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc đổi mới đất nước để gắn bó đồng bào các tôn giáo với mục tiêu chung. Bám sát mục tiêu đó, công tác tôn giáo phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, bám sát thực tiễn, yêu cầu xã hội và nhu cầu dân sinh để vừa khai thác, phát huy những giá trị tốt đẹp trong văn hoá, đạo đức của các tôn giáo, vừa góp phần tăng cường và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thời gian tới, bên cạnh những thuận lợi là chủ yếu, công tác tôn giáo trên địa bàn tỉnh còn nhiều khó khăn, thách thức đó là: Tình hình hoạt động của một số hiện tượng tôn giáo mới, tà đạo, “đạo lạ” lôi kéo tín đồ, mở rộng địa bàn, khuếch trương thanh thế còn diễn biến phức tạp; tình trạng khiếu kiện, tranh chấp liên quan đến tôn giáo, nhất là việc xin lại nhà, đất, cơ sở tôn giáo, sang nhượng quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở thờ tự trái pháp luật với ý đồ “cải gia thành tự”. Điều này, đòi hỏi công tác tôn giáo cần phải được quan tâm đặc biệt hơn nữa, trong đó tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của việc phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc và tín đồ các tôn giáo trong phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Chính sách của Đảng luôn khẳng định: “Đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của đồng bào. Đồng bào theo đạo và chức sắc tôn giáo có nghĩa vụ làm tròn trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc, sống “tốt đời, đẹp đạo”, phát huy những giá trị tốt đẹp về văn hóa, đạo đức tôn giáo…”. Do đó, trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể của tỉnh cần tập trung các nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về công tác tôn giáo. Chỉ đạo các ban, ngành làm tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện đường lối của Đảng về tôn giáo; thường xuyên tổ chức giáo dục, quán triệt vai trò, tầm quan trọng của công tác tôn giáo.

Hai là, quan tâm, tạo điều kiện ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào theo đạo; xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó, hòa hợp giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền, các cơ quan nhà nước.

Ba là, tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy chuyên trách làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác đấu tranh chống địch lợi dụng tôn giáo; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tôn giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, thường xuyên tu dưỡng rèn luyện và được bồi dưỡng về kiến thức nghiệp vụ, kiến thức tôn giáo và các kiến thức chuyên môn khác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài.

Bốn là, tiếp tục mở rộng mối quan hệ giữa các tôn giáo, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045 mà Đại hội Đảng XIII của Đảng đã đề ra.

Công tác tôn giáo là một bộ phận của công tác vận động quần chúng. Làm tốt công tác tôn giáo góp phần tăng cường mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu./.

Nguyễn Thị Yến

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

-----------------------------------

1. Theo kết quả điều tra dân số năm 2021.

 

 

Gửi cho bạn bè