Thứ Ba, 25/6/2024
Nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài”
 

Quang cảnh Hội nghị nghiệm thu Đề án


Hội đồng nghiệm thu Đề án gồm 7 thành viên, do ThS. Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ban Dân vận Trung ương là Chủ tịch Hội đồng.

Báo cáo kết quả nghiên cứu chính của Đề tài, đồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Chủ nhiệm Đề án nhấn mạnh: Để góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, nhóm tác giả lựa chọn, nghiên cứu Đề án, qua đó góp phần làm tốt công tác dân vận của Đảng nói chung, công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài nói riêng.

Đề án đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài qua những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân về tổ chức, quản lý; hoạt động trợ giúp, phát triển kinh tế - xã hội, hỗ trợ tư pháp, phát huy bản sắc giữ gìn văn hóa, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, đầu tư về trong nước. Đồng thời, đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo tổ chức thực hiện của Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể nhân dân đối với công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài. Từ đó, Đề án đề xuất 7 giải pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài trong thời gian tới.

Tại Hội nghị nghiệm thu, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng đánh giá đề án có giá trị khoa học và thực tiễn sâu sắc. Đề tài được triển khai nghiêm túc, công phú. Kết cấu rõ ràng, phương pháp tiếp cận vấn đề cơ bản phù hợp. Các sản phẩm khoa học được trình bày có hệ thống, nhiều điểm mới với lượng thông tin khoa học, tin cậy. Hội đồng đề nghị Ban chủ nhiệm Đề án tiếp thu có chọn lọc ý kiến của các nhà khoa học trong Hội đồng để Đề án hoàn thiện hơn.

Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu cấp cơ sở Đề án “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài”./.

Tin và ảnh: Ngọc Mai


Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất