Thứ Năm, 25/7/2024
Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 169/NQ-CP của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài
 
Quang cảnh Hội nghị 


Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị có sự tham dự của hơn 500 đại biểu thuộc các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; đại diện các cơ quan, tổ chức trong nước; đại diện Bộ Ngoại giao; đại diện một số hội doanh nhân, trí thức kiều bào. Ngoài ra, gần 200 điểm cầu được kết nối với 63 tỉnh ủy, thành ủy; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc; gần 100 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hội đoàn doanh nhân, trí thức kiều bào.

NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam

Báo cáo dẫn đề tại Hội nghị, đồng chí Phạm Quang Hiệu, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN đã khẳng định: Với sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sự triển khai quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, trong đó có cộng đồng NVNONN, công tác NVNONN đã đạt được nhiều tiến bộ và kết quả quan trọng. Nhận thức của các ban, bộ, ngành ở trung ương, địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về vai trò của cộng đồng NVNONN và công tác đối với NVNONN ngày càng được nâng cao. Công tác tham mưu, kiến nghị, xây dựng chính sách liên quan đến NVNONN được triển khai tương đối toàn diện. Công tác đại đoàn kết, vận động NVNONN hướng về quê hương đã đạt được những bước đột phá quan trọng. Công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thông tin đối với NVNONN tiếp tục được đổi mới, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của cộng đồng.

 
 Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu báo cáo dẫn đề tại Hội nghị

 

Tuy nhiên, công tác NVNONN còn một số hạn chế. Có nơi, có lúc công tác này chưa được các cơ quan, tổ chức quan tâm đúng mức. Công tác nắm tình hình cộng đồng, tham mưu, kiến nghị và phối hợp triển khai chủ trương, chính sách chưa sâu sát, chặt chẽ và kịp thời. Chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh của đồng bào ta ở nước ngoài.

Đề cập đến một số điểm mới, đáng chú ý trong Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP, đồng chí Phạm Quang Hiệu nêu rõ, về quan điểm chỉ đạo, tại Kết luận 12-KL/TW, Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt và hiệu quả hơn Nghị quyết số 36-NQ/TW, Chỉ thị số 45-CT/TW về công tác đối với NVNONN; đồng thời nhấn mạnh việc thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp trong tình hình mới phải thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng NVNONN, tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để đồng bào hướng về quê hương.

Đến nay, có khoảng 40 ban, bộ, ngành, địa phương, tổ chức chính trị - xã hội đã xây dựng và ban hành kế hoạch, chương trình hành động triển khai Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

“Đây là lần đầu tiên chủ trương chăm lo cho cộng đồng NVNONN được chính thức nhấn mạnh bằng văn bản, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với bà con ta ở nước ngoài với vai trò là “bộ phận không tách rời” của cộng đồng dân tộc Việt Nam, đồng thời phản ánh tinh thần mới trong đường lối Đại hội XIII của Đảng đối với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh.

Hội nghị đã nghe các tham luận của một số ban, bộ, ngành, địa phương. Các tham luận đã tập trung phân tích làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế và đánh giá công tác về NVNONN sau gần 1 năm triển khai Kết luận số 12-KL/TW trên các mặt: công tác thông tin đối ngoại, việc tổ chức dạy và học tiếng Việt đối với NVNONN, việc phát huy nguồn lực NVNONN phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phát huy sáng kiến, đóng góp của kiều bào… Trên cơ sở đó, các tham luận đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới.

Triển khai toàn diện, mạnh mẽ công tác NVNONN trong tình hình mới

Đề cập đến phương hướng, giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nêu rõ: Với vị trí, vai trò của công tác dân vận của Đảng, Ban Dân vận Trung ương mong muốn cán bộ, đảng viên ngành ngoại giao quán triệt, triển khai Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP gắn với 5 quan điểm về công tác dân vận trong Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của BCH TW (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Các ban, bộ, ngành Trung ương tiếp tục phối hợp đẩy mạnh việc tham mưu và ban hành các chính sách, cơ chế, biện pháp tạo môi trường sản xuất kinh doanh thống nhất, tạo điều kiện làm ăn, sinh sống thuận lợi thu hút đông đảo các doanh nhân, trí thức, nhà khoa học, công nhân lành nghề, NVNONN trở về quê hương đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 
Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam phát biểu tại Hội nghị 

 

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Lam cũng cho biết:  Căn cứ vào Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP và Chương trình phối hợp đã ký kết giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao, Ban Dân vận Trung ương sẽ chủ động có các hình thức phối hợp với các ban, bộ, ngành, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, một số hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ để thúc đẩy các cơ quan thông tấn, báo chí làm tốt hơn nữa công tác thông tin tuyên truyền để NVNONN nắm vững, hiểu sâu sắc về tình hình của đất nước, đồng thời đấu tranh chống âm mưu và luận điệu xuyên tạc, tuyên truyền chia rẽ lôi kéo NVNONN của các thế lực thù địch. Đồng thời, Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao sẽ tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, tham mưu kịp thời để đưa các nội dung Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP và Chương trình phối hợp giữa 2 bên đi vào thực chất. Qua đó, nâng cao kết quả hoạt động của hai cơ quan, góp phần đưa công tác vận động NVNONN thống nhất, kịp thời và mang lại hiệu quả thiết thực.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh: Công tác NVNONN luôn được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Các chủ trương, chính sách đối với kiều bào ta ở nước ngoài là một bộ phận cấu thành rất quan trọng trong hệ thống chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, Đảng và Nhà nước mong muốn, khuyến khích và tạo mọi điều kiện để kiều bào phát huy tinh thần tự hào dân tộc, giữ gìn bản sắc văn hóa và truyền thống dân tộc, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Nhờ đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng lớn mạnh về số lượng và mở rộng về địa bàn. Đến nay, 5,3 triệu người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc ở trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, có cuộc sống ngày càng ổn định, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, gắn bó với quê hương và đóng góp quan trọng cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

 
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu kết luận Hội nghị 

 

Đánh giá cao các tham luận, ý kiến phát biểu tâm huyết trách nhiệm, đề ra các kiến nghị, giải pháp có giá trị tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết: Ban Tổ chức Hội nghị sẽ tiếp thu các ý kiến và triển khai trong thời gian tới. Đồng thời, đồng chí Bùi Thanh Sơn đề nghị tiếp tục đẩy mạnh, quán triệt sâu sắc Kết luận số 12-KL/TW, Nghị quyết số 169/NQ-CP ở các cấp, ngành, địa phương; đẩy mạnh chuyển hóa chủ trương thành hành động thực tiễn để các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về NVNONN mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và kiều bào; tăng cường phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và nhịp nhàng giữa các cấp, ngành, địa phương và tổ chức đoàn thể trong việc triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN.

 
Các đại biểu dự Hội nghị

 

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao yêu cầu, các cán bộ, đảng viên trong ngành Ngoại giao nghiêm túc học tập, nghiên cứu để nắm vững các quan điểm, nội dung cốt lõi của công tác NVNONN trong tình hình mới. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp tục tổ chức quán triệt sâu rộng Kết luận số 12-KL/TW và Nghị quyết số 169/NQ-CP trong đơn vị, cơ quan phù hợp với đặc thù của từng địa bàn, góp phần thiết thực vào thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về NVNONN…

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất