Thứ Hai, 22/7/2024
Thực hiện tốt dân chủ trong CAND, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT
 
 Thứ trưởng Lê Quý Vương phát biểu chỉ đạo cuộc họp


Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo dự và chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an, Phó Ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Bộ Công an đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thành phần, cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo từ năm 2016 đến nay. 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự chỉ đạo, hướng dẫn trực tiếp của Ban Chỉ đạo, việc thực hiện các quy định về dân chủ trong lực lượng CAND được tăng cường. Cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương đã chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc các quy định về thực hiện dân chủ trong các lĩnh vực công tác Công an về phát huy, mở rộng dân chủ đi đôi với giữ nghiêm kỷ cương, cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công khai dân chủ trong các hoạt động của lực lượng CAND. Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ về thực hiện dân chủ ở cơ sở, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân được nâng lên rõ rệt, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sĩ trong lực lượng CAND; quyền làm chủ của nhân dân được phát huy trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, ý thức về quyền và nghĩa vụ của công dân được nâng cao năng lực làm chủ, tham gia quản lý xã hội của nhân dân hiệu quả rõ rệt hơn. Việc thực hiện tốt dân chủ trong CAND đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ với việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và cải cách hành chính, tư pháp, phòng, chống tiêu cực, quan liêu, lãng phí, sách nhiễu, gây phiền hà với người dân. Thực hiện tốt các quy định về dân chủ giúp rút ngắn thời gian, trình tự, thủ tục đối với nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp triển khai các dự án tại địa phương và xây dựng, mở rộng mô hình nông thôn mới thiết thực, hiệu quả, đẩy mạng xã hội hóa, từ đó nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, văn hóa… Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày tham luận về thực hiện dân chủ ở cơ ở trên các lĩnh vực công tác của lực lượng CAND do đơn vị mình theo dõi, quản lý.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, việc thực hiện các quy định về dân chủ ở cơ sở trong lực lượng CAND đã được đẩy mạnh so với trước đây và đã thu được nhiều kết quả nổi bật.

Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Bộ Công an cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây: 

Một là, tiếp tục phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận số 120-KL/TW ngày 7-1-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Kết luận số 65-KL/TW ngày 4-3-2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18-2-199 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở,; Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30-10-2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) lần thứ 4 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, các chỉ thị, nghị định…. 

Hai là, phát huy vai trò chủ động của Ban Chỉ đạo trong công tác tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an. Tiếp tục củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo ở Công an các đơn vị, địa phương trong đó tập trung tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát, đôn đốc của cấp ủy, lãnh đạo, gắn liền với xây dựng và thực hiện quy trình công tác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh… giao gắn với thực hiện các quy định về dân chủ trong CAND cho cán bộ, chiến sĩ; phát hiện thiếu sót, hạn chế để có biện pháp chấn chỉnh. 

Ba là, tiếp tục cải tiến quy trình công tác, yêu cầu giải quyết các việc của công dân gắn với thực hiện áp dụng khoa học kỹ thuật. Tổ chức rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật về thực hiện dân chủ trong CAND, bảo đảm phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và cơ cấu tổ chức mới của Bộ Công an theo hướng “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. 

Bốn là, sau hôm nay, các đơn vị rà soát nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện trình lãnh đạo Bộ Công an cho ký kiến và ký ban hành các văn bản về thực hiện dân chủ ở cơ sở của Bộ Công an, sau đó công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an… 

Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp là cơ quan thường trực theo dõi, chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan in, cấp phát cuốn sách cẩm nang về thực hiện dân chủ cơ sở đến Công an các đơn vị, địa phương.

Nguồn: cand.com.vn/ Nguyễn Hương

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất