Thứ Năm, 25/4/2024
Hội nghị tổng kết Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận giai đoạn 2016 - 2021 và triển khai Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2026

 Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và đồng chi Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trị Hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Phó Thủ tướng Chính phủ: Vũ Đức Đam, Lê Văn Thành; một số thành viên Ban Cán sự đảng Chính phủ; lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; các đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ, một số bộ, ngành.

Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định: Qua 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ về công tác dân vận đã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các nội dung phối hợp; tạo bước chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; góp phần quan trọng thúc đẩy và nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp.


Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài báo cáo kết quả 5 năm
thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2021
tại Hội nghị

Công tác cụ thể hóa, thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận được chú trọng quan tâm. Hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện; nhiều văn bản liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công dân được ban hành; phát huy vai trò của người dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường; cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; thực hành dân chủ, công khai minh bạch;  kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên.

Công tác phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước có chuyển biến tích cực, hiệu quả. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, chú trọng nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền các cấp với Nhân dân và các giai tầng xã hội; triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm giải quyết tốt hơn đơn, thư khiếu nại, tố cáo của người dân, nhất là khiếu kiện phức tạp đông người, kéo dài, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đẩy mạnh, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả, có sức lan tỏa trên các lĩnh vực.

Hoạt động phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng thiết thực, hiệu quả… Qua đó, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, động viên Nhân dân tham gia sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước trong những năm qua. Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ trình bày Chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Trung ương và Ban Cán sự đảng Chính phủ giai đoạn 2021 - 2026.

Theo đó, mục đích Chương trình nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, Nghị quyết số 50/NQ-CP, ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Chương trình số 01- CTr/BDVTW, ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận.

Thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp, tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu về công tác dân vận; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng nền hành chính nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, trong sạch, vững mạnh, công khai, minh bạch, phục vụ nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác chấp hành các quy định về phòng, chống COVID-19 và phát huy vai trò là chủ thể trong công tác phòng chống đại dịch này và phục hồi phát triển kinh tế. Tuyên truyền, vận động người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào theo tôn giáo và tuyên truyền, vận động đối với người Việt Nam ở nước ngoài phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, hướng về quê hương, đất nước, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế- xã hội và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.


 Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao những thành tựu, sự đóng góp tích cực của Ban Dân vận Trung ương và hệ thống dân vận trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và trong công tác phối hợp với Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương trong công tác dân vận nói riêng.

Những thành tựu phát triển giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2021 là công sức chung của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự phối hợp hiệu quả giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương.

Nhấn mạnh vai trò của công tác dân vận, Thủ tướng nêu rõ chúng ta xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, chính quyền làm tốt công tác dân vận để phục vụ Nhân dân, lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, tất cả vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Phạm Minh Chính cũng chỉ rõ một số bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp giữa hai bên. Đồng chí nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chủ động, kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân vận, chưa chủ động xây dựng Chương trình phối hợp về công tác dân vận. Việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết các vụ việc khiếu kiện đông người ở một số địa phương còn chậm. Một số chính sách liên quan tới hoạt động sản xuất, kinh doanh chậm được sửa đổi. Một số cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp chưa quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình phối hợp; chưa chú trọng công tác phổ biến, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, có nơi còn tiến hành một cách hình thức, qua loa...

Trong thời gian tới, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng rằng, Ban Cán sự đảng Chính phủ, Chính phủ, Ban Dân vận Trung ương, các Bộ, ngành, địa phương sẽ nỗ lực hoàn thành trọng trách mà Đảng và Nhà nước đã giao phó, công tác dân vận ngày càng thực sự đổi mới và đạt được nhiều thành tích mới, tiếp tục góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của Đảng ta, nhân dân ta tiến lên giành nhiều thắng lợi mới to lớn hơn vì mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài
ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương
về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự đảng Chính phủ  và Ban Dân vận Trung ương, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Thị Minh Hoài đã ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận giai đoạn 2021 - 2026./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất