Thứ Hai, 27/5/2024
Hội thảo “Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam”
 

Quang cảnh Hội thảo


Đồng chủ trì có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Lâm Văn Đoan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Đào Việt Anh, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Dự Hội nghị còn có đại điện một số bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị của Ban Dân vận Trung ương và các ban, đơn vị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Phát biểu đề dẫn tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thế Mạnh, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định: Bảo đảm an sinh xã hội (ASXH) luôn là một chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, ổn định kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chính sách ASXH mà trụ cột là chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển bền vững đất nước, mang lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc các thời kỳ đều nhấn mạnh chủ trương, quan điểm tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, phát triển BHXH, BHYT.

Thời gian qua, Đảng đã ban hành nhiều nghị quyết về lĩnh vực này, cụ thể như: Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020, Nghị quyết số 20- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH. Đây là những định hướng quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển bền vững hệ thống ASXH của nước ta.

 

Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Đào Việt Anh phát biểu tại Hội thảo

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện an sinh xã hội; trong đó có BHXH Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách về BHXH, BHYT. Nhờ đó, việc triển khai những chính sách an sinh xã hội đã có nhiều kết quả tích cực, nổi bật như: độ bao phủ BHXH, BHYT liên tục tăng và mở rộng, công tác giải quyết, chi trả chế độ, chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm tự nguyện thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng quy định tới từng người tham gia, thụ hưởng với tinh thần cải cách thủ tục hành chính, phục vụ người dân, công tác cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành…

Đến hết 31/12/2021, số người tham gia BHXH là hơn 16.547 triệu người, trong đó, số người tham gia BHXH bắt buộc là 15,097 triệu người (tăng gấp gần 6,6 lần so với năm 1995); số người tham gia BHXH tự nguyện là 1,45 triệu người (gấp 6,65 lần 50 với năm 2015), đạt 2,96% lực lượng lao động trong độ tuổi là nông dân và lao động khu vực phi chính thức, vượt 1,96% chỉ tiêu được giao tại Nghị quyết 28-NQ/TW. Số người tham gia BHYT đạt 88,837 triệu người (gấp 1,27 lần so với năm 2015), đạt tỷ lệ bao phủ 91,01% dân số.

Đạt được những thành công bên cạnh sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị có phần đóng góp rất quan trọng là sự tham gia của người dân vào xây dựng và thực hiện chính sách ASXH. Người dân tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách ASXH nhằm bảo đảm cho các chính sách được ban hành đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng chính đáng của người dân. Đây là quá trình tương tác hai chiều, nhằm khuyến khích và huy động trí tuệ, nhận thức của người dân vào xây dựng chính sách ASXH. Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng chính sách ASXH, phản ánh chế độ dân chủ trong xã hội ở nước ta, cung cấp cho cơ quan hoạch định chính sách thông tin về những mong muốn, nguyện vọng của người dân, những ưu điểm và hạn chế của các chính sách ASXH hiện hành, trên cơ sở đó giúp các cơ quan quản lý nhà nước xác định chính xác hơn mục tiêu và các công cụ, giải pháp chính sách mới ban hành, góp phần đưa chính sách sát với thực tế, phù hợp hơn đối với các yêu cầu của xã hội và nâng cao chất lượng, hiệu quả chính sách.

Nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng và thực hiện chính sách nói chung, chính sách ASXH nói riêng luôn là vấn đề quan trọng cho mỗi quốc gia. Khi nghiên cứu và xem xét vấn đề này, cần đặt trong bối cảnh rộng hơn, xem xét đến nhiều yếu tố liên quan về chính trị pháp lý, văn hóa, đời sống xã hội, trình độ hiểu biết và nhận thức của người dân… phù hợp với điều kiện thực tiễn nước ta. Do đó, Hội thảo khoa học với chủ đề: “Phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách ASXH ở Việt Nam" được Ban Dân vận Trung ương và Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận, đánh giá thực trạng sự tham gia của nhân dân vào việc xây dựng và thực hiện chính sách ASXH, trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp nâng cao vai trò của các tổ chức và nhân dân trong tham gia xây dựng và thực hiện chính sách ASXH ở nước ta thời gian tới.

 
Đại diện lãnh đạo Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương trình bày tham luận tại Hội thảo


Hội thảo đã được nghe 09 tham luận và ý kiến phát biểu trực tiếp, tập trung làm rõ thực trạng và các giải pháp thúc đẩy sự tham gia của người dân trong xây dựng và thực hiện chính sách ASXH; công tác dân vận góp phần thực hiện chính sách ASXH bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về ASXH cho hội viên, đoàn viên và nhân dân; vai trò của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong tham gia xây dựng và thực thi chính sách bảo hiểm xã hội… Các ý kiến trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu đã đánh giá đúng kết quả, khó khăn, vướng mắc; đồng thời, đề xuất giải pháp phù hợp để nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách ASXH ở Việt Nam nhằm đưa hoạt động này đi vào thực chất hơn với mục tiêu phát triển vì con người, lấy người dân làm trung tâm, để mọi người dân có thể tiếp cận và thụ hưởng ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội...

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: ASXH luôn là một chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước, thể hiện tính ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, Đảng và nhà nước đã kịp thời ban hành các chủ trương, chiến lược phù hợp, từng bước đáp ứng nhu cầu an sinh; đã mang lại những thành tựu to lớn, nhất là trong bối cảnh thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân và sự ổn định chính trị - xã hội. Hệ thống pháp luật và chính sách ASXH ngày càng được bổ sung và hoàn thiện. Diện thụ hưởng chính sách ngày càng được mở rộng, mức hỗ trợ được nâng lên. Nguồn lực đầu tư phát triển các lĩnh vực cho ASXH của đất nước ngày càng lớn, được tăng cường từ ngân sách nhà nước và huy động từ nguồn lực trong xã hội.

 

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu kết luận Hội thảo


"Để có một hệ thống ASXH đúng đắn, phù hợp, bền vững, thì một trong những yếu tố có tính quyết định đó là công tác dân vận cần phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách an sinh xã hội trong chiến lược phát triển. Trên cơ sở phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương, chính sách ASXH. Ngày càng có sự đổi mới về phương thức lãnh đạo của Đảng trong việc phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng và thực hiện chính sách ASXH; sự tăng cường chia sẻ trách nhiệm giữa Nhà nước, doanh nghiệp, người dân, cộng đồng và các tổ chức xã hội, trong đó Nhà nước là chủ thể chính với vai trò chủ đạo" - đồng chí Phạm Tất Thắng khẳng định.

Tán thành với các giải pháp được đề xuất tại Hội thảo, đồng chí Phạm Tất Thắng đề nghị cần tiếp tục quán triệt và thể hiện ASXH là hướng tới mục tiêu phát triển vì con người, lấy người dân làm trung tâm. Cần có các phương thức và giải pháp bảo đảm để mọi người dân có thể tham gia xây dựng, thực hiện, tiếp cận và thụ hưởng ASXH, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Cần tiếp tục nghiên cứu xây dựng luận cứ khoa học đối với các vấn đề thực tiễn và những thách thức đối với ASXH trong giai đoạn 2021 - 2030; từ đó xây dựng hệ thống an sinh thích ứng và phù hợp với tình hình mới.

Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chính sách ASXH; tăng cường phối hợp với các cơ quan nhà nước trong việc phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội đối với các chính sách ASXH; vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách ASXH.

Bên cạnh đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động và tổ chức triển khai, phát triển hệ thống ASXH, đưa chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực ASXH thành chương trình hành động của tất cả các bộ, ngành, địa phương một cách thực chất, hiệu quả. Chú trọng các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng và thực hiện chính sách ASXH, nhằm công khai, minh bạch ASXH của những chủ thể có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được giao, nhanh chóng phát hiện để kịp thời xử lý và điều chỉnh đúng theo các quy định của pháp luật.

Tin và ảnh: Mai Khôi

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất