Thứ Sáu, 21/6/2024
Đoàn công tác của Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Nam Định về xây dựng đội ngũ trí thức trong giai đoạn mới


Tham gia Đoàn công tác có lãnh đạo một số Vụ nghiệp vụ của các Ban Đảng Trung ương. Đón tiếp và làm việc với Đoàn công tác, về phía lãnh đạo tỉnh Nam Định có đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban TVTU: Nguyễn Văn Va, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Đoàn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy Ban MTTQ tỉnh; Phạm Thị Thu Hằng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trần Minh Thắng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND, HĐND, một số sở, ngành, cơ quan của tỉnh.

Sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa X), công tác xây dựng đội ngũ trí thức của tỉnh Nam Định đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể về vai trò, vị trí của đội ngũ trí thức được nâng lên. Năm 2008, toàn tỉnh có 26.009 cán bộ, công chức, viên chức từ cấp huyện trở lên; đến nay đã tăng lên 36.589 người. Từ thực tế cho thấy, đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng phát triển, có nhiều trí thức được bổ nhiệm làm lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan, tổ chức, các địa phương, đơn vị. Công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức được thực hiện tốt. Tỉnh đã cơ bản hoàn thiện môi trường, điều kiện hoạt động cho đội ngũ trí thức; việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, thu hút nguồn nhân tài được quan tâm. Nhiều trí thức trẻ thể hiện tính năng động, sáng tạo, thích ứng nhanh với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đội ngũ trí thức của tỉnh đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Trong thời gian tới, tỉnh Nam Định tiếp tục xác định trí thức là nền tảng tiến bộ xã hội, là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá quê hương, đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Qua đó, tiếp tục có nhiều cơ chế, chính sách nhằm phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức phục vụ sự nghiệp phát triển của tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Chỉnh nhấn mạnh, nhiều năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm, xây dựng, xác định đội ngũ trí thức là lực lượng lao động sáng tạo đặc biệt quan trọng trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Để cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương, căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Tỉnh ủy Nam Định qua các thời kỳ đã ban hành các Nghị quyết chuyên đề, Kết luận quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ trí thức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh nói riêng. Căn cứ vào tình hình, nhiệm vụ trong từng giai đoạn, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ trí thức, nhất là trong công tác thu hút nhân tài, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ. Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, đội ngũ trí thức của tỉnh phát triển cả về số lượng và chất lượng, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đã phát huy vai trò trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, là động lực quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kết quả làm việc với Đoàn công tác của Trung ương là cơ sở để tỉnh Nam Định tiếp tục phát huy những ưu điểm, thành tích, đồng thời đề ra những giải pháp mới để phát huy tốt hơn hiệu quả của đội ngũ trí thức trong tương lai; góp phần xây dựng tỉnh Nam Định trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước như tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. 

 

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang phát biểu tại buổi làm việc.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Bùi Tuấn Quang đánh giá cao kết quả triển khai, thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng của Tỉnh ủy Nam Định. Các cấp ủy đảng, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo tạo môi trường và điều kiện thuận lợi, chăm lo cho đội ngũ trí thức; tỉnh đã phát huy được vai trò của đội ngũ trí thức phục vụ nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; các lĩnh vực khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, nông nghiệp đều có đội ngũ trí thức tham gia; điều kiện đãi ngộ đội ngũ trí thức bảo đảm phù hợp với thực tế của địa phương… Đoàn công tác đề nghị Tỉnh ủy Nam Định tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức phát triển nhiều hơn cả về số lượng, chất lượng trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát huy truyền thống của tỉnh văn hiến, hiếu học. Những kết quả, đóng góp, kiến nghị của tỉnh Nam Định sau 15 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng sẽ là tiền đề quan trọng để Bộ Chính trị, Ban Bí thư nghiên cứu sớm ban hành Nghị quyết mới về đội ngũ trí thức phục vụ giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương, đất nước./.

(baonamdinh.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất