Thứ Tư, 19/6/2024
Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 521 điểm cầu kết nối với hơn 28.000 đại biểu là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Ủy viên ban chấp hành đảng bộ, ủy viên ủy ban kiểm tra đảng ủy các đảng ủy trực thuộc Đảng ủy Khối; lãnh đạo chủ chốt các tổng cục, cục, vụ, viện và tương đương, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên, thành viên ban chỉ đạo 35 các đảng ủy trực thuộc và đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan Trung ương.

Tham dự tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương có đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực; các đồng chí: Đỗ Văn Phới, Phó Trưởng Ban, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban; Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban; cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động Ban Dân vận Trung ương.


 Các đại biểu tham dự tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền những tư tưởng chủ đạo, nội dung cơ bản, cốt lõi của Cuốn sách nhằm làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Đảng bộ Khối nhận diện đúng về tham nhũng, tiêu cực hiện nay; chủ động tích cực phòng ngừa, trong đó phòng là chính, là cơ bản, là lâu dài, chống là quan trọng, là cấp bách.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương giới thiệu nội dung cơ bản của cuốn sách và những yêu cầu, nhiệm vụ xoay quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó nêu rõ: Cuốn sách nhằm hệ thống hóa sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, giúp các ngành, các cấp, các địa phương, các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả công tác quan trọng này. Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Nhà Chính trị Xuất bản Quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách.


 Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương 
giới thiệu nội dung cơ bản của cuốn sách và những yêu cầu, nhiệm vụ
xoay quanh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cuốn sách thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nội dung những chỉ đạo này được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, góp phần làm sáng rõ bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

Cuốn sách cũng nêu vấn đề gợi mở, định hướng và đưa ra nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, góp phần xây dựng Đảng, Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh.Cuốn sách có 3 phần, gồm: Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam; Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc; Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt.

Nội dung là những bài viết, tư tưởng, quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư trong cuốn sách này được rút ra từ thực tiễn phong phú, thể hiện tầm nhìn, trí tuệ sáng suốt, sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện, đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư; góp phần làm sáng rõ tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của đồng chí Tổng Bí thư đối với cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đồng thời lan tỏa quyết tâm to lớn trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với sự nghiệp quan trọng này.

Qua cuốn sách, cán bộ, đảng viên hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối và quyết tâm đấu tranh chống “giặc nội xâm”, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta, khẳng định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là “một việc làm cần thiết, tất yếu, một xu thế không thể đảo ngược” nhưng cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn, phức tạp. Vấn đề căn cơ trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là phòng ngừa từ sớm, từ xa, mà trọng tâm là xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đặc biệt là phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, tức là trị tận “gốc” tham nhũng, tiêu cực.


Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương
phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nhấn mạnh: Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung cuốn sách nhằm nâng cao nhận thức, tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối; đồng thời vận dụng quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Để quán triệt sâu sắc những tư tưởng, quan điểm chỉ đạo trong cuốn sách của Tổng Bí thư, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đề nghị các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, sâu rộng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; về sự nguy hại của tham nhũng, tiêu cực. Thúc đẩy sự tự giác, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Nêu cao tinh thần gương mẫu của người đứng đầu cấp uỷ, cơ quan, tổ chức, đơn vị; kiên trì, thường xuyên giáo dục, rèn luyện đức tính liêm chính, “dĩ công vi thượng”. Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Gắn công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực với việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; gắn phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến," "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Tập trung xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát gắn chặt với công tác tư tưởng, công tác tổ chức và đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, lấy xây là chính. Đồng thời, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có bản lĩnh vững vàng, có dũng khí đấu tranh; phải trung thực, liêm chính...

Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương yêu cầu: ngay sau Hội nghị này, cấp ủy các cấp phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cơ quan báo chí; chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Cuốn sách đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên thông qua sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội và trên các ấn phẩm của các cơ quan báo chí. Đảng ủy các cơ quan thông tấn, báo chí trực thuộc Đảng ủy Khối lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan báo chí xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng phóng sự, bài viết, tin phản ánh công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong toàn bộ Đảng bộ Khối./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất