Thứ Sáu, 14/6/2024
Hội nghị toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII

 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Trung ương


Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu Trung ương kết hợp với trực tuyến với 4.487 điểm cầu với trên 20.000 đại biểu tham dự, nhằm đánh giá những kết quả triển khai thực hiện Kết luận số 01 KL/TW của Bộ Chính trị trong thời gian qua. Đồng thời chỉ ra những tồn tại hạn chế để đề xuất, kiến nghị những giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Cả nước có 25.525 mô hình học tập và làm theo Bác

Báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01, chuyên đề toàn khóa nghiêm túc, coi trọng kiểm soát chất lượng từ cơ sở, bảo đảm tính kịp thời, thống nhất giữa ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Hàng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị, chú trọng nội dung đẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm, trên cơ sở bám sát tinh thần cốt lõi của chuyên đề toàn khóa. Đây là điểm nhấn, đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò của các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong xây dựng, thực hiện chuyên đề hàng năm, nâng cao nhận thức, phong phú cách làm trong học tập và làm theo Bác, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng địa phương, đơn vị vững mạnh, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Một trong những kết quả nổi bật là việc học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xác định khâu đột phá, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, những vấn đề dư luận quan tâm được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Kỷ luật, kỷ cương hành chính luôn được tăng cường chấn chỉnh. Các quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, công tác quản lý, điều hành, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thực hiện tốt.

Nhiều mô hình, cách làm đổi mới, sáng tạo xuất hiện ở nhiều địa phương, đơn vị, đã góp phần quan trọng, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tính đến tháng 4/2023, cả nước có 25.525 mô hình khác nhau trong học tập và làm theo Bác. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về xây dựng Đảng, nêu gương được thực hiện kỹ lưỡng, đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát hằng năm, toàn khóa, có trọng tâm, trọng điểm, phối hợp với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ.


Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương

Từ thực tiễn triển khai Kết luận số 01 trong 2 năm qua, đề cập đến bài học kinh nghiệm, đồng chí Lại Xuân Môn cho rằng: việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa, nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng năm được tổ chức một cách quy mô, bài bản theo tinh thần đổi mới; chú trọng kết hợp giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi tổ chức và cá nhân, ở từng cấp, từng lĩnh vực; thực hiện trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nhiều đổi mới, tăng cả về chất lượng và số lượng sản phẩm tuyên truyền; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu, giảng dạy, học tập, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Lại Xuân Môn cũng lưu ý việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm có lúc, có nơi chưa kịp thời, còn hình thức, đơn điệu và chưa phù hợp với tình hình thực tiễn; không ít vấn đề bức xúc, nổi cộm ở một số nơi chưa được quan tâm xử lý kịp thời; một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống…

Tại Hội nghị, lãnh đạo các Đảng bộ các bộ, ngành Trung ương và địa phương đã có tham luận của đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp, cách làm hay để việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị. đồng thời nêu lên các giải pháp nâng cao chất lượng hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Các đại biểu cũng được nghe 4 gương điển hình về học tập và làm theo Bác giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập và làm theo Bác.

Lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW 2 năm qua với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Đồng chí khẳng định, những kết quả đạt được mà Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kết luận 01-KL/TW nêu đã phản ánh sinh động sức sống và sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn xã hội, nhất là những điểm mới trong việc triển khai học tập và làm theo tấm gương Bác. Khẳng định: việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm rất cần thiết, là nhiệm vụ hết sức quan trọng, thường xuyên không thể thiếu đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân.


Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương 
phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực và lâu dài của việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hàng năm. Kết hợp chặt chẽ hơn nữa việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW với các quy định của Đảng về nêu gương và những điều đảng viên không được làm. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, khẳng định rõ vai trò lãnh đạo, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với củng cố và phát huy hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam; tích cực xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tu dưỡng, phấn đấu, rèn luyện, đồng thời làm căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên.

Các cấp ủy chỉ đạo xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức sát với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và việc làm cụ thể, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động tuyên truyền, thông tin, truyền thông về học tập và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng nội dung, từng đối tượng cụ thể.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm ý nghĩa, cụ thể, gắn với thực tiễn cuộc sống. Chú trọng phát hiện, tuyên truyền những tập thể, cá nhân điển hình, những cách làm hay, sáng kiến mới; kịp thời biểu dương, động viên những nhân tố tích cực. Đồng thời, phê phán, ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực, lệch lạc; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới…

Đồng chí nhấn mạnh: trong bối cảnh hội nhập hiện nay cần lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thông qua đó khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, vị thế, lịch sử, văn hóa Việt Nam để bạn bè quốc tế hiểu về Việt Nam, tin tưởng vào con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn.

Tại Hội nghị đã diễn ra giao lưu với các điển hình tiên tiến tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

PV

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất