Thứ Năm, 13/6/2024
Tăng cường công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, phát huy vai trò của Nhân dân trong đổi mới, phát triển của TP. Cần Thơ

 Mô hình Tổ hợp tác Đan ráp lú của Hội LHPN xã Trung Thạnh (huyện Cờ Đỏ, TP. Cần Thơ)
góp phần giải quyết việc làm cho nhiều hội viên, phụ nữ địa phương 

Năm 2023 và những tháng đầu năm 2024 vừa qua có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu chặng đường 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV. Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”; đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tình hình kinh tế - xã hội duy trì đà phục hồi, phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, nhất là hỗ trợ, chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh được quan tâm, góp phần cải thiện đời sống người dân.

Riêng đối với công tác dân vận của hệ thống chính trị thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận; kịp thời quán triệt, triển khai, ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong đó có các văn bản về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận cấp ủy các cấp trong tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo, giải quyết những vướng mắc, bức xúc của Nhân dân ngay từ cơ sở; kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận; làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước cũng có nhiều đổi mới theo hướng gần dân, tập trung cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp. Các cơ quan tư pháp tăng cường trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác dân vận thông qua các mô hình tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức của các tầng lớp nhân dân đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh cải cách tư pháp gắn với cải cách hành chính, thủ tục hành chính tư pháp; tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức và Nhân dân giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Lực lượng vũ trang thành phố tích cực, chủ động triển khai các hoạt động công tác dân vận, ban hành các văn bản chỉ đạo lực lượng, tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân. Tăng cường phối hợp nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, phối hợp tốt công tác tuần tra, canh gác, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các sự kiện chính trị diễn ra trên địa bàn thành phố. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tích cực tham gia thực hiện các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, chính sách hậu phương quân đội, nhất là các mô hình “Dân vận khéo” trong lực lượng vũ trang thành phố; nổi bật là thực hiện mô hình “Tết quân dân” và Tết quân dân mừng Chôl Chnăm Thmây với đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn. Công an thành phố đẩy mạnh công tác xây dựng, phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trọng tâm là nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, lợi dụng vấn đề “dân tộc, tôn giáo” để xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” mang lại hiệu quả thiết thực…

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt công tác vận động, tập hợp và quản lý đoàn viên, hội viên; tiếp tục nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước theo hướng đảm bảo chất lượng, thiết thực và hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện nhiều công trình, phần việc và nhiều hoạt động thiết thực nổi bật nhằm chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, qua đó góp phần quan trọng vào sự phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân thành phố. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tổ chức phát động các cuộc vận động, phong trào thi đua như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo làm kinh tế giỏi”; Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp...

Bên cạnh đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ngày càng phát huy hiệu quả trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân; tích cực góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố Cần Thơ. Các mô hình, điển hình, tiêu biểu được xây dựng và nhân rộng ở các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị với phương châm “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công” đã phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc chăm lo lợi ích thiết thực cho Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tính riêng trong năm 2023 vừa qua, các cấp, các ngành đã đăng ký 2.642 mô hình, qua khảo sát, đánh giá đã công nhận 2.391 mô hình hiệu quả. Trong đó, lĩnh vực kinh tế có 697 mô hình; văn hóa - xã hội có 1.434 mô hình; quốc phòng - an ninh có 151 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 109 mô hình.

Những kết quả quan trọng của công tác dân vận nêu trên đã góp phần quan trọng phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân trong khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết gắn bó giữa cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, cụ thể như: Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ở một số địa phương, nhất là cấp cơ sở chưa có nhiều đổi mới; công tác nắm bắt và phản ánh tình hình trong Nhân dân, tôn giáo, dân tộc ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong công tác dân vận tham gia công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội thành phố từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; một số mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa thật sự phát huy hiệu quả.

Nhằm xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ trở thành đô thị hạt nhân vùng đồng bằng sông Cửu Long, là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại mang đậm bản sắc văn hóa sông nước vùng đồng bằng sông Cửu Long thì công tác vận động Nhân dân càng phải được chú trọng và đổi mới mạnh mẽ; tiếp tục củng cố và xây dựng lòng dân hướng về Đảng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy sức mạnh to lớn của Nhân dân, tạo nên sự đồng lòng trong các phong trào cách mạng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Một là, tiếp tục tăng cường, đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác dân vận.

Đổi mới mạnh mẽ phương thức tham mưu cho cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo theo hướng nâng cao năng lực dự báo, tầm nhìn trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến cuộc sống người dân phải sát thực tiễn, khả thi. Phát huy hiệu quả cơ chế phối hợp các ngành, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, các hoạt động giao ban, hội nghị chuyên đề... nhằm nắm rõ, bao quát toàn diện các lĩnh vực, phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận; chú trọng việc tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc các văn bản của Đảng về công tác dân vận, tạo nhận thức thống nhất, đồng bộ. Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, tạo thuận lợi cho người dân hiểu, đồng thuận, chấp hành trong quá trình triển khai; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong mối quan hệ khăng khít với Nhân dân.

Hai là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân sát với thực tiễn, có tính thuyết phục cao, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động tương tác với người dân. Thường xuyên sâu sát, gần gũi nắm bắt tình hình, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân để có nội dung, hình thức tuyên truyền phù hợp, kịp thời, nhất là những vấn đề nhạy cảm, phức tạp qua phản ánh của Nhân dân. Từ đó, chủ động dự báo, đánh giá tình hình dư luận xã hội trong quần chúng nhân dân nhằm có phương thức vận động Nhân dân nhận thức đúng đắn, phối hợp để đấu tranh phản bác các thông tin không đúng, các luận điệu xuyên tạc, gây mất đoàn kết, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ba là, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan nhà nước các cấp, trọng tâm là hoàn thiện cơ chế và nâng cao vai trò tham gia của Nhân dân trong quá trình quyết định chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện, cụ thể hóa theo cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, hoạt động đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của Nhân dân, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, duy trì thường xuyên tiếp xúc với Nhân dân…

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, người đứng đầu các xã, phường, đơn vị, doanh nghiệp phải tôn trọng và nâng cao vai trò của người dân, người lao động trong việc tiếp cận thông tin, góp ý và quyết định những vấn đề được pháp luật quy định, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; có giải pháp ngăn ngừa từ xa việc các điểm nóng, không để phát sinh mâu thuẫn lợi ích trong quá trình phát triển. Xử lý dứt điểm, kịp thời các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, các vụ việc phức tạp, khiếu kiện đông người, vượt cấp. Đồng thời, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sát cơ sở, thực chất,  hiệu quả theo Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 27/12/2021 của Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố”. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội với các cơ quan nhà nước trong lắng nghe, tiếp thu, giải trình ý kiến của Nhân dân; kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng liên quan đến đời sống Nhân dân.

Năm là, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy mọi tiềm năng, trí tuệ trong Nhân dân đóng góp cho xã hội; tích cực tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các mô hình, điển hình về công tác dân vận, các phong trào thi đua yêu nước./.

NGUYỄN THANH HOÀNG - Phó Trưởng Ban Thường trực, Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất