Thứ Sáu, 21/6/2024
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6, khóa XIII

 Quang cảnh Hội nghị Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Điểm cầu Trung ương tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội có hơn 800 đại biểu tham dự, kết nối với 11.632 điểm cầu các ban, bộ, ngành, Tỉnh ủy, Thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Trung ương; cơ quan, đơn vị, từ Trung ương, tới cơ sở trên toàn quốc, với gần 1,2 triệu cán bộ, đảng viên tham gia.

Dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng; các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; các đồng chí cán bộ chủ chốt các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội trong toàn hệ thống chính trị.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương có các đồng chí Phó Trưởng Ban: Đỗ Văn Phới, Bí thư Đảng ủy cơ quan; Triệu Tài Vinh; Bùi Tuấn Quang, cùng cán bộ đảng viên đảng bộ cơ quan Ban Dân vận Trung ương.

Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã nỗ lực, phấn đấu để thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, mục tiêu trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Hội nghị nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các nội dung văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới cấp ủy các cấp, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đó, định hướng cấp ủy các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức và nhân dân; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bảo đảm, thiết thực, hiệu quả, góp phần đưa nghị quyết, kết luận Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Những nội dung được truyền đạt tại Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp. Với tinh thần, trách nhiệm cao trong triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các văn kiện Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sự vào cuộc quyết liệt, đồng bộ của toàn Đảng và hệ thống chính trị; sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Ngày 5/12, trong buổi sáng, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Buổi chiều, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương truyền đạt chuyên đề “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.” Ngày 6/12, các đại biểu sẽ được học tập, quán triệt, các chuyên đề gồm: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.


Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư
phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của nội dung 3 Nghị quyết và Kết luận đã được Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII thông qua, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng đã được xác định trong cương lĩnh và nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí đã trao đổi một số nội dung nổi bật của 3 Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII được truyền đạt tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trong đó có Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Ðảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Theo đồng chí Võ Văn Thưởng, việc tiến hành thực hiện các nội dung Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW là rất hệ trọng nên trong quá trình tiến hành phải kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động, tích cực có quyết tâm chính trị cao; đồng thời, phải cẩn trọng có bước đi vững chắc. Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao thì kiên quyết đổi mới, cương quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực hiện, thí điểm. Những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp thì nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời. Nội dung này được cả hai nghị quyết đều nêu và không phải đây là lần đầu tiên Đảng nêu ra vấn đề này nhưng kỳ này nêu ra với một quyết tâm cao hơn, đòi hỏi chúng ta phải khẩn trương hơn.

Đồng chí lưu ý, trong quá trình này không nóng vội nhưng cũng không bỏ qua hoặc để chậm, ảnh hưởng đến sự phát triển; đồng thời, kế thừa, phát huy những thành tựu, kết quả, kinh nghiệm tốt đã được thực tiễn chứng minh là đúng. Ở mỗi cấp, mỗi lĩnh vực phải vừa quán triệt các nguyên tắc chung, vừa phải phù hợp với đặc điểm yêu cầu nhiệm vụ lãnh đạo của từng cấp, từng lĩnh vực, từng tổ chức để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Trao đổi về nội dung phân cấp, phân quyền, đồng chí Võ Văn Thưởng cho biết, để thực hiện nội dung này sẽ làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước, khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc. Ngoài việc phân cấp, phân quyền, đòi hỏi làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức, từng cá nhân trong tổ chức, bộ máy Nhà nước để làm sao ai cũng ý thức được quyền hạn, nhiệm vụ và chức năng của mình để làm cho đúng, cho “tròn vai”. Cấp trên, tổ chức làm công tác giám sát, kiểm tra; đồng thời, nêu cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu, giữ vững sự lãnh đạo tập trung kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm nguyên tắc, quyền lực đi đôi với trách nhiệm, quyền lực càng cao trách nhiệm càng lớn.


 Các đại biểu dự Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng

Đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị, sau Hội nghị này, các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương lần thứ 6 khóa XIII với nhiều hình thức phù hợp giúp cho các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ thấm nhuần nội dung các Nghị quyết, Kết luận này. “Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, nghị quyết, kết luận hội nghị Trung ương 6 phải được tiến hành thường xuyên, toàn diện, xuyên suốt nhiệm kỳ, đồng thời với việc tuyên truyền giới thiệu mô hình, điển hình hay trong quá trình thực hiện, kịp thời phê bình các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt” -  đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý.

Đặc biệt phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là các đảng, đoàn Ban cán sự Đảng ở Trung ương khẩn trương nghiên cứu, cụ thể hóa nội dung các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6, kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị thành chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể, có sự phân công, phân nhiệm, lộ trình thực hiện rõ ràng hiệu quả với phương châm “Chủ trương 1, biện pháp 10, hành động 20”.


 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Ban Dân vận Trung ương 

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, Hội nghị nghiên cứu học tập quán triệt nghị quyết hôm nay mới là bước đầu, các đồng chí phải tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc hơn, bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện đạt kết quả cao, hiệu quả thực sự, kịp thời giải quyết các vấn đề thực tiễn đang đặt ra, phù hợp với điều kiện của các địa phương. “Tôi tin tưởng rằng với quyết tâm của toàn Đảng, hệ thống chính trị, sự đoàn kết đồng lòng của nhân dân, các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Trung ương 6 cũng như là các Nghị quyết, Kết luận của Đảng sẽ sớm đi vào cuộc sống, tạo ra sự thay đổi thực sự, chuyển biến mạnh mẽ, trong các lĩnh vực mà Nghị quyết, Kết luận của Trung ương đề cập tới, góp phần củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng” - đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh.

Phát biểu tiếp thu ý kiến tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, Hội nghị nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư; đồng thời, yêu cầu, cấp ủy các cấp trong quá trình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 6 khóa XIII cần bám sát chủ trương các Nghị quyết của Trung ương và Kế hoạch của Bộ Chính trị, chú trọng những nội dung cốt lõi, nội dung mới, đặc biệt tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các cấp ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận phải rõ về nội dung, nhiệm vụ; rõ về lực lượng tiến hành; rõ về thời gian thực hiện; rõ về trách nhiệm cá nhân, tập thể, địa phương; rõ về hiệu quả triển khai thực hiện.

Sau chương trình 2 ngày làm việc, các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương dành 0,5 ngày để triển khai xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII./.

Hoàng Phong

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất