Thứ Ba, 21/5/2024
Kế hoạch số 16-KH/BDVTW ngày 13/9/2021 của Ban Dân vận Trung ương về triển khai công tác dân vận phòng, chống dịch COVID-19

Căn cứ Kế hoạch số 01-KH/TBDV, ngày 09/9/2021 của Trưởng Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Ban Dân vận Trung ương ban hành Kế hoạch triển khai công tác dân vận phòng, chống dịch COVID-19 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ban cùng với các tầng lớp nhân dân tuân thủ và tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, góp phần cùng cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Ban năm 2021, đồng thời đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

2. Yêu cầu: Đa dạng hóa hình thức vận động, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện truyền thông trong công tác phòng, chống dịch và thực hiện các nhiệm của Ban. Phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; các ban, bộ, ngành và các địa phương trong triển khai các hoạt động bảo đảm thiết thực, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG 

1. Kịp thời quán triệt tới các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Ban gương mẫu thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch COVID-19 gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao. Vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ban thường xuyên tập luyện thể dục phù hợp để nâng cao sức khỏe và khả năng phòng, chống dịch bệnh; chủ động xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh, có ý thức phòng, chống dịch và góp phần làm cho mỗi xã, phường, thị trấn trở thành pháo đài vững chắc, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động của Ban là một chiến sỹ trong phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Phối hợp với các thành viên Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận của chính quyền; phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của ngành tham gia vận động các tầng lớp nhân dân tự giác tuân thủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tham mưu công tác vận động đoàn viên, hội viên, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo, các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống COVID-19 tại cộng đồng; hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch. Vận động nhóm FO đã điều trị khỏi bệnh, có đủ điều kiện tham gia vào các hoạt động phòng, chống dịch. 

3. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ tăng cường vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm và mọi tầng lớp nhân dân tham gia; phát huy truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách”, hỗ trợ, giúp đỡ người dân: người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người cô đơn, yếu thế, tàn tật bị ảnh hưởng của dịch COVID-19; người lao động trong các doanh nghiệp, sinh viên nghèo và thanh niên công nhân trong các khu nhà trọ, hội viên phụ nữ nông thôn, hội viên nông dân, hội viên cựu chiến binh bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin... không có việc làm và thu nhập. 

4. Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Vụ trưởng, trưởng các vụ, đơn vị trực thuộc Ban, Công đoàn và Hội Cựu chiến binh cơ quan chủ động phối hợp với chi bộ, công đoàn bộ phận để cụ thể hóa kế hoạch, triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Ban về kết quả các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 của vụ, đơn vị mình. 

2. Thành lập Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban gồm 11 đồng chí do đồng chí Vụ trưởng Vụ Đoàn thể nhân dân làm Tổ trưởng (có danh sách đính kèm). Tổ công tác có trách nhiệm giúp lãnh đạo Ban triển khai kế hoạch; tham mưu báo cáo định kỳ hoặc đột xuất kết quả hoạt động của Ban với Thường trực Ban Bí thư và Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 

Vụ Đoàn thể Nhân dân là Bộ phận thường trực Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Ban. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Tổ trưởng phân công. 

3. Giao Văn phòng Ban tiếp tục theo dõi, tổng hợp các mô hình Tổ COVID cộng đồng hoạt động có hiệu quả để tham mưu nhân rộng; tham mưu bố trí các điều kiện cần thiết phục vụ các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; tham mưu lãnh đạo Ban làm việc với các địa phương, cơ quan, đơn vị về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hoạt động hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 (theo thực tế). 

4. Giao Cơ quan thường trực của Ban tại thành phố Hồ Chí Minh (T78) và Cơ quan thường trực của Ban tại thành phố Đà Nẵng (T26) tiếp tục tham mưu, báo cáo kết quả hoạt động của Tổ công tác hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên, tình hình nhân dân trong phòng, chống dịch COVID-19. 

5. Báo cáo của các thành viên Tổ công tác theo đối tượng, lĩnh vực, địa bàn được phân công gửi về Vụ Đoàn thể Nhân dân để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Ban./. 

 

 

K/T TRƯỞNG BAN

 

 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

 

 

Phạm Tất Thắng

 

 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất