Thứ Hai, 22/7/2024
Kế hoạch số 55-KH/BDVTW, ngày 10/6/2022 của Ban Dân vận Trung ương về tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2022, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đánh giá tình hình nhân dân, kết quả triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương Đảng, Ban Dân vận Trung ương về công tác dân vận, trọng tâm là Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; Chương trình hành động số 01-CTr/BDVTW ngày 17/6/2021 của Ban Dân vận Trung ương thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về công tác dân vận; các chương trình phối hợp với các tổ chức, đơn vị về công tác dân vận; việc sơ kết, tổng kết, kiểm tra, giám sát các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác dân vận...

2. Đánh giá kết quả: công tác dân vận chính quyền; công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và công tác dân vận đối với đồng bào theo tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022 và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

3. Việc tổ chức hội nghị đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện thực tế.

II- HÌNH THỨC, ĐỊA ĐIỂM, THỜI GIAN, CHƯƠNG TRÌNH

1. Hình thức, địa điểm và thời gian tổ chức

- Tổ chức hội nghị toàn quốc bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu trung tâm (Hội trường Trung tâm Hội nghị quốc tế, số 11 Lê Hồng Phong, Hà Nội) kết hợp trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố.

- Thời gian: 1/2 ngày, dự kiến vào sáng ngày 15/7/2022 (thứ Sáu).

2. Chương trình hội nghị

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khai mạc hội nghị.

- Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

- Tham luận của các đại biểu.

- Phát biểu của đồng chí Trưởng Ban Dân vận Trung ương.

- Kết thúc hội nghị.

III- THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Tại điểm cầu trung tâm 

1.1. Chủ trì hội nghị:  Các đồng chí Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

1.2. Đại biểu dự hội nghị

- Đại diện lãnh đạo: Ban cán sự đảng Chính phủ; Đảng ủy Công an Trung ương; Tổng Cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; các Ban cán sự đảng: Bộ Ngoại giao, Ủy ban Dân tộc; các Đảng đoàn: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Tôn giáo Chính phủ; Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Ban Dân vận Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Ban Dân vận Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Vụ Tổng hợp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ V, Ban Tổ chức Trung ương; Vụ Địa bàn VI, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

- Lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương, thư ký lãnh đạo Ban, lãnh đạo và chuyên viên các vụ, đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương.

- Các cơ quan báo chí: Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tạp chí Dân vận.

2. Tại điểm cầu địa phương

2.1. Chủ trì hội nghị: Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy.

2.2. Đại biểu dự hội nghị: Đ/c đại diện Thường trực tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Dân vận tỉnh ủy, thành ủy và các đại biểu khác do Thường trực tỉnh ủy, thành ủy quyết định triệu tập căn cứ tình hình, điều kiện cụ thể của địa phương. 

V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Dân vận Trung ương

- Báo cáo Thường trực Ban Bí thư về chủ trương tổ chức hội nghị.

- Dự thảo Báo cáo sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo tổ chức hội nghị.

2. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương

Ban hành Báo cáo kết quả công tác dân vận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; chuẩn bị tham luận để phát biểu tại Hội nghị (có văn bản gửi riêng cho các địa phương được phân công tham luận tại Hội nghị). 

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuẩn bị điều kiện đảm bảo tổ chức hội nghị tại điểm cầu địa phương.

3. Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ

- Ban Dân vận các tỉnh uỷ, thành uỷ báo cáo, tham mưu Thường trực tỉnh ủy, thành ủy tham luận hội nghị (theo sự phân công của Ban Tổ chức hội nghị); mời các thành phần dự hội nghị tại địa phương; phối hợp với các cơ quan chuẩn bị, đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, makét hội nghị tại điểm cầu địa phương.

- Thông tin tổ chức tại điểm cầu địa phương gửi về Ban Dân vận Trung ương trước ngày 10/7/2022 theo địa chỉ mail: phongth04@gmail.com.

Liên hệ trực tiếp: đồng chí Nguyễn Thanh Huyền, Phó Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương; ĐT: 080.43518 - 0965.564.546./.

 

K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC

Phạm Tất Thắng

 

File: Kế hoạch 55-KH/BDVTW
 

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất