Thứ Sáu, 21/6/2024
Kế hoạch số 2473 - KH/BDVTW ngày 12/4/2019 của Ban Dân vận Trung ương về Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2019)

Căn cứ Kế hoạch công tác năm 2019, Ban Dân vận Trung ương xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng gắn với 20 năm Ngày Dân vận của cả nước, 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Sơ kết Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019, phát động Cuộc thi năm 2020 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Nhằm ôn lại và phát huy truyền thống vẻ vang 89 năm công tác Dân vận của Đảng; tiếp tục khẳng định, làm sâu sắc thêm giá trị to lớn của tác phẩm “Dân vận” trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng; nâng cao hiệu quả việc thực hành công tác dân vận, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

2. Thông qua các hoạt động kỷ niệm, tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên về thực hiện công tác dân vận của Đảng theo tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

3. Các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, góp phần thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, hướng tới Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/2020).  

II. Nội dung trọng tâm

1. Ở Trung ương

 Tổ chức Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, 20 năm Ngày Dân vận của cả nước với các nội dung chủ yếu sau:

- Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Đánh giá kết quả 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

- Sơ kết và trao thưởng Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019, phát động Cuộc thi năm 2020.

- Gặp mặt cán bộ công tác dân vận.

Thời gian: Dự kiến từ 10 - 15/10/2019.

2. Ở địa phương

 Tùy theo điều kiện, tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân Kỷ niệm 89 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng gắn với 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 10 năm thực hiện Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo”…

III. Tổ chức thực hiện

1. Ban Dân vận Trung ương xây dựng đề cương tuyên truyền; tổ chức các hoạt động ở cấp Trung ương.

2. Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương căn cứ Kế hoạch này tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo các tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp triển khai thực hiện bằng hình thức phù hợp, thiết thực.

3. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương chỉ đạo  hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức. 

 

 

 K/T TRƯỞNG BAN

PHÓ TRƯỞNG BAN

(Đã ký) 

Hà Ngọc Anh

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Xem nhiều nhất