Thứ Tư, 19/6/2024
Trao đổi kinh nghiệm công tác dân tộc, dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Các đồng chí chủ trì Hội nghị

Dự và đồng chủ trì Hội nghị có đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đình Văn -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. lãnh đạo chuyên viên Vụ Dân tộc, Văn phòng Ban Dân vận Trung ương và một số vụ, đơn vị thuộc Ủy Ban Dân tộc.


Đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng
phát biểu chào mừng Hội nghị 

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Quận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, Lâm Đồng là địa phương có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống, việc đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và công tác vận động, hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững luôn được cấp uỷ, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước phù hợp với thực tiễn và nguyện vọng chính đáng của Nhân dân vùng dân tộc thiểu số, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân vùng dân tộc thiểu số, thu hẹp dần khoảng cách giàu nghèo giữa các dân tộc và các địa phương trong tỉnh.

Cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 2 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS tỉnh Lâm Đồng; chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS; thực hiện đồng bộ và hiệu quả các nhiệm vụ, nội dung của Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Ưu tiên phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; từng bước gắn sản xuất với chế biến, kết nối thị trường, tạo chuỗi giá trị, gia tăng giá trị nhằm phát huy tiềm năng, lợi thế và phù hợp với đặc thù của các địa phương vùng đồng bào DTTS.

Hàng năm, HĐND tỉnh đều ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội; UBND tỉnh ban hành các quyết định, kế hoạch, cơ chế chính sách liên quan đến các chương trình, dự án đầu tư trong vùng đồng bào DTTS. Hệ thống công tác dân vận và chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về công tác dân tộc của Trung ương thành các chương trình, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn và nguyện vọng của đồng bào DTTS.


 Đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu đề dẫn Hội nghị

Phát biểu đề dẫn Hội nghị, đồng chí Triệu Tài Vinh, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh những quan điểm chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc. Theo đó, Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng đã chỉ rõ: "Công tác dân vận có nơi, có lúc còn hạn chế; một số cấp ủy, tổ chức đảng còn xem nhẹ công tác dân vận; việc nắm, đánh giá, dự báo tình hình, nhất là những địa bàn phức tạp chưa kịp thời, sâu sát… Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tập hợp, phát triển đoàn viên, hội viên; xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc chưa đáp ứng được yêu cầu của tình hình…".

Nghị quyết 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) khẳng định: Thực hiện tốt chính sách tín ngưỡng và tôn giáo ở vùng dân tộc và miền núi; kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng chính sách tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng để hoạt động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của nước ta.

Kết luận 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư yêu cầu: Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động về công tác dân vận của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận; đổi mới cách thức tuyên truyền; đổi mới công tác dân vận theo hướng thiết thực, với cách làm sáng tạo, hướng đến mục tiêu đồng thuận, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước....

Đồng chí Triệu Tài Vinh cho rằng, hiện nay, bên cạnh sự phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng cho thấy hiệu quả của công tác dân vận, công tác dân tộc, trong vùng đồng bào DTTS vẫn còn những hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Việc không nắm sát được dân; chưa có cách nào bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng (truyền thống), việc bản sắc văn hóa bị mai một nhanh cũng có phần là trách nhiệm của công tác dân vận, công tác dân tộc. Công tác dân vận cần phải quan tâm đến công tác cán bộ là người DTTS, quá trình vốn hóa tri thức…

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, trả lời những câu hỏi, vấn đề đặt ra như: Liệu đã phát huy tốt vai trò của công tác dân vận, vận động quần chúng, các nhân tố tích cực trong đồng bào DTTS chưa? Công tác dân tộc phải làm gì trước các thực tế trên? Bảo tồn bản sắc văn hoá DTTS gắn với bài trừ hủ tục bằng các giải pháp cải tạo, cải tiến phù hợp đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tâm linh của đồng bào DTTS; Thực hiện quyền tự do tín ngưỡng của người DTTS gắn với tự do tôn giáo. Tăng cường vốn hoá tri thức dân gian gắn với phát triển. Xây dựng người có uy tín, phát huy người có uy tín, trong đó phải định nghĩa, định danh, định vị các nghệ nhân dân gian (thầy cúng). Đổi mới tuyên truyền trên cơ sở tôn trọng sự khác biệt về bản sắc văn hoá; cần có giải pháp sử dụng những yếu tố tích cực mới trong thực hành nghi lễ; cần khẳng định quyền tự do tín ngưỡng; Xây dựng hệ thống hương ước thôn bản; quy hoạch quản lý và phân cấp quản lý lễ hội…


Đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Y Thông - Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cho biết, trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách về đất ở, đất sản xuất cho vùng đồng bào DTTS phù hợp với phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa và điều kiện thực tế từng vùng, khu vực. Cùng với đó, Nhà nước có các chính sách hỗ trợ để đồng bào DTTS sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Với chức năng, nhiệm vụ của mình UBDT đã tham mưu, đóng góp ý kiến sửa đổi Luật đất đai; trong đó có các chính sách về đất đai đối với vùng DTTS.

 
Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng Phạm Thị Phúc 
tham luận tại Hội nghị

Hội nghị đã nghe 11 tham luận trao đổi về kinh nghiệm thực hiện công tác dân tộc, công tác dân vận; những cách làm hay, những điển hình, mô hình về công tác dân vận, công tác dân tộc tại các địa phương. Trong đó, đại biểu tỉnh Kon Tum chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp ổn định, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào DTTS tại chỗ, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa trên địa bàn; đại biểu tỉnh Đắk Lắk chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền vận động, hỗ trợ đồng bào DTTS thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, phát triển kinh tế nhằm nâng cao đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc; đại biểu tỉnh Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm về phát huy vai trò của khối dân vận trong việc tuyên truyền, vận động tham gia giải quyết các vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo trong vùng đồng bào DTTS trên địa bàn; đại biểu tỉnh Khánh Hòa chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng và phát triển tỉnh; đại biểu tỉnh Sóc Trăng chia sẻ hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào DTTS trên địa bàn; đại biểu Gia Lai đã nêu lên một số nội dung cần quan tâm và đề xuất một số giải pháp thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc trong thời gian tới…


 Quang cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá cao những kết quả mà các địa phương đạt được trong công tác dân tộc, công tác dân vận thời gian qua. Đồng thời, chia sẻ, những kinh nghiệm, cách làm của các địa phương là rất thiết thực, do đó, các địa phương cần trao đổi, học tập để nhân rộng và áp dụng trên thực tế.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh: Đây là Hội nghị thứ 2 được tổ chức, thông qua đó tiếp tục nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ tham mưu, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác dân vận, công tác dân tộc. Những nội dung được trao đổi tại Hội nghị đã khẳng định tình hình, cách làm cũng như việc xây dựng các mô hình hay để các địa phương nắm bắt thực hiện. Qua đó có đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ về công tác dân vận, dân tộc vùng DTTS thời gian tới.

Đồng chí đề nghị các địa phương tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, triển khai có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác dân tộc, công tác dân vận; tiếp tục nâng cao đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác công tác dân vận, công tác dân tộc trong giai đoạn mới.


 Đồng chí Triệu Tài Vinh tặng quà một số già làng, người có uy tín tiêu biểu của xã Đạ Sar

Cùng ngày, đại biểu đã đến thăm, trao đổi về một số mô hình về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, già làng tiêu biểu, người có uy tín tại xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương./.

Hoàng Phong

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất