Thứ Tư, 24/4/2024
Kinh nghiệm trong thực hiện Dân vận khéo ở An GiangPhong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn tỉnh An Giang thời gian qua ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và có sức lan tỏa trong nhân dân. Giai đoạn 2016 - 2020 các địa phương, đơn vị đã triển khai thực hiện 14.043 mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” trên tất cả các lĩnh vực. Qua phong trào thi đua dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới nhiều mô hình, cách làm hay đã được triển khai, phong trào đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.  

Trong phát triển kinh tế, phong trào đã vận động nhân dân thực hiện chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp theo hướng giảm dần diện tích trồng lúa, tăng tỷ trọng rau màu, cây ăn trái gắn với ứng dụng công nghệ cao; nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giá trị lúa gạo, rau màu, thủy sản; thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư cho phát triển nông nghiệp, hình thành các vùng chuyên canh gắn với nhà đầu tư; phát triển tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua tiêu biểu của các cơ quan, đơn vị. Xuất hiện nhiều mô hình, cách làm “Dân vận khéo” của tập thể, cá nhân như mô hình: Xe chuyển bệnh miễn phí, tương trợ mua bảo hiểm y tế, cất nhà cho đoàn viên, hội viên nghèo, khó khăn, đối tượng chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội; hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn và xây dựng nghĩa trang Nhân dân, cửa hàng không đồng phục vụ người nghèo”..., đã góp phần nâng cao chất lượng các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội...

Lĩnh vực an ninh - quốc phòng, các địa phương, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình Nhân dân, xây dựng lực lượng nòng cốt, kịp thời đề xuất, xử lý có hiệu quả các vụ, việc phức tạp ở cơ sở, tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng trọng điểm. Nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả đã được triển khai ở các địa phương như mô hình: “Vận động lắp đặt camera an ninh”, “Cổng rào với an ninh trật tự”, “Xã không có tụ điểm phức tạp về TNXH”, “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc biên giới”, “Thanh niên nói không với tội phạm”, “đảm bảo an ninh trật tự trong tôn giáo".

Trong xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng mô hình “Dân vận khéo” gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; xây dựng đạo đức công vụ, duy trì thường xuyên hoạt động đối thoại, giải quyết những vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân, phát huy quyền làm chủ của đoàn viên, hội viên và Nhân dân trong việc tham gia giám sát, phản biện đối với chính sách, pháp luật và các chương trình phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; tổ chức tốt các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư gắn với các phong trào thi đua như mô hình: “Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình”, “Giải quyết hành chính ngày không viết, không hẹn”, “Thực hiện cải cách thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa”, “Đối thoại trực tiếp với Nhân dân”,  “Cấp ủy, chính quyền lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Có thể nói phong trào "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" đã góp phần rất lớn trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh, số xã được công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và có 03 huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới sớm hơn một năm so với Nghị quyết đề ra.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện phong trào "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới" thời gian qua, có thể rút ra một số kinh nghiệm sau:

Thứ nhất, cấp ủy, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu nhận thức đúng vai trò và quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên đối với công tác dân vận, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” thì nơi đó tạo được sự đoàn kết, đồng thuận của nhân dân trong việc hưởng ứng tham gia thực hiện các phong trào thi đua.

Thứ hai, nội dung phong trào thi đua "Dân vận khéo" phải tập trung, có trọng tâm giải quyết những vấn đề người dân quan tâm; các mô hình xây dựng phải phát huy được thế mạnh của địa phương, đơn vị và được quán triệt, triển khai có hệ thống, có kiểm tra, giám sát đồng thời sơ kết rút kinh nghiệm và nhân rộng. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”; luôn quan tâm đến lợi ích của nhân dân, đặt mình vào vị trí của người dân để thấu hiểu, chia sẻ, kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm.

Thứ ba, phát huy quyền làm chủ, đánh giá đúng tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, phải thật sự khéo léo, khoa học trong việc huy động, sử dụng nguồn lực xã hội hóa trong dân, từ các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp trong và ngoài địa phương, các tổ chức xã hội. Việc huy động, sử dụng phải công khai, minh bạch, dân chủ và không quá sức dân, sức doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Thứ tư, công tác phối hợp phải được triển khai thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, phân công rõ ràng cụ thể trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, nội dung thực hiện dân vận khéo và dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới phải gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị thì mới phát huy hiệu quả và tăng cường nguồn lực. Thường xuyên sơ kết, tổng kết và nhân rộng, biểu dương những mô hình mới và cách làm hiệu quả.     

Trong thời giai tới, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2020-2025 triển khai đến các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp với nội dung cụ thể, trọng tâm, trọng điểm, có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, trong đó chú trọng phát triển mô hình, điển hình “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới” ở những nơi khó khăn, phức tạp, bức xúc nổi cộm, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, các khu công nghiệp. Tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ ở cơ sở ở tất cả các loại hình. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp trong việc thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" và "Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới". Nâng cao chất lượng công tác tham mưu của hệ thống dân vận các cấp, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới.

VÕ NGUYÊN NAM

UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang

(angiang.dcs.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất