Chủ Nhật, 14/4/2024
Hà Giang: "Dân vận khéo" tạo sức mạnh đoàn kết và đồng thuận xã hội

Cán bộ cùng nhân dân xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì) làm đường bê tông nông thôn


Từ khi thành lập đến nay, trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn đặt công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ hàng đầu, tăng cường mối quan hệ khăng khít giữa Đảng với nhân dân, tạo thành sức mạnh to lớn chiến thắng kẻ thù, xây dựng và bảo vệ đất nước. Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân vận, trong những năm qua, BTV Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, đặc biệt là Đề án 06, ngày 10/7/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận cơ sở giai đoạn 2016 - 2020”. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí công tác dân vận trong tình hình mới.

Những năm qua, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở có sự chuyển biến mạnh mẽ, các hoạt động đều hướng về cơ sở, gần dân, sát dân, vì lợi ích của nhân dân. Nội dung công tác dân vận có sự đổi mới rõ nét, nhất là việc nắm bắt tình hình tư tưởng nhân dân, dư luận xã hội và những vấn đề vướng mắc ở cơ sở để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất giải pháp tháo gỡ. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của công tác dân vận thể hiện rõ nét trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện các chỉ thị, đường lối, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận với những giải pháp cụ thể, sát thực tiễn.

Các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp có nhiều đổi mới, sáng tạo trong việc cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực thi công vụ gắn với thực hiện công tác dân vận. Trong đó, nét nổi bật là thực hiện hiệu quả công tác tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Từ 2016 - 2020, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp thực hiện 3.814 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp 81.592 lượt công dân, với trên 5.500 lượt ý kiến tham gia. Mọi người dân được bình đẳng tham gia đóng góp ý kiến, phát biểu và nêu các kiến nghị, đề xuất trực tiếp với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Nhờ đó, những bức xúc, vướng mắc của nhân dân được giải quyết kịp thời ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được chú trọng thực hiện với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Vai trò của nhân dân được phát huy thông qua việc lấy ý kiến tham vấn của nhân dân, ý kiến phản biện của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trước khi xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách. Vì vậy, những năm qua, các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành đều hợp lòng dân và phát huy hiệu quả.

Đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận cơ sở cũng thường xuyên được quan tâm củng cố, kiện toàn. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội chủ động phối hợp với Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ dân vận các cấp. Từ 2016 - 2020, đã mở 544 lớp cho 34.895 người. Hoạt động của Tổ Dân vận thôn bản, tổ dân phố được duy trì thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, 100% các thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đều thành lập Tổ dân vận với 14.589 thành viên. 

Triển khai công tác dân vận gắn với các phong trào thi đua yêu nước được các cấp, ngành thực hiện hiệu quả, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong mọi tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là phong trào “Dân vận khéo” gắn với chương trình xây dựng NTM, từ 2016 - 2020, các xã, phường, thị trấn vận động nhân dân hiến được 2.477.180 m2 đất để làm đường và xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp gần 1,5 triệu ngày công lao động; ủng hộ trên 109 tỷ đồng chung tay cùng cấp ủy, chính quyền xây dựng NTM. Đặc biệt, thực hiện Chương trình hỗ trợ làm nhà ở theo Quyết định 1953 của tỉnh, cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp, vận động, ủng hộ được trên 209 tỷ đồng, giúp đỡ hàng chục nghìn ngày công lao động, hoàn thành trên 4.700 ngôi nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; củng cố thêm niềm tin trong mọi tầng lớp nhân dân.

Với 5.943 mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực từ phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị… đã khẳng định vai trò nòng cốt của công tác dân vận trong việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy nội lực, huy động sức dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh Hà Giang.

(baohagiang.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất