Thứ Hai, 27/5/2024
Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương tổng kết công tác nghiên cứu khoa học năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo và các ý kiến phát biểu thảo luận tại hội nghị cho thấy: Trong năm 2019, các hoạt động nghiên cứu khoa học của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên Ban Dân vận Trung ương, của Hội đồng khoa học cơ quan tiếp tục có nhiều đổi mới, hiệu quả, đóng góp thiết thực vào thực hiện nhiệm vụ, chức năng của các vụ, đơn vị và của Ban Dân vận Trung ương. Ban Dân vận Trung ương triển khai và thực hiện nghiên cứu 07 đề tài, đề án khoa học (01 đề tài độc lập cấp quốc gia; 06 đề tài, đề án cấp bộ). Các đề tài, đề án đã lựa chọn, tập trung nghiên cứu vào những vấn đề mới, cấp thiết đang đặt ra cho công tác dân vận hiện nay.


 Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh” (15/10/1949 - 15/10/2019)

 

Hội đồng khoa học đã tham mưu lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương tổ chức và phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, sinh hoạt khoa học. Trong đó tập trung vào các chủ đề về lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm công tác dân vận. Nhiều hội thảo, tọa đàm đã thu hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, tỉnh, thành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ làm công tác dân vận các cấp và nhân dân trên cả nước. Tiêu biểu như: Hội thảo khoa học trực tuyến toàn quốc “70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh”; 03 hội thảo khoa học (được tổ chức ở 3 miền Bắc, Trung, Nam) thuộc đề tài độc lập cấp quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương làm chủ nhiệm; Tọa đàm “Thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH 30 năm qua, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 trong công tác dân vận, xây dựng MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và thực hiện đại đoàn kết toàn dân tộc”…

Đội ngũ cán bộ, chuyên viên và các thành viên Hội đồng khoa học cơ quan tích cực tham gia viết các chuyên đề hội thảo, nghiên cứu khoa học; viết bài cho các tạp chí khoa học, Tạp chí Dân vận. Các vụ, đơn vị đã có nhiều nỗ lực hoàn thiện, bảo vệ các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học của năm 2018, 2019 và đã hoàn thiện đăng ký đề tài nghiên cứu trong năm 2020…


 Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội thảo khoa học “Những vấn đề lý luận và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế” khu vực các tỉnh, thành phố phía Bắc, tổ chức ngày 09/12/2019

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nghiên cứu khoa học, hoạt động của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương. Chất lượng các hội nghị, hội thảo, đề tài, đề án được nâng lên. Công tác phối hợp giữa Hội đồng khoa học Ban Dân vận Trung ương với Hội đồng khoa học các ban Đảng Trung ương, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học được tăng cường chặt chẽ, hiệu quả. Hoạt động sinh hoạt khoa học cơ quan đi vào nề nếp; hoạt động nghiên cứu khoa học giữa các vụ, đơn vị trong cơ quan khá đồng đều; các đề tài, đề án đã bám sát chức năng, nhiệm vụ nhiệm vụ chính trị được giao; chất lượng, tiến độ triển khai thực hiện được bảo đảm… Những kết quả đó đã nâng cao nhận thức, trình độ nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ, chuyên viên của Ban, cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ công tác dân vận của Ban Dân vận Trung ương.

Trong năm 2020, đồng chí Hà Ngọc Anh mong muốn Hội đồng khoa học cơ quan, các vụ, đơn vị tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2019, khắc phục hạn chế, tiếp tục nâng cao chất lượng nghiên cứu, tham mưu, tư vấn, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, trọng tâm là tham mưu triển khai, tổ chức nghiên cứu Đề tài độc lập cấp quốc gia “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; duy trì nề nếp sinh hoạt khoa học; tăng cường phối hợp tron nghiên cứu khoa học; việc kiểm tra, giám sát, thẩm định các đề tài, đề án nghiên cứu khoa học và hoạt động của Hội đồng khoa học; tuyên truyền, phổ biến kết quả nghiên cứu và từng bước áp dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác dân vận của Đảng...

Phan Thanh

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất