Thứ Ba, 25/6/2024
Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương: Tiếp tục đổi mới mô hình và phương thức hoạt động

Đồng chí đồng chí Bùi Tuấn Quang, Phó Trưởng Ban, Chủ tịch Hội đồng khoa học
cơ quan Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác
nghiên cứu khoa học năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022
của Hội đồng khoa học cơ quan Ban Dân vận Trung ương

Năm 2021, Hội đồng Khoa học Ban Dân vận Trung ương đã không ngừng đổi mới mô hình và phương thức hoạt động, tăng cường tập hợp đông đảo các nhà khoa học, các chuyên gia có uy tín, các viện nghiên cứu, học viện và các trường đại học; kế thừa thành quả, kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, đạt được những bước phát triển đáng ghi nhận, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công chung của Đảng đất nước.

Hội đồng đã tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả đề tài độc lập cấp Quốc gia về “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương khóa XII (giai đoạn 2016 - 2021) làm chủ nhiệm. Đề tài đã được nghiệm thu đạt loại “Xuất sắc” và đã được xuất bản thành sách; đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về các sản phẩm đăng ký và thời gian sớm hơn 5 tháng so với hợp đồng ký kết; góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hội đồng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn về công tác dân vận, qua đó đã làm rõ thêm quá trình phát triển nhận thức lý luận của Đảng về công tác dân vận, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới; những hạn chế, những vấn đề còn ý kiến khác nhau cần giải quyết và bước đầu đề xuất, kiến nghị một số quan điểm, định hướng nhằm từng bước hoàn thiện lý luận về đổi mới công tác dân vận trong giai đoạn mới.

Thường trực Hội đồng đã tham mưu triển khai thực hiện 6 đề tài, đề án khoa học cấp bộ, tập trung vào các vấn đề: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; “Phát huy nguồn lực các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động an sinh xã hội của đất nước; Hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài - Thực trạng, giải pháp và kiến nghị; “Công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số có theo tôn giáo ở nước ta trong tình hình mới; “Mạng xã hội – Cơ hội và thách thức đối với công tác dân vận trong tình hình mới; “Đổi mới phương thức nắm tình hình nhân dân của Ban dân vận cấp ủy cấp huyện và khối dân vận cơ sở các tỉnh, thành phố trong tình hình mới hoàn thiện nghiên cứu đề tài độc lập cấp Quốc gia.

Tham mưu ký hợp đồng và tổ chức nghiên cứu 5 đề tài, đề án năm 2021; định hướng 05 đề tài, đề án nghiên cứu năm 2022. Đồng thời, triển khai đăng ký 07 đề án cơ sở với nội dung nghiên cứu tập trung giải quyết những vấn đề cụ thể phục vụ công tác chuyên môn nghiệp vụ của Ban; góp phần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các vụ, đơn vị và bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho cán bộ trong cơ quan. Điều đặc biệt quan trọng là tham mưu xây dựng 02 thuyết minh đề tài thuộc Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia “Nghiên cứu khoa học lý luận chính trị giai đoạn 2021 – 2025” (Chương trình KX.04/21-25); xây dựng đề cương và thực hiện báo cáo chuyên đề: “Vấn đề quyền làm chủ của Nhân dân, “Nhân dân  làm chủ” trong cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” – Thực tiễn và những vấn đề đặt ra”.

Chủ trì biên tập và phối hợp phát hành 03 cuốn sách: Cuốn sách “Hệ thống các văn bản của Đảng, nhà nước về công tác dân vận giai đoạn 1986 -2020” (đã xuất bản và phát hành);  Cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (đã xuất bản); Cuốn sách Những vấn đề mới trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận và của Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”...

Với trách nhiệm được giao, Hội đồng Khoa học Ban luôn chủ động, thể hiện tốt vai trò là đầu mối phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương, các cấp ủy địa phương, các cơ quan và đội ngũ cán bộ nghiên cứu lý luận chính trị cả nước trong hoạt động tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác dân vận. Hội đồng cần xây dựng được cơ chế và tạo môi trường thuận lợi để thu hút, tập hợp được đông đảo đội ngũ cộng tác viên, những chuyên gia, những nhà khoa học giỏi, có tâm, có tầm về công tác dân vận của Đảng; mở rộng các hình thức thảo luận, tranh luận, đối thoại lý luận trên tinh thần khoa học, dân chủ, cầu thị; thật sự trân trọng những ý tưởng, những đề xuất lý luận có giá trị, hữu ích cho sự nghiệp dân vận của Đảng.

Công tác thẩm định, đánh giá các đề tài, đề án tiếp tục được đổi mới, từng bước được nâng cao; việc đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai thực hiện các đề tài, đề án tiếp tục được quan tâm và đôn đốc thường xuyên. Thường trực Hội đồng khoa học Ban chủ động phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Hội đồng khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong việc hướng dẫn quy trình, thủ tục liên quan đến đề tài, đề án. Việc định hướng và tổ chức đăng ký nhiệm vụ khoa học có kết quả thiết thực, thu hút được lực lượng nghiên cứu lớn. Hội đồng đă tập trung hướng dẫn nghiên cứu những vấn đề mới trong công tác dân vận về lý luận do thực tiễn đặt ra; kinh nghiệm của các nước tiên tiến; các cuộc cách mạng khoa học công nghệ...

Bên cạnh những kết quả đạt được, Hội đồng Khoa học Ban cũng nhận thức sâu sắc về những hạn chế và nỗ lực hơn nữa, khắc phục bằng được những hạn chế thời gian qua.

Bối cảnh quốc tế và yêu cầu phát triển bứt phá của đất nước trong thời kỳ mới đòi hỏi Đảng ta phải tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công tác dân vận trên cơ sở phát huy sức mạnh nhân dân, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong tình hình mới, tiềm năng, vị thế, điều kiện thực tiễn Việt Nam, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới, thời đại. 

Hội đồng Khoa học Ban nhất trí cho rằng, trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội đồng cần chủ động tham mưu về lý luận chính trị giúp Ban Dân vận Trung ương tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận cụ thể hóa văn kiện Đại hội XIII về công tác dân vận và chuẩn bị dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. 

Để hoàn thành tốt những nhiệm vụ đặt ra, trong thời gian tới, Hội đồng Khoa học Ban tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, nâng cao hơn nữa chất lượng tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận về công tác dân vận. Căn cứ vào Chương trình làm việc toàn khóa của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội đồng Ban xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kết thực tiễn và nghiên cứu lý luận để kịp thời xây dựng các báo cáo tư vấn; tổng kết, tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư sớm kết luận những vấn đề thực tiễn, xây dựng các chuyên đề lý luận có chất lượng để phục vụ chương trình nghiên cứu của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; triển khai có hiệu quả Chương trình nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2021 - 2025; phục vụ Ban Chấp hành trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết, kết luận về công tác dân vận; góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.

Hai là, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế hoạt động; đăng ký đề tài, đề án bám sát định hướng nghiên cứu của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nội dung nghiên cứu gắn với chức năng, nhiệm vụ tham mưu, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các đề án tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Ba là, chú trọng nghiên cứu các vấn đề có tầm chiến lược, mang tính đột phá đối với công tác dân vận. Đa dạng hóa các hình thức nghiên cứu khoa học, coi trọng việc tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo chuyên sâu, sinh hoạt chuyên đề...

Bốn là, duy trì nền nếp tổ chức  sinh hoạt khoa học gắn với việc phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên hội đồng. Quyết liệt hơn trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thực hiện các đề tài, đề án; đưa việc hoàn thành tốt, bảo đảm chất lượng, tiến độ các đề tài, đề án là một trong những tiêu chí đánh giá cán bộ, bình xét thi đua, khen thưởng hằng năm.

Năm là, đổi mới phương thức hoạt động của Hội đồng khoa học Ban theo hướng chuyên nghiệp hóa, kế hoạch hóa, bám sát định hướng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương và nhiệm vụ chính trị của Ban.

Sáu là, tăng cường sự phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương trong các sinh hoạt khoa học, thực hiện tốt chỉ đạo, định hướng của Lãnh đạo Ban nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu; tăng cường ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác dân vận./.

 

Nguyễn Thị Tố Nga

Phó Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất