Thứ Năm, 25/7/2024
Tuyên Quang: Hội thảo khoa học về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số
 
Quang cảnh Hội thảo 


Chủ trì Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang: Nguyễn Hưng Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban thường trực. Dự hội thảo có đại biểu Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố.

Báo cáo đề dẫn Hội thảo, đồng chí Lê Văn Quốc, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết: Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc, công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhận thức của cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số có bước chuyển biến rõ nét.

Các cấp ủy quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ làm công tác dân vận ở các cấp. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các chính sách dân tộc được cụ thể hóa bằng các chương trình, dự án triển khai thực hiện có hiệu quả. Văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ. Công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đạt nhiều kết quả; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được giữ vững. Đồng bào dân tộc thiểu số phát huy nội lực và tinh thần tự lực tự cường, thay đổi tư duy, tập quán canh tác, nhiều mô hình kinh tế phát huy hiệu quả. Từ đó góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện kinh tế - xã hội, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên rõ rệt.

Tuy nhiên, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn một số hạn chế. Việc quán triệt, triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số của một số cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở có mặt còn hạn chế. Công tác nắm bắt và phản ánh tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số có lúc, có việc chưa kịp thời; việc xây dựng và phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao. Một số chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu có nơi chưa đáp ứng được yêu cầu; công tác giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa bền vững; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao…

Tại Hội thảo, các tham luận tập trung đánh giá đúng những kết quả đạt được, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế và đề ra các nội dung, giải pháp để tiếp tục triển khai, thực hiện công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tiếp thu các tham luận và các ý kiến tại Hội thảo, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hưng Vượng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền trong tỉnh cần đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, chú trọng tuyên truyền hiệu quả chính sách, hỗ trợ của Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, cần tích cực thực hiện công tác dân vận cơ sở, đặc biệt phát huy tinh thần đại đoàn kết, thực hiện giải pháp tập trung phát triển kinh tế, giảm khoảng cách thu nhập vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng thành phố; tích cực gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu; thành lập câu lạc bộ nhóm sở thích để phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa; xây dựng quy ước, hương ước làng bản; phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số...

Tin và ảnh: Hà Văn Sáng

Gửi cho bạn bè

Các tin khác

Xem nhiều nhất