Thứ Ba, 5/3/2024
Bình Thuận: Việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ngày càng đi vào chiều sâu
 
Lãnh đạo TP. Phan Thiết đối thoại với nhân dân phường Mũi Né. 

 

Tạo đồng thuận trong nhân dân

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã có tác động tích cực tạo đồng thuận và phát huy được trí tuệ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đáng chú ý trong quý III, phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” tiếp tục được thực hiện tốt trong các hoạt động, phong trào tại địa phương. Gắn với đó là công khai, minh mạnh, phát huy dân chủ trong nhân dân, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn bám sát và thực hiện các quy định của QCDC, thường xuyên coi trọng, gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do tỉnh, huyện phát động. Tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở.

Riêng các doanh nghiệp tiếp tục quan tâm đến việc thực hiện QCDC và các quy định của pháp luật lao động đối với người lao động. Các chế độ, chính sách thực hiện đảm bảo theo quy định; thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các nguồn quỹ khác kịp thời cho người lao động; không phát sinh vụ việc về tranh chấp lao động, đình công. Một số doanh nghiệp đã thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với người lao động tại nơi làm việc. Riêng trong quý III, có 25 doanh nghiệp tổ chức 25 cuộc đối thoại định kỳ, 18 doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động.

Đến nay, toàn tỉnh có 217 bản thỏa ước lao động tập thể được ký kết, trong đó có 4 bản ký kết lần đầu tiên có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động tại Chi nhánh Movenpick resort Phan Thiết thuộc Công ty TNHH Delta Valley Bình Thuận; Công ty TNHH Hoàng Uyển; Công ty TNHH Giày Nam Hà; chi nhánh Công ty TNHH Ôtô Ngọc Phương - Hyundai Bình Thuận. Công đoàn trong các doanh nghiệp đã kịp thời nắm bắt dư luận, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, công nhân lao động. Doanh nghiệp giải quyết kịp thời những kiến nghị của người lao động theo phương châm đảm bảo sự hài hòa quyền, lợi ích giữa hai bên...

Trách nhiệm của cả hệ thống chính trị

Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở tỉnh cho biết thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục xác định việc thực hiện QCDC ở cơ sở là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân các văn bản chỉ đạo của Trung ương và các cấp ủy Đảng, chính quyền về thực hiện QCDC ở các loại hình cơ sở một cách đồng bộ, đi vào chiều sâu, nhất là lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người dân. Qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với các cấp ủy Đảng, chính quyền.

Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân thực hiện nghiêm túc Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết một số điều của luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm và phát huy dân chủ trong hoạt động, phong trào thi đua ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương. Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục theo dõi, nắm tình hình dư luận, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân để phản ánh, kiến nghị giải quyết. Hoàn thành các nội dung giám sát, phản biện theo kế hoạch đề ra; chú ý theo dõi, đôn đốc việc giải quyết kiến nghị sau giám sát. Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tiếp tục nâng cao chất lượng và phát huy vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong hoạt động Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng...

(baobinhthuan.com.vn) 

Gửi cho bạn bè

Xem nhiều nhất