Thứ Ba, 25/6/2024
Cẩm nang cho cán bộ làm công tác dân vận của Đảng
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân
và Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung
ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2022

Chuyển tải chủ trương, chính sách của Đảng về công tác dân vận

Tạp chí Dân vận là tạp chí chuyên ngành về công tác dân vận của Đảng, là một kênh thông tin thực sự tin cậy của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên về công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng. Trong thời gian qua, Tạp chí Dân vận đã làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận đến mọi tầng lớp nhân dân.

Với chuyện mục “Vấn đề - Sự kiện”, “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, bổ ích về các sự kiện lớn, nổi bật của Đảng, Nhà nước giúp cán bộ, đảng viên hiểu biết đầy đủ hơn về các sự kiện của đất nước. Tạp chí đã đi sâu nghiên cứu, phản ảnh kết quả, kinh nghiệm công tác dân vận của hệ thống chính trị trên cơ sở nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng ta về công tác dân vận. Trên cơ sở đó, Tạp chí có những bài viết phân tích sâu sắc về mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dựa vào dân để xây dựng Đảng… góp phần đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, tạo sự đồng thuận trong xã hội, giữ trọn niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Đối với tỉnh Quảng Nam, Tạp chí Dân vận như một cẩm nang bổ ích, soi đường công tác dân vận trong thực tế. Hệ thống dân vận ở tỉnh Quảng Nam đã vận dụng để thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng có hiệu quả tại địa phương. Tỉnh Quảng Nam đã đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung, những điều mới của Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị gắn với tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Thường xuyên quán triệt và thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách dân vận “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Qua đó góp phần “tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của các cấp ủy đảng, hệ thống chính trị về công tác dân vận” như Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh.

Diễn đàn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm

Thông qua các chuyên mục “Nghiên cứu - Trao đổi”, “Thực tiễn - Kinh nghiệm”, “Cha ông ta làm dân vận” và “Nhìn ra thế giới”, Tạp chí Dân vận đã cung cấp cho cán bộ làm công tác dân vận những kinh nghiệm thực tiễn ở các địa phương trên cả nước; từ kinh nghiệm quý báu của ông cha ta trong vận động quần chúng đến kinh nghiệm của các nước trên thế giới về công tác dân vận. Tạp chí đã phản ảnh kịp thời, sâu sắc các hoạt động dân vận trên các lĩnh vực của đời sống xã hội của nhân dân. Từ đó, giúp cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nhất là về công tác dân vận.

Qua phản ánh của Tạp chí, nhiều mô hình “Dân vận khéo”, cách làm hay trong công tác dân vận đã được chia sẻ, phản ánh. Nhiều vấn đề cứ nghĩ là khó, nhưng nhờ làm tốt công tác dân vận với nhiều cách làm mới đã được giải quyết gọn nhẹ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, người dân tự nguyện hiến sức người, sức của, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Trong thời gian qua, nhờ nghiên cứu, vận dụng tốt các quan điểm chỉ đạo, thông tin, bài học kinh nghiệm từ các địa phương trên cả nước, tỉnh Quảng Nam đã đổi mới công tác dân vận theo hướng thực chất, bám sát và giải quyết các vấn đề nhân dân quan tâm.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp với Ban Cán sự đảng UBND tỉnh để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo chỉ đạo về công tác dân vận chính quyền, nhất là trong công tác nắm tình hình nhân dân, tham gia xử lý các vấn đề bức xúc, nổi cộm có liên quan đến đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng, dân tộc, tôn giáo…, kiến nghị, đề xuất giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Qua kinh nghiệm của các địa phương, Quảng Nam đã xác định công tác dân vận là nhiệm vụ quan trọng “đi trước, mở đường” trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân, giúp tiến độ triển khai các dự án được đảm bảo, hoàn thành sớm và không phát sinh các điểm nóng, khiếu kiện phức tạp. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã dần đi vào nề nếp. Trong năm 2021 vừa qua, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã tổ chức 10 cuộc giám sát chuyên đề. Ủy ban MTTQ tỉnh đã chủ trì tổ chức 04 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự án, chính sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nhận thức về việc đọc báo Đảng, trong đó có Tạp chí Dân vận là cần thiết, vừa để nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức làm công tác dân vận, đồng thời vừa trang bị những kiến thức, kinh nghiệm thực tế, kỹ năng cần thiết cho cán bộ làm công tác dân vận, giúp cán bộ làm công tác dân vận lựa chọn và vận dụng phù hợp những kinh nghiệm quý báu mà Tạp chí đã chia sẻ trong quá trình tham mưu cấp ủy chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác dân vận tại địa phương. Tạp chí Dân vận đã trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở.

Bên cạnh đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam thường xuyên khuyến khích cán bộ dân vận cơ sở tích cực tham gia cộng tác với Tạp chí Dân vận.  Không chỉ tiếp nhận thông tin, kinh nghiệm từ các địa phương khác mà còn phải có trách nhiệm cộng tác với Tạp chí Dân vận, thông tin tuyên truyền về công tác dân vận của ngành mình, địa phương mình thông qua Tạp chí, đây cũng là một chỉ tiêu trong nội dung đăng ký thi đua công tác dân vận hằng năm của tỉnh Quảng Nam./.

Huỳnh Thị Thùy Dung
UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Nam

 

 

 

Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Xem nhiều nhất